The diagnosis of ‘hysteria’ is all too often a way of avoiding a confrontation with our own ignorance.


Diagnóza "šílenství"  je příliš často cestou, jak se vyhnout střetu s vlastní neznalostí, neinformovaností, nevědomostí, IGNORANCÍ.
http://www.richardwebster.net/freudandhysteria.html

"One of the most damaging effects of the term ‘hysteria’ in the past is that it has encouraged doctors to think they have arrived at a diagnosis of symptoms which, in reality, remain mysterious. This in turn means that it is much easier for doctors to miss real but obscure organic illnesses. The point has been well made by the psychiatrist Eliot Slater: 

The diagnosis of ‘hysteria’ is all too often a way of avoiding a confrontation with our own ignorance. This is especially dangerous when there is an underlying organic pathology, not yet recognised. In this penumbra we find patients who know themselves to be ill but, coming up against the blank faces of doctors who refuse to believe in the reality of their illness, proceed by way of emotional lability, overstatement and demands for attention ... Here is an area where catastrophic errors can be made. In fact it is often possible to recognise the presence though not the nature of the unrecognisable, to know that a man must be ill or in pain when all the tests are negative. But it is only possible to those who come to their task in a spirit of humility.

In the main the diagnosis of ‘hysteria’ applies to a disorder of the doctor–patient relationship. It is evidence of non-communication, of a mutual misunderstanding ... We are, often, unwilling to tell the full truth or to admit to ignorance ... Evasions, even untruths, on the doctor’s side are among the most powerful and frequently used methods he has for bringing about an efflorescence of ‘hysteria’."

Celkem vzato diagnóza „hysterie“ pasuje na poruchu vztahu mezi lékařem a trpícím pacientem. Je to ukázka (usvědčující materiál) nedorozumění,  vzájemného nepochopení. Jsme nezřídka neochotní přiznat skutečnost nebo připustit neinformovanost, nevědomost, neznalost, ignorance, nevzdělanost ….  Uhýbání, výmluva, ba lži, ze strany lékaře patří mezi nejmocnější a běžně používané způsoby, kterými přispívá k rozkvětu „šílenství“.

Eliot Slater, ‘What is Hysteria?’, in A. Roy (ed.), Hysteria, 1982, p. 40.

Najde se dobrovolník, který to ostatním přeloží celé?
Když se místo šílenství dá slovo hypochondrie, tak to celé sedí na problematiku chronických infekcí a přístup doktorů k tomu, jak nočník na zadek!
 

Přeloženo automatickým

Přeloženo automatickým překladačem (bez úprav):

Diagnóza 'šílenství' je až příliš často, jak se vyhnout konfrontaci s naší vlastní nevědomosti.


Diagnóza šílenství je přílią Často cestou, jak se vyhnout střetu s vlastní neznalostí, neinformovaností, nevědomostí, IGNORANCÍ.
http://www.richardwebster.net/freudandhysteria.html

"Jedním z nejvíce nepříznivé důsledky tohoto výrazu 'hysterie' v minulosti je to, že podporuje, aby lékaři myslí, že přijeli na diagnózu symptomů, které ve skutečnosti zůstávají záhadou. To v důsledku znamená, že je mnohem jednodušší lékařům chybí reálné, ale nejasný organické onemocnění. bodem byla dobře provedené psychiatr Eliot Slater: 

Diagnóza 'šílenství' je až příliš často, jak se vyhnout konfrontaci s naší vlastní nevědomosti. To je zvláště nebezpečné, když je základní organické patologie, dosud uznána. V tomto polostínu najdeme u pacientů, kteří vědí, že jsou špatné, ale přijde proti prázdné tváře lékařů, kteří odmítají věřit v realitu jejich nemoci, postupovat cestou emoční labilita, nadhodnocení a požadavky na pozornost ... Zde je prostor, kde mohou být katastrofální chyby. Ve skutečnosti to je často možné rozpoznat přítomnost i když ne povahu k nepoznání, vědět, že muž musí být nemocný nebo bolesti, když všechny testy jsou negativní. Ale to je možné pouze na ty, kteří přijdou na své úkoly v duchu pokory.

V hlavní diagnózu 'hysterie' se vztahuje na poruchy vztahu lékař-pacient. Je to důkazem, non-komunikace, o vzájemném nepochopení ... Jsme často nechce říct celou pravdu, nebo se přiznat nevědomost ... Vytáčky, a to i nepravdy, na straně lékaře patří mezi nejvýkonnější a často používaných metod má pro dosažení výkvětů na 'hysterie'. "

Eliot Slater, 'Co je Hysteria?', V A. Roy (ed.), Hysteria, 1982, s. 40.

NAJDE se dobrovolník, Který se ostatním přeloží celé?
Když se místo šílenství dá slovo hypochondrie, tak to celé sedi na problematiku chronických infekcí doktoru přístup k tomu, jak zadek na nočník!
 

Šest let chronická borelia a CPN, opakovaně přeléčena různými i širokospektrálními ATB i LENDACINEM 20 dnů v kapačkách.  Po zjištění těchto nemocí se postupně přidaly další.

Za hlavní problém označuji nesnesitelnou trvalou bolest kloubů

"V hlavní diagnózu

"V hlavní diagnózu 'hysterie' se vztahuje na poruchy vztahu lékař-pacient. Je to důkazem, non-komunikace, o vzájemném nepochopení ... Jsme často nechce říct celou pravdu, nebo se přiznat nevědomost ... Vytáčky, a to i nepravdy, na straně lékaře patří mezi nejvýkonnější a často používaných metod má pro dosažení výkvětů na 'hysterie'. "

No, skoro by se to trefilo!

In the main the diagnosis of ‘hysteria’ applies to a disorder of the doctor–patient relationship. It is evidence of non-communication, of a mutual misunderstanding ... We are, often, unwilling to tell the full truth or to admit to ignorance ... Evasions, even untruths, on the doctor’s side are among the most powerful and frequently used methods he has for bringing about an efflorescence of ‘hysteria’."

Celkem vzato diagnóza „hysterie“ pasuje na poruchu vztahu mezi lékařem a trpícím pacientem. Je to ukázka (usvědčující materiál) nedorozumění, vzájemného nepochopení. Jsme nezřídka neochotní přiznat skutečnost nebo připustit neinformovanost, nevědomost, neznalost, ignorance, nevzdělanost …. Uhýbání, výmluva, ba lži, ze strany lékaře patří mezi nejmocnější a běžně používané způsoby, kterými přispívá k rozkvětu „šílenství“.

březen 2013 ukončení CAPu 

Tak to zkuste někdo

Tak to zkuste někdo počeštit úplně, pohrajte si se slovíčky ..

Jan Na WP (a později SP) od 12/2005 pro Cpn; CFS, fibromyalgie, vysoký tlak, závratě, opakované infekty HCD i DCD, uší, VAS, parestézie a bolesti DK, průjmy, křeče a zažívací potíže ... červenec 2010 ukončení nepřerušované léčby 

březen 2013 ukončení CAPu 

 A nebudu to číst! Řekla

 A nebudu to číst! Řekla baba jedna ....

březen 2013 ukončení CAPu 

 Trošku vážnější

 Trošku vážnější pohled na terminus technicus "hysterii" MUDr. Plzákem. Pokud někomu je podsouváno hysterčení, neškodí si to přečíst


http://ondra.vanis.cz/znalosti/hysterie.asp .

březen 2013 ukončení CAPu 

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

Powered by Drupal - Modified by Danger4k