Bioterorismus

Něco málo o bioterorismu....

DISCLAIMER: Autor překladu není lékař, ani nemá lékařské vzdělání. Překlad byl proveden dle nejlepšího vědomí a svědomí a autor nenese žádnou odpovědnost za věcnou správnost překladu a případné škody z něj plynoucí. Případné chyby/nepřesnosti pošlete do inboxu.

Poznámka: Sice to není nic co by se akutně týkalo vašich/našich problému a je to takové vědeckopopulární čtení (místy trochu účelové) na dlouhé zimní večery, ale zas uplně nezajímavé to taky není. Jen doufám, že se nás to nebude nidky týkat, když už tu teď budeme mít "dobrovolně" ten jú-es radar. Treba se vám to bude líbit...

Původní zdroj zde


Bioterorismus

Bioterrorismus a biologické zbraně

(Bioterrorism and Biological Warfare Agents)

Prof. Garth L. Nicolson

The Institute for Molecular Medicine
Huntington Beach, California 92649


Článek z Emerg. Resp. Disast. Manag. 2001

For additional information contact:

Prof. Garth Nicolson
President & Chief Scientific Officer
The Institute for Molecular Medicine
16371 Gothard Street H Huntington Beach, CA 92647
Tel: 714-596-6636 Fax: 714-596-3791
Email: gnicolson@immed.org


Úvod

Bioterorismus je kriminálním čin proti nic neušícím civilistům za použití choroboplodných biologických činitelů/původců (agents) jako válečných bilogických prostředků. Původci infekcí u bioteroru a bilogických zbraní jsou nejčastěji bezbarvé a celkem vzato bez zápachové mikroorganismy (bakterie, viry a plísně) nebo toxiny (obvykle bílkovinné toxiny – protein toxins) odvozené od mikroorganismů, které mohou být šířené vzduchem formou aerosolu nebo jídlem či pitím za účelem infikovat co nejvíce lidí. Dají se lehce schovat a tudíž je obtížné je odhalit před útokem. Rovněž jsou obtížně detekovatelné i po vypuštění a tak je válečný biologický útok či bioteroristický útok obtížně zjistitelný, zejména z důvodu neurčitých počátečních příznaků a symtomů očekávaných u kauzalit takového útoku. (….especially due to the usually nondescript initial signs and symptoms expected in casualties from such an attack) Jejich hlavní výhodou pro teroristy je, že použití takových zbraní umožňuje jednoduchý únik zmísta činu, způsobení paniky a chaosu mezi civilním obyvatelstvem. Jejich cílem je zavalit oddělení akutních příjmů (emergency) v lokálních nemocnicích a klinikách. Avšak existují určité způsoby jak se ochránit proti bioteroristickým prostředkům, šíření (extrapolation) činitelů bilogických zbraní a pomoci identifikovat biologický útok, když k němu dojde.

Teror - nezjištění příčinny je cílem (Terror not Casualties is the Objective)

Nejpravděpodobnějším cílem bioterorismu je hlavní město nebo další hustě zalidněné oblasti, jako hromadné dopravní prostředky, hlavní sporotovní události nebo veřejná shromáždění a zejména vládní budovy. Přestože byli nedávno i v odlehlých oblastech civilisté natolik vystrašni, že vyhledali lékařskou pomoc, protože se domnívali, že to byl bioteroristický útok, ve skutečnosti je útok ve vzdálených místech velmi nepravděpodobný. (Although recently even civilians in remote areas were frightened enough to seek medical attention for what they perceived was a bioterror attack, in reality an attack in a remote area would be extremely unlikely.)

(Moje poznámka: Ale nedávno tu někde bylo o náhlem vzplanutí CFS/CFDIS v jedné lokalitě USA, která se stala testovácím místem biologických zbraní, takže bych to nebral až tak vážně.)

V hustě zalidněných místech mohou být lákavými cíly ventilační systémy v rozsáhlých budovách, protože jsou zřídkakdy chráněny. Jak jsme viděli,prakticky každý „vstupní systém“ (delivery sytem) může být použit k proniknutí do kancelářské budovy, dokonce i dopis doručený poštovní službou. V případě útoku potřebuje většina bilogických agents (viz. níže) potřebují inkubanční dobu v řádu několika dní, aby způsobili onemocnění. Jak je zmíněno výše, toto je výhoda dovolující bioteroristům mít dostatek času k úniku či provedení dalších neodhalených aktů terorismu. Tudíž jeden bioterorista může „zasáhnout“ několik cílů, než dojde k podezření na útok. Dokonce ani když by velký počet lidí vykazoval nespecifické příznaky a symtomy během krátké doby po útoku, trvalo by nějaký čas zdravotnické komunitě rozpoznat toto jako biologický útok. To je primárně z důvodu, že pacienti vyhledávájí lékařskou pomoc individuálně , v různých zařízeních a v různém čase.

Nedávné propuknutí inhalačního antraxu na Floridě, a kožního antraxu v New Yorku během prvního týdne října 2001 může být příkladem celkem obstojně lokálně omezeného bioteroristického útoku (…an example of a fairly restricted bioterror attack). V tomto případě malý počet spór antraxu (modest amount of) způsobil pouze několi kauzalit a jednu smrt, ale způsobil obrovskou paniku v místní populaci. Brzké reporty vládních agentur byly směřovány k obnovení veřejné důvery uklidňující lidi, že se jedalo pouze o izolovaný incident a popírající, že se vůbec potencionální bioteroristický útok stal (...incident and denying that a potential bioterror attack had even occurred). Později musely úřady připustit, že se útok doopravdy stal. Chyba byla, že jsme neměli očekávat, že úřady budou ihned upřímné informovat, co se týká bioterioristického útoku.

Bioterorismus nemusí způsobit vysoký počet okamžitých úmrtí, aby byl efektivní. Většina biologických infekčních původců nezpůsobí rozsáhlé okamžité následky (..widespread immediate fatalities) nebo dokonce vysoký počet úmrtí během několik dnů od expozice (infikování) a nejvíce infikovaní pacienti nemuseli vůbec mít životohrožující onemocnění (..…and most exposed patients might not even have a life-threatening disease). Hlavními cíly bioterorismu je vyvolání paniky, rozvrat a chaos, takže biologičtí původci infekcí nemusí způsobovat fatální onemocnění, aby byli účinní. Ve skutečnosti, mnoho biologických válečných agents je řazeno jako „zneschopňující“ (as 'incapacitating agents'), kteří nejsou zamýšleni tak, aby produkovali fatální nemoci (Tab. 1). Jsou mnohem účinnější pokud „zneschopní“ a zahltí systém zdravotní péče (…produce strain on a health care system) díky mnoha tisícům nemocných pacientů zavalící léčebná zařízení mající pouze omezný počet karanténních lůžek. Také je rovněž mnohem jednodušší šířit „zneschopňující“ agents z osoby na osobu, protože to by to nezpůsobilo dostatečný poplach umístění infikovaných osob do karantény, což by limitovalo další šíření infekce. Nedávné propuknutí viru Ebola v Kongu naznačuje, že nejúčinnější metodou jak limitovat kauzality (causalities) je umístit každého, kdo vykazuje přínaky a symptomy hemoragické horečky do karantény. Tzv. zneschopňující agents mají často relativně dlouho inkubační doby umožňující jeji široké proniknutí do populace před tím, než jsou vůbec diagnostikovány. Tudíž mohou infikovaní jedinci přinést infekci zpět „domů“ mezi nic neutišící rodinné příslušníky a šířit tak nemoc dále. To se mohlo stát veteránů, s chronickými infekcemi od Mykoplasem a Brucell, kteří se vrátil z Války ze zálivu a pomalu šířili jejich chronícké nemoci na děti a partnery.

Biologičtí původci infekcí a bioterorismus

Existuje mnoho typů bilogických agents, kteří mohou být „užiteční“ pro bioterorismus. V první řadě jsou zde smrtící agents jako Ebola, Lassa a další viry způsobující hemoragickou horečku, inhalační antrax zbůsobený spórami Bacillus anthracis, virus pravých neštovic (smallpox virus), plicní epidemie způsobované Yersinia pestis nebo rafinované protein toxiny (purified protein toxins) jako Ricinus communis toxin ricin nebo Clostridium botulinum toxin (Tab 1). Dále existují „zneschopňující“ agents způsobující brucelózu (brucellosis), způsobenou druhy Brucelly, atypická pneumonie (Q-fever) způsobená Coxiella burnetii, tularemia způsobená Francisella tularensis, infekce mykoplasem způsobované Mycoplasma fermentans, toxiny plísní (mold toxins) jako T2 mycotoxin. Jak je zmíněno výše, tzv. zneschopňující agents z velké části způsobují chronická onemocnění, která nejsou obvykle fatální. Avšak tyto nemoci mohou způsobit obrovské chronické zdravotní problémuy u infikovaných pacientů a většina z těchto infekcí je nakažlivých a nemoc se tak může šířit dál a eventuelně tak způsobit epidemie chronických onemocnění.

Table 1. Někteří běžní původci infekcí pro biologické válečné zraně, které mohou být použity pro bioterorismus

Původce infekce Smrtelnost Ikubační doba (dny) Účinná dávka Stabilita ve volném prostředí
Smrtelné
Antrax vysoká 1-6 10,000-50,000 spór velmi stabilní po mnoho let
Mor vysoká 1-6 100-500 organismů stabilní po 1 rok
Pravé neštovice vysoká 7-17 10-100 velmi stabilní
Ebola virus vysoká 2-6 10-100 organismů nestabilní
Botulismus vysoká 1-5 0.001ug/kg váhy relativně stabilní
Ricin vysoká 1-2 3-5ug/kg váhy stabilní
Cholera vysoká 1-3 10-500 organismů nestabilní
Zneschopňující
Brucelóza nízká měsíce 10-100 organismů velmi stabilní
Tularémie nízká 2-15 10-50 organismů stabilní po měsíce
Atypická pneumonie (Q-fever) nízká 15-40 1-10 organismů stabilní po měsíce
Mycoplasma nízká měsíce 10-100 organismů mírně stabilní
T-2 Mykotoxiny střední 1 neznámé velmi stabilní
Enterotoxin Typ B střední < 1 0.03ug středně stabilní
Equine encephalitis nízká 2-6 10-100 organismů relativně nestabilní

Mnoho z těch nejvíce smrtelných infekčích činitelů, jako viry hemoragické horečky, jsou docela nestabilní v normálním prostředí z důvodu jejich citlivosti na sluneční záření a xtrémní teploty a nebyli by účinné v případě šíření aerosolem na dlouhé vzdálenosti, například, pomocí leteckých postřiků (..by aircraft sprayers). Většina virů vhodných pro bioteror rychle způsobuje unikátní příznaky a symtomy, které by umožňovali izolaci obětí a tedy zabránění dalšího šíření nemoci. Avšak mnoho z infekčních činitelů z řad baktérií a virů pomalu produkují onemocnění, která nejsou určitý čas zaznamenatelná a během této doby moho být pomalu a skrytě šířeny na další. Popření oficiállních míst napomáhá tomuto procesu a umožňuje další pronikání infekce do populace. Například, obecně rozšířené popření oficálních míst v případaě expozice vojáků během Války v Zálivu, a já se domnívám, že napomohlo šíření chronických infekcí jako Mycoplasma fermentans, které jsme my a další po nás nalezli v relativně velké podskupině pacientů s GWI. Trvající popírání zdravotních organizací, které se dá očekávat v případě takového vypuknutí (outbreak) není potěšující, protože to jsou stejné organizace, které by byly odpovědné za protireakci na bioteroristický útok. Tudíž, v případě očividného útoku a následných okamžitých úmrtí, očekávali bychom maximální protireakci. Na druhou stranu, pokdu útok není zřejmý, což by bylo očekáváno v případě použití tzv. zneschopňujících původců infekcí (incapacitating agents), nemohli bychom očekávat odpověd oficálních úřadů vůbec, ani v tváří v tvář pokračujícím kauzalitám a onemocněním v populaci a místo toho bychom mohli očekávat popření oficálních úřadů za účelem uklidnění paniky veřejnosti.

Diagnóza a léčba infekcí biologických agents

Mnoho infekčních agents vhodných pro bioteroristický útok, dokonce i smrtelné agents, produkují nespecifické příznaky a symptomy, tak je důležité si být tohoto vědom, pokud se objeví mnoho kauzalit během krátké doby v jedné lokalitě. Zdravotničtí pracovníci jsou trénováni, aby si všímali takového „hromadění“ nemocí ('clusters' of illness) a učinili vhodná opatření. Bohužel v oblasti řízené zdravotní péče   (Moje poznámka: A vida, tak on ten Julínkovský model řízené péče, ve kterém se vzhlédl, není tak ideální, jak nám tvrdí...)
pouze několik málo nemocnic a klinik má pravděpodobně připraveny pohotovostní plány pro případ bioteroristického útoku. (Unfortunately, in an era of managed health care, few hospitals and clinics probably have bioterrorism emergency plans in place.) Existuje určitý národní plán pro případ bioteroristického útoku a regionální pohotovostní zásoby/fondy (supplies) a personál je dán k dispozici úředníkům veřejného zdravotnictví (..of public health officials). Tento plán může být efektivní pro případ smrtelných původců infekcí uvedených v Tab. 1, ale pravděpodobně nebude účinný v případě tzv. zneschopňujících infekcí. Postupný nárůst výskytu kauzalit (causalities) s chronickými příznaky a symptomy by pravděpodobně nebyl rozpoznán úředníky veřejné zdravotní péče (..public health officials). V případně včasné diagnózy je většina biologických infekčních agents uvedených v Tab. 1, dokonce i některé z nejvíce smrtelných infekcí, mohou být efektivně léčeny pomoci antibiotik či antivirotik. Avšak v případě útoku mohou zůstat nepovšimnuty po nějakou dobu, a může dojít k několika úmrtím (fatalities), než si příslušní zdravotní úředníci povšimnou, že mohlo dojít k útoku. Existuje strategická národní zásoba antibiotik a antivirotik připravená na zakázku pro případ bioteror. útoku, a mohou být rozmístěny kdekoliv v USA během 12hodin od zdokumentování útoku. Není tudíž pravděpodobně nezbytné skladovat antibiotika (asi myšleno doma) a antivirotika, z nichž některá mohou být velmi drahá, v očekávání útoku. (Thus it is probably not necessary to stock antibiotics and antivirals, some of which can be quite expensive, in anticipation of an attack). Avšak, mít po ruce minimální množství určitých antibiotik, které mohou být použity jak je to jen možné v případě určitých příznaků a symptomů, mohou zachránit váš život. Pokud mají teroristické skupiny nejnovější informace a pokročilé znalosti/odbornosti k vytvoření rezistentních variant biologických agents, mohou vytvořit baktérie a viry odolné vůči standardním antibiotikům a antivirotikům. Ačkoliv je tento scénář považován za nepravděpodobný, mohl by představovat určité potenciální problémy pro léčbu obětí útoku. U většiny infekčních agents existuje alternativní lék, který může být použit. Přestože většina těchto „druhořadých“ léků není tak účinná jako ty „prvořadé“, měli by být adekvátní pro většinu pacientů. Navíc, existují kroky, které mohou být učiněny pro zvýšení šancí na přežití biologického útoku. To bude diskutováno dále..

Příznaky a symptomy některých biologických infekčních původců

Většina bioteroristických infekčních původců nezpůsobuje unikátní klinické příznaky a symptomy, které jsou okamžitě rozpoznatelné u infikovaných jedinců. To by mařilo účel bioteroristického útoku, pokud by byly prostředky (means) ihned známy . Rovněž, je li docela zřejmý bioteroristický infekční činitel, může okamžitě začít preventivní léčba u lidí z těsné blízkosti, kteří avšak doposud nevykazují žádné klinické příznaky a symptomy. Nejčastější formou infekčního činitele, který může být použit pro biologický útok jsou baktérie. Jelikož jsou baktérie citlivé na antibiotika, zejména v ranné fází infekce, toto je vhodný přístup při protiútoku. Avšak, ne všichni biologičtí činitelé, kteří mohou být šířeny jsou baktérie. Některé příklady nejvíce pravděpodobných infekčních činitelů, kteří by mohly být použiti pro biologický útok jsou uvedeny v tab. 1 a dále.

Antrax: Nejvíce nebezpečným infekčním původcem jsou pravděpodobně spóry Bacillus anthracis. Ačkoliv je vdechnutí spór antraxu jednoznačně (uniformly) a prudce fatální (rapidly fatal), může být infekce antraxu úspěšně léčena v ranných fázích pomocí antibiotik jako například doxycycline nebo ciprofloxacin. Oběti „inhalačního antraxu“ budou zpočátku vykazovat příznaky podobné chřipce, včetně malátnosti, suchého kašle a mírné horečky. Tato fáze nemoci trvá obvykle několik málo dní, následovaná silnou dýchací úzkostí (severe respiratory distress). Antrax může být léčen, ale pouze než dojde do této fáze silné respirační nedostatečnosti. Většina pacientů v této těžké/vážné systemické fázi (severe systemic phase) zemře ať s antibiotiky nebo bez nich a obvykle před tím, než laboratorní testy potvrdí přítomnost baktérie v krvi a tkáních. Existuje vakcína, avšak s touto vakcínou je mnoho problémů jak jsme doložili během armádního protiantraxového očkovacího programu (viz více o této vakcíně v sekci GWI Onemocnění na našem webu www.immed.org. Nepovažujeme tuto vakcínu za bezpečnou pro civilní použití a musela by být podávána v několika dávkách po více než 18 měsíců až 2 roky před útokem. Na druhou stranu, chemoprofylaktické užití antibiotik (chemoprophylactic use of antibiotics) se ukázalo jako účinné při prevenci onemocnění u 80-90% opic u kterých došlo k vdechnutí podaných spór antraxu. Pokud teroristé použijí formu antraxu, která je rezistentní vůči běžným antibiotikům, existují další antibiotika, ovšem nedostatek času může bránit jejich efektivnímu použití. Osoby, které přijdou do přímého kontaktu se spórami antraxu by se měly důkladně umýt mýdlem a vodou a uložit jejich oblečení do zapečetěného plastického pytle pro potřeby biologického odpadu. Pokud spóry antraxu vniknou do kůže, může se objevit kožní infekce antraxu, vedoucí k černým stroupkům (svrabu) v místě kontaminace. Do této doby je infekce léčitelná pomocí antibiotik, avšak pokud zůstane neléčená, zhruba 20% případů vede ke smrti. Osoby s kožním antraxem mohou mít rovněž bolesti hlavy, bolesti svalů, nevolno od žaludku a zvracení značící systemickou formu infekce. Přijímání kontaminované potravy může rovněž vést k infekci (gastrointestinální anthrax). Pokud se neléčí, může tato forma vést až k 25-60% úmrtnosti. Gastrointestinální antrax může vytvářet intestinální krvácení (do trávícího traktu) a podobné příznaky a symptomy jako systemická forma této nemoci. Přenos baktérie Bacillus anthracis z člověka na člověka je obtížný a tento typ infekce není považován za nakažlivý

Viry způsobující hemoragickou (krvácivou) horečku

Virové hemoragické horečky způsobené viry Ebola, Marburg, Lassa nebo Bolivijský Hemoragický Virus jsou rychle postupující onemocnění, která vykazují extrémně vysokou míru úmrtnosti. Mnoho z těchto infekcí je způsobeno přirozenou cestou při kontaktu s kontaminovaným jídlem, ale rovněž se mohou objevit při kontaktu s močí, výkaly a slinami. Tyto viry jsou docela křehké a rozptylováním formou aerosolu se nedá očekávat udržení jejich životaschopnosti po dlouhou dobu. Pacienti obvykle mají vysokou horečku, bolesti svalů, nízký krevní tlak (hypotension) a vyčerpání (prostration). V těžkých případech mají pacienti příznaky rozptýlených vaskulárních koagulací s příznaky (disseminated vascular coagulation) krvácení slizniční membrány a šoku (mucous membrane hemorrhage and shock). V této fázi je nemoc skoro vždy smrtelná.. U některých hemoragických virů může do určité míry pomoci antivirový ribavirin. Pacienti potřebují dostatek tekutin, infuze plasmy nebo krve. Ačkoliv jsou tyto viry přenášené vzduchem, tak zabránění přenosu z člověka na člověka nejlépe použitím oděvu, rukavic a marks? (… person-to-person transmission can be for the most part prevented by wearing gowns, gloves and marks). Naštěstí tyto viry nepřetrvávají ve volném prostředí po dlouhou dobu a většina propuknutí v Africe je limitována na okamžitě izolované pacienty. (...and most outbreaks in Africa have been limited by immediately isolating patients

Mor (Plague): Mor způsobuje baktérie Yersinia pestis, která je většinou přenášena hlodavci na člověka kousnutím infikovaných blech nebo dalšího hmyzu. V případě bioteroristického útoku může být baktérie šířena vdechnutím (inhalation) nebo kapénkami (droplets) obsahující Y. pestis, nebo mohou teroristé jednoduše rozšířit infikované blechy nebo další kousavý hmyz. Pokud není léčen, je vdechnutí Y. pestis skoro vždy smrtelné během 2- 3 dnů. Pacienti obvykle trpí těžkou pneumonii doprovázenou malátností, vysokou horečkou, kašlem, vykašláváním krve a ztíženým dýcháním (labored breathing). Eventuelně, dostanou pacienti septický šok a zemřou kvůli selhání dýchání (respiratory failure) případně selhání oběhového systému (circulatory collapse). Respirační mor je velmi nakažlivý a je tedy nezbytná striktní izolace. Včasná léčba antibiotiky, jako doxycyklin, ciprofloxacin nebo dalšími antibiotiky během prvních příznaků a symptomů je zásadní pro přežití. Existuje vakcína, avšak imunizace vyžaduje několik očkování a podpůrných prostředků (boosters).

Botulismus: Botulismus je způsobován toxiny produkovanými bakterií Clostridium botulinum. To se může stát přirozeně přijmutím infikovaného jídla. Ale při teroristickém útoku může být použit aerosol obsahující baktérii nebo její rafinované toxiny. Botulinové toxiny jsou neurotoxiny a způsobují charakteristické neurologické příznaky a symptomy během 1-5 dnů, jako jsou sucho v ústech, rozdvojené vidění (double visison) abnormální rozšíření zorničky? (excessive pupil dilatation),lokální paralýzu, a obtíže při polykání. Neurotoxiny obvykle nezpůsobují horečku a pacienti jsou normálně bdělí a normálně se orientují (patients are alert and oriented). Většina pacientů zemře na selhání dýchání, takže podpora dýchání je klíčová a může trvat po dobu několika týdnů až měsíců. Toxin může být odstraněn z kůže pomocí vody a mýdla. Oblečení musí být umístěno do plastikového pytle určeného pro biologický odpad. Pokud je použit toxin, není riziko přenosu od infikovaných pacientů. Ačkoliv existuje antitoxin, je pouze účinný v prevenci další progrese a nemůže zvrátit neurologická poškození ke kterým již došlo.

Pravé neštovice (Smallpox): Pravé neštovice jsou způsobovány přirozeně se vyskytujícím virem Variola. Po infikování je inkubační doba u pravých neštovic asi 7 - 17dní, průměrně 12dní, během nichž se v několika málo dnech objeví nespecifické příznaky a symptomy jako horečka, malátnost a bolesti (aches). Rozvine se charakteristická vyrážka, zpočátku jako rudé pupence, později jako puchýřky a později jako vřídky, které vytvářejí strupy během 1-2 týdnů. (Characteristic rashes develop, starting as papules that progress to vesicles and then pustules that can form scabs in 1-2 weeks).V této fázi onemocnění mohou být zaměněny za plané neštovice (chickenpox) a mohou se šířit na další, takže je důležitá karanténa pro každého, kdo má/měl přímý kontakt s pacientem. Zhruba 40% neočkovaných pacientů zemře na pravé neštovice, ale většina lidí v USA dostala nějaký dřívější typ vakcíny proti pravým neštovicím, která by měla poskytovat určitou ochranu. Antivirální cidofovir je používán pro léčbu pravých neštovic. Účinné vakcíny jsou dostupné, ale byly vytvořeny před mnoha lety. Nové vakcíny se vyvíjejí a měly by být připraveny během příštího roku nebo tak nějak.

Brucelóza (Brucellosis): Brucelóza je způsobovaná baktérií rodu Brucella. Historicky byla brucelóza způsobována kontaktem s nakaženým dobytkem, či po pozření infikovaného mléka. Aerosoly s baktérií Brucella jsou považovány za velmi účinné. Nemoc se vyvíjí pomalu po dobu několika měsíců vypadající jako chřipka s nespecifickými příznaky a symptomy, včetně občasné horečky, zimnicí, nočního pocení, malátnosti, bolestí svalů, zvýšenou bolestivostí (soreness), kašle a případnou bolestí a bolestivostí kloubů, gastrointestinálními obtížemi, nevolností od žaludku, zvracení,průjem a zácpa (constipation). Může být diagnostikována jako CFS nebo Fybromyalgický syndrom, avšak je zřídka smrtelná (fatal). Existují diagnostické testy (viz. www.immed.org). Navrhovaná léčba zahrnuje dlouhodobé podávání antibiotik, jako je doxycyklin nebo rifampin a podporu imunity.

Mycoplasmy: Patogenní infekce mykoplasem jsou způsobované několika druhy mykoplasem, včetně M. fermentans kromě jiných. Tyto vzduchem či hmyzem přenášené infekce jsou zřídka kdy fatální, avšak mohou způsobovat těžké chronické infekce, které mohou vést k tomu, že jsou pacienti diagnostikováni s CFS, Fybromyalgickým syndromem nebo Reumatoidní artritidou. Tak jako o brucelózy existuje mnoho chronických příznaků a symptomů a liší se pacient od pacienta. Existuje testování (viz. www.immed.org). Doporučovaná léčba zahrnuje dlouhodobé podávání antibiotik jako doxycyklin, ciplofloxacin nebo azitromycin a dále podporu imunity. Není známa vakcína proti mykoplasmám, avšak byly vytvořeny individuální vakcíny z bílých buněk pacienta. (Moje poznámka: tento způsob by mohl být efektivní i u nás zavalených různými baktériemi, někde jsem o tom četl článek, že to má být budoucí léčba šitá každému na míru, ale to je vzhledem k aktuálnímu stavu našeho zdravotnictví pojem z říše snů).

Atypická pneumonie (Q Fever):. Atypická pneumonie je způsobovaná baktérií Coxiella burnetii. To se může stát přirozeným kontaktem s kozami, ovcemi a skotem. Nemoc se rozvíjí pomalu měsíc a více, příznaky zahrnují horečky, malátnost, bolesti hlavy, bolesti svalů a bolestivost (soreness) a další. Asi polovina pacientů má pneumonii s kašlem a bolesti na prsou. U některých pacientů může nemoc přerůst do hepatitidy. Léčba zahrnuje antibiotika a podporu imunity.

Tularémie: Tularémie je králičí horečka a je způsobena obyčejně kontaktem s infikovanými zvířaty která přenášejí baktérii Francisella tularensis. Může být rovněž způsobena pozřením kontaminovaného jídla nebo vody. V případě použití aerosolu jako infekčního způsobu šíření, se nemoc vyvíjí s trochu odlišnými příznaky a symptomy. Po inkubační době 2 – 10 dnů se u pacientů objevuje horečka, zimnice, bolesti hlavy, nevolnost od žaludku, zvracení, průjem a bolesti svalů (muscle aches and pains). Mnoho pacientů bude mít pneumonii s kašlem. Přenos vzduchem (z člověka na člověka) se může objevit, ale je považován za málo častý. Léčba je tvořena 2-3 týdenním podáváním antibiotik a podporou imunity.

Preventivní a léčebné postupy v případě bioteroristického útoku

Antibiotika: Od té doby co jsou hromadné zásoby antibiotik v USA (...since there has been a run on supplies of antibiotics in the United States), je toto účinná metoda protiútoku proti bioteroristickému útoku? Byla by, pokud byla skutečná expozice, a infekční původce by byla baktérie a citlivá na antibiotika zvolená pro chemoprofylaxi (prevenci). Navíc, dlouhodobé užívání může mít své vlastní problémy. Někteří lidé nemohou brát ciprofloxacin z důvodu alergických reakcí (přecitlivělost nebo anafylaktické reakce). Například, léčba ciprofloxacinem může vést ve vzácných případech k vzniku krystalů v moči a pacienti by měli hodně pít aby nedocházelo k zhušťování moči. Nepříznivé reakce na antibiotika vedou k přerušení užívání ciprofloxacinu – asi 3.5%. Tyto reakce zahrnují nevolnost od žaludku (5%), průjem (2%), zvracení (2%), bolesti břicha (1.7%), bolest hlavy (1.2%) a vyrážku (1.1%). Ve vzácných případech může cipro způsobit kardiovaskulární obtíže (<1%) a reakce centrálního nervového systému (závratě, nespavost, úzkost, zmatenost, křeče) a další reakce (<1%). Těhotné ženy a děti by tento lék neměly brát z důvodu řídnutí kostí (reduction in bone) a vývoje chrupavek (cartilage development.) Ačkoliv někteří praktici navrhují užívání nízkých dávek u dětí, toto antibiotikum nebylo schváleno pro pediatrické použití.

Doxyciklin má menší nepříznivé reakce a je stejně účinný proti skoro všem druhům antraxu. Avšak u několika málo pacientů vyvolává doxycyklin podráždění trávícího traktu, anorexii, zvracení, nevolnost do žaludku, průjem, vyrážky, sucho v ústech, chrapot a ve vzácných případech přecitlivělé reakce, hemolyckou anémii, přecitlivělost kůže a snížený počet bílých krvinek. Doxycyklin může být používán v nízkém dávkováni u dětí od 7mi let, většinou z důvodu možnosti změny barvy zubů u mladších dětí.

Azithromycin je antibiotikem volby pro pediatrické použití, avšak jeho vyšší cena brání širšímu užití. Nepříznivé reakce byly mírné až střední během klinických zkoušek a zahrnovali průjem (5%), nevolnost od žaludku (3%), bolest břicha (3%). Ve vzácných případech může azitromycin způsobit kardiovaskulární problémy (bušení srdce, tachykardii, bolest na prsou) a problémy CNS (závratě, bolesti hlavy, vertigo), alergické problémy (vyrážku, fotocitlivost a angidermii), únavu a další reakce (<1%). U pediatrických pacientů bylo více než 80% nežádoucích účinků gastrointestinálního charakteru (zažívání). U dětí, dávky nad doporučovaných 10mg/kg/den se ukázaly, že mohou způsobit ztrátu sluchu u některých pacientů.

Penicilin se doporučuje na určité druhy bioteroristických infekčních původců jako je antrax. Například amoxycilin, polosyntetický druh ampicilinu, může způsobit fatální anafylaktickou reakci u pacientů alergických na penicilin, zažívací potíže (nevolnost, zvracení, průjem, kolitidu) u některých pacientů a zřídka anémii a změny počtu bílých krvinek. Tyto změny jsou obvykle vratné po přerušení léčby. Jako relativně bezpečná preventivní alternativa, zejména v případě nepotvrzeného vystavení/expozici, jsou doporučovány posilovače imunity (viz níže).

Antivirotika:. Použití antivirotik proti virovým původcům by mělo být pouze za dohledu praktického lékaře a jejich použití se doporučuje pouze po potvrzené infekci. Nedoporučují se pro chemoprofylaktické (preventivní) užití vzhledem k vysokému počtu komplikací a vedlejších účinků v porovnání s běžně používanými antibiotiky zmíněnými výše. Některá antivirotika musí být podáváni nitrožilně a to lze pouze v podmínkách s lékařským dohledem (…can only occur in a supervised clinical setting). Cena a jejich dostupnost jsou faktory, které velmi omezují jejich používání. Většina z nich nemůže být použita u těhotných žen a některá antivirotika u dětí. Místo toho může být použita určitá léčba pomocí doplňků (nutraceutical treatments) nebo i souběžně, jako je Genistein (v červeném jeteli - in soy/red clover) bránící virové kináze, mléč rolní (rosemary)/lemon balm pro snížení aktivace komplementu (complement activation), selenit (viz. dále) pro zabránění virové replikace, hluchý oves (barley-grass) a kyselina laurová (lauric acid ) pro inhibici lipidového metabolismu virů a Phyllanthus amarus/niruri pro inhibici virové reverzní transkriptázy. Účinnost těchto doplňků při prevenci bioteroristických infekcí není známa.

Vakcíny:. Určité vakcíny mohou potenciálně chránit proti baktériím a virům při bioteroristickém útoku. Většina z těchto vakcín by musela být podávána po relativně dlouhou dobu, aby byla účinná. Například, současná vakcína proti antraxu musí být podávána v několika dávkách po dobu více než 18měsíců, aby byla účinná a není přesvědčivě známo, že je tato vakcína účinná proti inhalačnímu antraxu. Vakcína se nedoporučuje pro civilní použití z důvodu relativně vysokého počtu nežádoucích účinků, včetně smrti (including fatalities) autoimunitních onemocnění která vyústila z jejich použití. Další vakcíny, jako vakcína proti pravým neštovicím je již po určitou dobu používaná mezi běžným obyvatelstvem a je relativně bezpečná. Nové generace těchto vakcín se dále vyvíjejí a nebudou ještě nějakou dobu, pravděpodobně let, k dispozici.

Pasivní imunizace:. Pasivní imunizace podáváním imunního séra obsahujícího protilátky proti specifickým bioteroristickým infekčním původcům je nákladná alternativa, která může být použita pouze po potvrzeném vystavení infekčním původcům. (..used after a confirmed exposure). Novější vývoj zahrnuje pasivní imune serum (passive immune sera) nebo samotné protilátky (pure antibodies), které samotné mohou zasáhnout cílové molekuly toxinu místo mikroorganismů. Například protilátky proti složkám/činitelům smrtelného antraxu a dýmějového (smrtelné toxiny ) nebo jejich ochranná složka (transportní složka potřebná k transportu smrtících toxinů) do buněk může potenciálně zastavit fatální formu systemického antraxu. Naneštěstí, tyto postupy jsou stále z větší části experimentální a nejsou obecně dostupné. (For example, antibodies against the anthrax lethal and bloat factors (the lethal toxins) or their protective factor (a transport factor needed to transport the lethal toxins into cells) can potentially stop a fatal form of systemic anthrax. Unfortunately, these approaches are for the most part experimental and are not widely available.)

Posílení imunity a výživa: Posilování imunity a úprava výživy (nutritional approaches) nejsou považovány za plně prověřená preventivní opatření, která budou celkově chránit proti bioteroru. Avšak zdravý imunitní systém je první linií obrany proti mikroorganismům a může ovlivnit obtížnost nemocí způsobovaných infekcemi. Správná výživa je klíčová pro zdravý imunitní systém. Bohužel, většina lidí nemá vhodné stravovací návyky a byli by obezřetní podpořit svojí stravu určitými vitamíny (zejména B-komplex, Vit. C, Vit E a CoQ-10) a minerály, jako je zinek, hořčík, chróm a selén. Rovněž pacienti podstupující léčbu antibiotiky a dalšími látkami riskují destrukci normální střevní flory, která poskytuje důležité trávící enzymy pro zpracování jídla ve střevě. Užívání antibiotik ničí normální střevní baktérie a může vést k přemnožení méně žádoucích baktérií. Pro doplnění baktérií v gastrointestinálním systému jsou důrazně doporučovány živé kultury Lactobacillus acidophilus v kapslích nebo prášku. Řada přírodních prostředků se ukázala jako užitečná při podpoře imunitního systému, zejména během léčby antibiotiky (ženšenový kořen - ginseng root, bylinné čaje - herbal teas, cintronovo/olivový nápoj - lemon/olive drink, výtažek z lístků olivovníku s antioxydanty z čerstvého česneku nebo nebo česneku zbaveného zápachu - olive leaf extract with antioxidants fresh or deorderized garlic, oreganový olej (v potažených kapslích - (in enteric coated capsules) a další). Některé další prostředky jsou: výtažek z olivových lístků, lactoferrin a další produkty z přírodních rostlin nebo směsí bylin (…and other natural plant products or herbal mixtures.) Dalšími důležitými příklady podpory imunitního systému jsou imunitní modulátory jako: bioaktivní syrovátkový protein (bioactive whey protein), „činitelé přenosu“ (transfer factors) a další od mleziva odvozených produktů a rostlinných glukánů (and other colostrum-derived products and plant glucans). Dobré "nakopávače" (boosters) imunity byly izolovány z výtažků z hub a jsou široce dostupné od celé řady výrobců. Tyto produkty jsou používány pro udržení nebo posílení imunitního systému pro prevenci infekcí.

Co dělat když máte podezření tušíte bioteroristický útok

To nejdůležitější je zapamatovat si, že pokud se domníváte, že jste byli vystaveni bioteroristickému útoku, je vyhledat neprodleně lékařskou pomoc/upozornit na to (immediate medial attention by going) tím že půjdete na pohotovost do nemocnice. Většina nemocnic má školený personál pro případ bioteroristického útoku a ví co mají dělat, aby snížili riziko vaší smrti či trvalého „zneschopnění“. (Most hospitals have personnel that have been trained to respond to a bioterror attack, and they know what to do to reduce your risk of dying or becoming permanently incapacitated.) Na rozdíl od Vašeho praktické lékaře, většina zdravotnického personálu na pohotovostech absolvovala nějaký druh školení jak reagovat v případě biologického poplachu. Vezměte si sebou seznam míst, kde jste byli několik předcházejících dní, kdo s Vámi přišel do úzkého kontaktu, jaké jsou Vaše příznaky a symptomy a co si myslíte, že by mohlo být zdrojem vašich zdravotních problémů. Rovněž připojte předchozí zdravotní problémy, jaké berete aktuálně léky a cokoliv dalšího co by mohlo pomoci zdravotnímu personálu zvládnout rychle a účinně Vaše problémy. Nakonec, v extrémně nepravděpodobném případě, že jste Vy nebo Váš rodinný příslušník byli vystaveni potenciálním bioteroristickým či biologickým infekčním původcům, je rovněž důležité sledovat další členy rodiny, zda u nich nedochází v výskytu obdobných příznaků nebo symptomů. Nejvyšší důležitost má rychlost pro učinění protiakce proti výše uvedeným původcům infekcí. Lepší být terčem posměchu, za zbytečné jednání, než vůbec nic nedělat pokud cítíte že jste mohl být vy nebo někdo z vašich blízkých vystaven biologickým infekčním původcům.

Injeniero, slušná práce!

Injeniero, slušná práce!

Diky. ;-)  Příprava na

Diky. ;-)

 Příprava na CAP. Mycoplasma pn. IgG, Cpn - IgG, H. pylori IgG. Opakované infekty HCD a DCD, únava, intenzviní pocení, zhorš. paměti, zhorš. hojení ran, zaškubávání svalů, bolesti hlavy, krku, zubů, zad a očí, uší, tinitis. Castecne zlepseni po doplni

WP. Mpn. IgG, Cpn - IgG, H. pylori IgG. Proste typickej hypochondr a simulant co dlabe ATB protoze ho to silene bavi a ma radost ze nemuze chlastat. Ida je jen jedna...

No ja teda moc nechapu, co

No ja teda moc nechapu, co to ma do cineni s lecbou chlamydie. My zcela urcite nejsme obeti bioteroristickeho utoku a jako zajimavost je to dobre, ale kdyz tu stale jeste chybi zakladni informace k lecbe v cestine, tak mi to pripada trochu jako mrhani casem prekladat takovy dlouhy clanek, ktery je navic hodne sci-fi.

Na Wheldonove protokolu od 02/2006 pro Cpn a Mycoplasmata, unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Neves hlavu, na stary/mlady

Neves hlavu, na stary/mlady kolena se podivam i na cpnhelp... ;-) U Gartha se mi uz prozatim nic zajimaveho nepaci....

Příprava na CAP. Mycoplasma pn. IgG, Cpn - IgG, H. pylori IgG. Opakované infekty HCD a DCD, únava, intenzviní pocení, zhorš. paměti, zhorš. hojení ran, zaškubávání svalů, bolesti hlavy, krku, zubů, zad a očí, uší, tinitis. Castecne zlepseni po doplni

WP. Mpn. IgG, Cpn - IgG, H. pylori IgG. Proste typickej hypochondr a simulant co dlabe ATB protoze ho to silene bavi a ma radost ze nemuze chlastat. Ida je jen jedna...

Dočetl jsem si to

Dočetl jsem si to celé, přeložit to, musela bejt fuška. Perfektní práce.  

 

Na WP od února 2008 pro nevysvětlitelné potíže se zrakem, očima,únavou,přemýšlením,neklasickou bolestí hlavy a závratě. Celkový stav nezdělitelný.

Pomocí bojové techniky

Pomocí bojové techniky /prachem a přischlým blátem/byl přenesen např. původce kokcidioido mykozy,Coccidioides immitis, z Arizony do jižní Itálie na sklonku II. světové války.

Jasně, že to není sci-fi,

Jasně, že to není sci-fi, ale skutečnost ! Více číst  a nejen o chlamydiích ! Proč americká vláda/ i jiné/  nechce zveřejnit, co v které válce použila za biologické zbraně konkrétně?

Tak ja tady nechci

Tak ja tady nechci rozpoutavat nejaky flame. Moje intence byla prinest , z meho pohledu, docela zajimavy clanek pro zvidave ctenare zde na webu (i taci tady doufam jsou ;-) ) a co nevladnou AJ.

O tom, ze biologicke zbrane jsou realitou existuje mnoho indicii, viz Valka v Zalivu a USA patent na M. fermentans.

Ja jen pevne verim, ze se s vecmi v tomto clanku uvedenymi nebudu muset, ani moje deti nikdy setkat.

Ale kdyz se USA nestiti udelat test biologickych zbrani na vlastnim obyvatelstvu....kdo vi... 

Příprava na CAP. Mycoplasma pn. IgG, Cpn - IgG, H. pylori IgG. Opakované infekty HCD a DCD, únava, intenzviní pocení, zhorš. paměti, zhorš. hojení ran, zaškubávání svalů, bolesti hlavy, krku, zubů, zad a očí, uší, tinitis. Castecne zlepseni po doplni

WP. Mpn. IgG, Cpn - IgG, H. pylori IgG. Proste typickej hypochondr a simulant co dlabe ATB protoze ho to silene bavi a ma radost ze nemuze chlastat. Ida je jen jedna...

Injen.překládáš

Injen.překládáš skvěle!Je od tebe moc hezké,že myslíš na lidi co nevládnou AJ.

Bylo by fain,když by se ti zadařilo nám překládat věci z Cpnhelp,to by bylo supr!!A moc užitečné..-) 

 CFIDS, Fibromyalgie, velké bolesti, chronická onemocnění.Na Wp II od března 08

< p > < em > CFIDS, Fibromyalgie, velké bolesti, chronická onemocnění.Na Wp II od března 08 < / em > < / p >

Ted delam na NACu od

Ted delam na NACu od wheldona.... tak se muzes/ete tesit, neboj.. ;-) 

Příprava na CAP. Mycoplasma pn. IgG, Cpn - IgG, H. pylori IgG. Opakované infekty HCD a DCD, únava, intenzviní pocení, zhorš. paměti, zhorš. hojení ran, zaškubávání svalů, bolesti hlavy, krku, zubů, zad a očí, uší, tinitis. Castecne zlepseni po doplni

WP. Mpn. IgG, Cpn - IgG, H. pylori IgG. Proste typickej hypochondr a simulant co dlabe ATB protoze ho to silene bavi a ma radost ze nemuze chlastat. Ida je jen jedna...

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

Powered by Drupal - Modified by Danger4k