Stránka pro lékaře

originál http://www.cpnhelp.org/?q=node/70

Vítejte lékaři!

Níže jsou uvedeny odkazy k informacím vhodným pro ošetřující a případně předepisujícího lékaře, dostupné na tomto (cpnhelp.org) serveru. Víme, že váš čas je vzácný a potřebujete rychlý způsob k seznámení se s těmito informacemi. S ohledem na tuto skutečnost jsou tyto stránky opatřeny poznámkami, takže snadno získáte pojem oč se jedná pod odkazem, na který pak stačí poklepat a tím vybrat látku vhodnou dle vaší potřeby a stávajících znalostí. TENTO SOUHRN PŘEDSTAVUJE VELMI MALOU ČÁST NAŠEHO ARCHIVU VÝZKUMNÝCH PRACÍ K CHLAMYDIA PNEUMONIAE.

Veškeré vybrané odkazy na této stránce byly vybrány, protože směřují k nejčastějším případům pro předepisujícího lékaře a jsou nejlepší ukázkou těchto informací, ačkoli nemusí být nutně nejaktuálnější. Podrobnější informace o konkrétním předmětu si můžete přečíst ve vhodné sekci na stránkách věnovaných výzkumu. Například zdejší informace o perzistenci ve vás mohou vyvolat další otázku. Můžete přejít do archívu výzkumu kliknutím na odkaz "Research" výše, který vám zpřístupní množství dalších informací ke studiu.

Nejlépe je začít na této stránce s prvními odkazy, odkazy na protokoly a pak pokračovat čtením toho, co se hodí. Doporučuji, abyste si přečetli oba odkazované protokoly hned nahoře. Právě těmito dvěma odkazy si uděláte představu o pojetí a způsobu.

Odezva a vaše názory jsou vítány

NOVĚ PUBLIKOVÁNO

Roztroušená skleróza jako infekční syndrom s účastí Chlamydia pneumoniae ( překlad zde )

Těší nás, že vám můžeme nabídnout výtah z článku publikovaného v listopadovém čísle časopisu Trends in Microbiology z roku 2006.

LÉČEBNÉ PROTOKOLY (postupy)

Protokol Davida Wheldona pro léčbu roztroušené sklerózy (překlad zde)

Tento článek je přehledem Wheldonova léčebného protokolu. Napsán je tak, aby mu dokázali porozumět i vaši pacienti a zahrnuje i základy poznání životního cyklu CPn. Dr. Wheldon je (MB FRCPath Medicinae Baccalaureus (Bachelor of Medicine) Fellow of the Royal College of Pathologists), což je ekvivalentem (Medicinae Doctor (Doctor of Medicine)) ve Spojených státech. Je Consultant Microbiologist, lépe řečeno jeho specializace je mikrobiologie, tedy kde "konzultant" ve Velké Británii znamená, že prošel nejvyšším stupněm zkoušek v příslušném oboru, podobně jako board certified specialist (snad obdoba české atestace) ve Spojených státech. Jeho specializací jsou tedy mikrobi (choroboplodné zárodky). Jednou z jeho nemocničních praxí byla také neurologie, rozšiřující jeho jedinečné zázemí. Je obzvláště způsobilý k práci s tímto materiálem a jeho jasný logický výklad léčebného postupu načrtnutý na tomto odkazu je základem k přečtení. Obsahuje mnoho odkazů na dobrý výzkum.

Zde je malý přehled klinických výsledků v praxi Dr. Wheldona

Vanderbiltský protokol; Stratton a kolektiv (překlad zde)

Toto je článek, který shrnuje Vanderbiltský protokol. Laické termíny. Výzkumníci z Vanderbiltské univerzity napsali několik kolegy zhodnocených článků ohledně CPn v roztroušené skleróze. Jejich práce byla první a v mnoha ohledech je stále nejlepší. Máme na našich stránkách celkem dost citací použitých se svolením. Mnoho z nich je dostupných přes následující odkazy. (Vanderbiltský protokol je jiný název pro kombinovaný antibiotický léčebný postup formulovaný Charlesem Strattonem a kol., pojmenovaný podle univerzity, na které probíhá výzkum.)

Aktualizace Vanderbiltského. protokolu (překlad zde)

Přečíst tento odkaz je zásadně důležité, protože aktualizuje VU protokol podle nejnovějšího a nejlepšího přístupu a komentářů Dr. Strattona k únoru 2006.

Doplňky s odůvodněním ze stránek Dr. Wheldona

Tyto léčebné postupy jsou náročné pro mozek a tělo na vypořádání se s nimi a to vyžaduje fyziologickou podporu. Tyto konkrétní doplňky jsou zde dobře prezentovány a podpořeny výzkumem. Pokud jste četli celé stránky Dr. Wheldona výše, je to opakováním jeho stránky o doplňcích.

POZADÍ CHOROBY

Infekce Chlamydia pneumoniae v kolujících monocytech je odolná proti léčbě antibiotiky

Tato studie demonstruje obtíže s léčbou CPn po kratší období. Důležité pro to, abyste se nepokoušeli takto postupovat po dobu jen jednoho nebo dvou měsíců. Tyto léčebné postupy vyžadují velmi dlouhé léčení a ze začátku pročítání to může vypadat divné a možná i nerozumné. Jak budete číst a stále více se dozvídat o CPn, jak se chová a odolává léčbě a především jak perzistující stavy (přetrvávající životní podoby) používají monocyty jako hostitelské buňky (CPn je jasně vnitrobuněčná bakterie), začne být zřejmé, proč není odstranění přímočaré a není jednoduše dosaženo během několika málo měsíců. Dr. Stratton poznamenal, že při roztroušené skleróze se pravděpodobně jedná o léčbu řádově 3-5 letou.

Životní cyklus Cpn

Odborné zařazení do soustavy (taxonomie). Prostudujte pečlivě.

Urputnost a vytrvalost chlamydií na pozadí její dvojtvárnosti

Tento často citovaný a zmiňovaný článek zahrnuje životní cyklus CPn do hloubky. Dobře je zde popsaná perzistence (schopnost bakterie přetrvat navzdory léčbě nebo obranyschopnosti).

PowerPointová prezentace doktora Charlese Strattona o CPn (překlad zde)

Úžasný portrét těchto mnohotvarých bakterií. Toto je nezbytná průprava. Přesvědčí vás o kvalitě výzkumu v této oblasti. Pozn.: v tomto přehledu se nejedná o léčbu - bližší např. zde

Rozhovor o léčebném protokolu se znalcem blízkým Vanderbiltu (překlad zde)

(přejděte nahoru na začátek celého rozhovoru) Tento rozhovor dává jasný přehled V.U. protokolu a vysvětluje odůvodnění pro používání specifických antibiotik. Zahrnuje přehled životního cyklu CPn a různotvaré (pleomorfní) formy. Všimněte si dvou živých odkazů k poznámkám Davida Wheldona k rozhovoru níže pro další objasnění. (David Wheldon - Britský lékař, který vytvořil kombinovaný antibiotický protokol pro CPn na základě Vanderbiltské/Strattonovy práci).

Komentáře expertů

Tyto komentáře objasňují protokoly a poskytují extra informace, např. proč právě TATO antibiotika.

Chlamydia Pneumoniae a rezistence Vysoce odborný článek o rezistenci týkající se CPn. Odkaz ven. První stránka.

Zde druhá stránka. Strana 2 je tvořena z předváděcích snímků o rezistenci CPn

Třetí strana. Rifamcin a odolnost CPn: stránka ryjíci do rezistence. (Rifamcin - antibiotikum užívané k překazení bakteriální transforomace z EB na RB formu. Nejčastěji užívané při TBC. Nemělo by být užíváno jen po krátkou dobu.)

HLUBŠÍ POHLED NA VÝSLEDKY VÝZKUMU PODPORUJÍCÍ TENTO PŘÍSTUP

Oxid dusnatý, CPn a RS

NO je dobře znám jako problematický rys RS způsobující značnou destrukci tkání. Je vytvářen také gamma interferonem k ničení CPn in vitro. Co tedy bylo dříve? NO vytvořen vadným imunitním systémem pacienta s RS nebo je to možná fyziologická odpověď na přítomnost CPn? Je zde zahrnuto několik prací o NO při infekci CPn.

Transkripční adaptace Mycobacterium tuberculosis v makrofázích: Náhledy do fagozomálního prostředí

Tento výzkum objasňuje vnitrobuněčné adaptace, které jsou v podstatě shodné s důmyslnou rezistencí. Pokud ještě nemáte respekt před adaptivními schopnostmi bakteriálního vývoje, toto vás poučí!

Detekce chlamydiových protilátek a antigenů u pacientů s RS

Myslíte si, že důkaz o přítomnosti CPn v mozcích s RS je slabý? Přečtěte si článek publikovaný 1. října 2005. V této skupině byla přítomnost CPn stanovena použitím několika metod. Povšimněte si, prosím, že mnoho ostatních badatelů nabízejících důkaz o nepřítomnosti CPn v mozcích s RS používá jeden test na zjištění, zda tam jsou - který výzkum je důvěryhodnější?

Chlamydia pneumoniae v progresivní RS

Tito autoři objevili, že ve studii zdravotnického personálu kontroly spojené s progresivní RS demonstrovaly pozitivitu CPn ve více titrech, než při střídavě se zhoršující-zlepšující RS (Relapsing-remitting MS). Toto je klíčová práce, neboť se jedná o rozsáhlou studii se 141 subjekty věkově vázané na kontroly v dlouhodobě studované populaci.

Intratekální produkce Chlamydií pneumoniae - specifické protilátky významně související s podskupinou pacientů s RS s progresivní formou. (Intrathecal production of Chlamydia pneumoniae-specific high-affinity antibodies is significantly associated to a subset of multiple sclerosis patients with progressive forms)

Další rozhodný intratekální průkaz CPn. Opět se jedná o studii slušného rozsahu s velkými skupinami ukazujícími, že CPn je přítomna mnohem častěji v progresivní formě RS.

Pilotní studie efektu antibiotik na střídavě se zhoršující-zlepšující RS (Relapsing-remitting MS)

Toto je AKTUÁLNÍ CITACE. Malá skupina. Výrazné snížení atrofie.

Zvýšené rozšíření a genová transkripce CPn pacientů se střídavě se zhoršující-zlepšující RS (Relapsing-remitting MS). (Increased prevalence of and gene transcription by CPn of patients with RRMS)

Infekce CPn centrální nervové soustavy u RS. Původní článek, 9 stran.

Srovnávací studie přítomnosti CPn u pacientů s chronickým únavovým syndromem s monosymptomatickou a klinicky prokázanou RS.

Mozkomíšní oligoklonální proužkový test na protilátky proti chlamydiofilním antigenům (CSF oligoclonal bands include antibodies to chlamydiophila antigens)

POCHOPENÍ, PROČ PRÁVĚ TATO ANTIBIOTIKA

Zde je článek nastiňující vývoj rezistence CPn na Rifampin in vitro po 12 pasážích.. Kombinovaná terapie tomu předchází. V zásadě máte 2 bakteriostatická činidla a bakterie se - s touto blokádou proteinů ve dvou fázích - nemůže stát rezistentní. Pro vás jako předepisujícího lékaře je důležité pochopit, že pacient je při dlouhém průběhu protokolu chráněn použitím dvou látek, takže se rezistence nevyvine.

Antibiotika první volby v podprahových koncentracích způsobuje perzistenci CPn

Nutno přečíst. Nižší dávky nejsou volbou při léčbě CPn.

Účinky Azithromycinu a Rifampinu na infekci Chlamydie trachomatis in vitro (překlad zde)

Tato kompletní citace ozřejmuje, že rezistenci a perzistenci zamezí kombinace těchto antibiotik. Je zřejmé, že aktivní RNA přetrvává při osamoceném užívání Azithromycinu a rezistence je problémem při osamoceném užívání Rifampinu. Ještě jednou, jako pro předepisujícího lékaře je zásadní pochopit, proč chcete podávat dvě antibiotika.

SOUVISEJÍCÍ MATERIÁLY PODPORUJÍCÍ TEORII

Pozitivní PCR studie o RS a CPn

S komentáři od Davida Wheldona o širších souvislostech. Pokud se ptáte "A co studie o nepřítomnosti CPn v CSF (mozkomíšní mok) při RS", toto je pro vás.

Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (Center for Disease Control) o CPn

Tento odkaz vede na stránku CDC o CPn. Obsahuje skvělý výtah současného stavu výzkumu tohoto záhadného a mnohotvarého zárodku. Zaměřuje se primárně na výzkum kornatění tepen (arterosklerózy), ale všimněte si, že CPn je vyjmenovaná mezi objevujícími se chorobami. Někteří lékaři hovoří dennodenně o CPn jako určitě mající na svědomí arterosklerózu a že CPn je „kardiologickým Helicobakterem pylori ". Snad stejně tak neurologickým ?

ASA (acetylsalicylic acid) potlačuje aktivaci NFkB (nuclear factor-kappa B), expresi cyclooxygenasy 2 a syntézu prostaglandinu E2 a potlačuje růst chlamydií

Fascinující. Poslední práce také indikuje lepší účinek ASA než Provigilu (Vigil) na zmírnění únavy při RS. Spojení?

Změny úrovní ATP a metabolismu glukosy během infekce chlamydiemi 1998 Journal Biological Chem.

Spojení CPn s chronickými lidskými chorobami . Článek v buletinu Antimicrobials and infectious diseases.

CPn vyvolává amyloidní povlak podobný Alzheimerově chorobě na mozku u BALB/c myší

Potenciálně léčitelná Alzheimerova choroba?

CPn infekce CNS zhoršuje experimentální alergickou encefalomyelitidu (EAE)

Možný mechanismus pro roli CPn v autoimunitě.

Specifický peptid Chlamydia pneumoniae vyvolává experimentální autoimunní encefalomyelitidu u krys

Tento článek vypichuje CPn jako možného spouštěče autoimunity. Doplnění výše uvedeného tímto článkem činí CPn u RS velmi zajímavou možností vzhledem k rozsáhlému výzkumu autoimunity již přítomného v literatuře o RS.

PATOGENEZE CPn

Patogeneze Chlamydie pneumoniae. Úvod

Patogeneze chlamydiových druhů. Článek v buletinu Antimicrobials and infectious diseases. Patogeneze.

Příklad buněčné chlamydiové patogeneze

Patogeneze systémové chlamydiové infekce: teoretické důvody vyčerpání energie hostitelské buňky a jeho metabolické důsledky . Článek v buletinu Antimicrobials and infectious diseases.

 

OTÁZKY KOLEM LÉČBY - HERXHEIMER A ENDOTOXIN

Bakteriální endotoxin v lidské chorobě . (archivní link)

Článek o 35 stranách do hloubky vysvětlující LPS (lipopolysaccharidovou) reakci a léčbu. Pacienti budou reagovat na tuto léčbu LPS jelikož CPn je gramnegativní bakterie. Rozpoznání klinických projevů je důležité pro udržení bezpečné terapie a pro vyhnutí se chápání reakcí jako zhoršení základní choroby. Dále se podívejte sem na nepravé zhoršení (pseudoexacerbace) RS během léčby.

Akutní porfyrie - popis případu a posouzení

Zde je popsán problém zažívaný lidmi podstupujícími léčbu. Je doporučeno testování před zahájením léčby, jelikož sekundární porfyrie je známa jako vedlejší efekt. Stránka o sekundární porfyrii (překlad zde) vysvětluje možný vývoj sekundární porfyrie.

Transportní a skladovací podmínky pro kultivaci CPn

Je možné je testovat, ačkoli spolehlivost je neznámá a negativní výsledky jsou nejspíše bezvýznamné, jelikož perzistentní infekce je teoreticky nekultivovatelná, ačkoli je stále zánětlivá. Takže CO potom znamená negativní test?

(díky za překlad jiriczekovi)

Powered by Drupal - Modified by Danger4k