Helicobacter

Helicobacter pylori - léčba. Nedávno tu proběhla diskuse ohledně léčby Helicobacteru a tak vkládám článek tohoto se týkající. Snad Vám bude k užitku.

DISCLAIMER: Autor překladu není lékař, ani nemá lékařské vzdělání. Překlad byl proveden dle nejlepšího vědomí a svědomí a autor nenese žádnou odpovědnost za věcnou správnost překladu a případné škody z něj plynoucí. Případné chyby/nepřesnosti pošlete do inboxu.

Poznámka: Podle toho, co je zde napsáno by to mělo znamenat, že WP by díky pulsování metra mohl vést k vzniku rezistence na metro. To by i mohlo vysvětlovat, proč má někdo i po roce a více na WP stále vysoké titry proti H. pylori. Já to chápu takt, že podle tohoto materiálu by se tedy měl před WP nejdříve pořešit Helicobacter.

Původní zdroj zde

rýchla korekcia č. 1: mmichal 16.11.2008


Léčba Helicobacteru pylori

Adam Harris

Consultant Gastroenterologist, Kent and Sussex Hospital, Tunbridge

Correspondence to:
Adam Harris, M.D. MRCP, Consultant
Gastroenterologist, Kent and Sussex Hospital, Tunbridge Wells, Kent TN4 SAT, England

Received 2001-03-20 Accepted 2001-04-15

Klíčová slova: Patogenicita Helicobacteru pylori; infekce/léčba Helicobakterů, peptický vřed , mikrobiologie


Úvod

Tento materiál (review) diskutuje na základě přístupu vycházejícího z důkazů stávající léčbu infekcí Helicobacteru pylori u pacientů s peptickým vředovým onemocněním (peptic ulcer disease), funkční (nevředovou) dispepsií (functional (non ulcer) dyspepsia) a jícnovou refluxní chorobou (gastro oesophageal reflux disease - dále jen GORD). Materiál se rovněž stručně zabývá významem eradikace (vyhubení) H. pylori při prevenci rakoviny žaludku.

Pacienti s dvanáctníkovou vředovou chorobou (DUODENAL ULCER DISEASE)

U pacientů s dobře dokumentovanou DU, kteří neužívají nesteroidní protizánětlivé léky (non steroidal anti-inflammatory drugs – dále jen NSAIDs), lze přítomnost H. pylori buď předpokládat (více než 90% prevalence – výskyt), nebo může být potvrzen při endoskopii na základě tkáňové biopsie (rychlý test ureázy (for rapid urease test), histologie nebo mikrobiologická kultivace). Následně tedy může být předepsána léčba (viz. níže) za účelem vyhubení H. pylori. Léčba prostřednictvím likvidace H.pylori, pokud bude úspěšná, bude účinná na vyléčení vředů bez ohledu na to, jestli byl pacient léčen s počátečními projevy onemocnění, nebo při recidivě. Pacientům s DU (dvanáctníkovým vředem) dlouhodobě léčených pomocí antagonistik histamin-2 receptorů (with histamine-2 receptor antagonists - H2RAs) nebo inhibitorů protonové pumpy (Proton Pump Inhibitors (PPIs)) by měla být nabídnuta léčba hubící H. pylori, a to bez ohledu na to, zda jsou bez symptomů, nebo s nějakými symptomy, protože vymýcení bakterie povede k vyléčení jejich nemoci [1].)

Pacienti s DU se rychle a zcela uzdraví po vyhubení H. pylori, takže separátní antisekreční léčba (separate healing course of anti-secretory therapy) je u nekomplikovaných vředů [2,3] zbytečná. Po léčebné kúře (course of eradication therapy) by mělo postačovat počkat na klinický výsledek (..may be acceptable to await the clinical outcome), to jest zlepšení symptomů, bez potřeby formálního testování na přítomnost či absenci H. pylori. Recidiva symptomů značí buď selhání odstranění H. pylori nebo “odmaskování” nějakých dalších nemocí, například GORD [4]. V takových případech nebude další postup jasný do té doby, dokud nebudou známy výsledky eradikační léčby. Nejlepším způsobem jak toto zjistit je buď dechový test na C-ureasu (C-urea breath test (13C-UBT) nebo antigenní test ze stolice (faecal antigen test), prováděný ne dříve než 4 týdny po terapii [5].(The best way to determine this is either through the 13C-urea breath test (13C-UBT) or possibly, a faecal antigen test, performed no sooner than four weeks after eradication therapy[5].)

Komplikovaný dvanáctníkový vřed

Komplikace u dvanáctníkových vředů (DU) jako je krvácení či perforace (proděravění) jsou spojeny se značnou nemocností a úmrtností, zejména ve stáří. Existuje dobrý důkaz, že vyhubení H. pylori snižuje riziko opakovaného krvácení (re-bleeding) a opětovné perforace u dvanáctníkových vředů [6]. U takových pacientů by eradikační léčba měla být následována léčbou H2RA (jako je ranitidine – 300mg na noc) po dobu 4 týdnů a poté by se měla buď opakovat gastroinstestinální endoskopie s biopsií pro potvrzení reepitelizace vředového kráteru a vyhodnocení stavu H. pylori, a nebo C-urea dechový test 13C-UBT (C-urea breath test). Pokud byl H. pylori úspěšně zlikvidován (a pacient neužívá NSAIDs), další antisekreční léčba již není nutná. Výskyt H. pylori u pacientů s komplikovaným dvanáctníkovým vředem může být nižší než u pacientů s běžným dvanáctníkovým vředem (simple DU) a je tedy důležité potvrdit, že pacient je opravdu kolonizován bakterií, před tím než je předepsána eradikační léčba a zastaveno podávání antisekrečních medikamentů. [7].

Žaludeční vřed (GASTRIC ULCER)

Hlavním rozdílem v péči o pacienty s žaludečními vředy spojenými s H. pylori je nutnost vyloučit zhoubnost u zjevně benigního (nezhoubného) žaludečního vředu/ů. Pacienti s žaludečním vředem by tedy měli znovu podstoupit endoskopické vyšetření asi 8 týdnů po eradikační léčbě, aby se potvrdilo zhojení, provedla biopsie, zda není nedokončená re-epitelizace (re- epitheliasation is incopmlete) a prověřit stav H. pylori (ascertain H. pylori status). Eradikace H. pylori vede k zhojení žaludečního vředu a zřetelně snižuje výskyt relapsů [1,8]. Efekt eradikace H. pylori při komplikacích žaludečních vředů je v současnosti neznámý. “Antisekreční udržovací léčba” (Anti secretory maintenance treatment) by tedy měla začít po úspěšné likvidaci H. pylori u těch pacientů s žal. vředy, kteří je už někdy v minulosti prodělali (who have a history), nebo mají krvácení (haemorrhage) nebo perforaci, až dokud není potvrzeno kompletní zhojení vředu následnou endoskopií. (Anti secretory maintenance treatment should therefore be started after successful eradication of H. pylori in those patients with GU who have a history or haemorrhage or perforation, until complete healing of the ulcer is confirmed at follow up endoscopy.)

H. PYLORI a vředy související s NSAIDs (Non Steroidal Anti-inflammatory Drugs)

I přes několik studií se doposud neobjevily obecné zásady (guidelines) ohledně vztahu mezi nesteroidnímí protizánětlivými léky (NSAIDs), vznikem žaludečních a dvanáctníkových vředů a H. pylori [9,10]. NSDAIDs a H. pylori se zdají býti nezávislými rizikovými faktory při vzniku žaludečních a dvanáctníkových vředů a jejich krvácení (for gastro-duodenal ulceration and ulcer bleeding). Existuje určitý důkaz, že vyhubení H. pylori může bránit rozvoji vředů u pacientů začínajících brát NSADIs. [10]. Avšak existuje i důkaz, že s H. pylori spojená gastritida může být dokonce přínosná, z důvodu uvolňování prostanglandinu (….because of prostaglandin release protecting against mucosal injury) chránícímu proti poškození sliznic způsobených užíváním NSAIDs. [9]. Skutečně se zdá, že vředy spojené s užíváním NSAIDs se hojí mnohem rychleji po léčbě inhibitory protonových pump v přítomnosti H. pylori [9]. U pacientů pozitivních na H. Pylori s historií peptické vředové choroby by měl být H. pylori nejprve vymýcen před zahájeném léčby pomocí NSAIDs, protože NSAIDs mohou zvýšit pravděpodobnost relapsů vředu/ů. [9] Neexistuje důkaz, že vyhubení H. pylori je přínosné pro snížení dyspepsie spojené s léčbou pomocí NSAIDs. [9]

H. Pylori a rakovina žaludku

Infekce H. pylori je spojena s 3 až 6ti násobným zvýšením rizika rozvoje nonkardiální (non-cardiac) (tělo a dutina – (body and antrum)) rakoviny žaludku [11]. Ačkoliv je vyhubení H. pylori potenciálně velice důležité z globálního hlediska (750 tis. úmrtí ročně připadajících nádorům), musí být zdůrazněno, že v současnosti, není důkaz, že vyhubení H. pylori snižuje riziko vzniku rakoviny žaludku. Ani není známo, v které fázi by měl být H. pylori vyhuben, aby se zabránilo progresi chronické gastritidy do atrofie (atrophy - zakrňování), intestinální (střevní) metaplásie (intestinal metaplasia), dysplázie (dysplasia) a eventuelně invazivní rakovině. Ačkoliv je infekce H. pylori velmi běžná, tak se odhaduje, že je riziko rozvoje nonkardiální rakoviny žaludku za dobu života u infikovaných jedinců v rozvinutém světě menší než 1%[11]. U subjektů s dalšími rizikovými faktory rakoviny žaludku, jako je jeden či více přímých příbuzných první linie s tímto onemocněním, nebo přítomnost gastrické mukosální dysplázie (gastric mucosal dysplasia), nebo intestinální metaplázie (intestinal metaplasia) nalezené při gastroskopii, se zdá býti rozumné nabídnout/zvážit eradikační terapii H. pylori. Avšak je důležité prodiskutovat s pacientem možné vedlejší efekty takové léčby, nedostatek důkazů podporujících tento postup a možnost selhání léčby.

Pacienti s funkční dyspepsií (functional dyspepsia) a infekcí H. pylori

Funkční dyspepsie (functional dyspepsia) je definována jako bolest či nepříjemné pocity střední horní části břicha (central upper abdomen), které začínají v horní části gastrointestinálního traktu (upper gastrointestinal tract), které se vyskytují minimálně po dobu tří měsíců a bez přítomnosti jiného orgánového onemocnění (organic disease), jako je peptický vřed nebo GORD[12]. Tato diagnoza odpovídá až 60% pacientům s dyspepsií nespojenou s NSAID (non-NSAID associated dyspepsia) [13]. Spojení mezi H. pylori a funkční dyspepsií je nejasné. Několik dobře navržených, náhodných a kontrolovaných testů hodnotících účinnost eradikační léčby H. pylori u pacientů s funkční dyspepsií bylo publikováno v průběhu posledních tří let, avšak s navzájem si odporujícími výsledky [13-16]. Nedávná systematická revize zjistila, že eradikace H. pylori byla významně lepší než placebo při léčbě funkční dyspepsie (relativní pokles rizika o 9%, 95% interval spolehlivosti 4%-14%) naznačující, že na každých 15 léčených pacientů by mohl připadat jeden případ vyléčené dyspepsie. [17]. (A recent systematic review has found that eradication of H. pylori was significantly superior to placebo in treating functional dyspepsia (relative risk reduction 9%, 95% confidence interval 4%-14%) suggesting that one case of dyspepsia would be cured for every 15 patients treated[17]) Mechanismus který při eradikaci H. pylori snižuje dyspepsii je u těchto pacientů nejasný. Je možné, že pacienti, kterým pomohla léčba, mohli mít vředovou diatézu (ulcer diathesis), která nebyla aktivní v době endoskopie.

Pacienti s refluxní jícnovou chorobou (GORD)

Existuje nezvratný důkaz, že infekce H. pylori je hlavní příčinou peptické vředové choroby a zdá se býti malým, přesto jasným spojením mezi bakterií a funkční dyspepsií (functional dyspepsia) [7]. Souvislost mezi H. pylori a GORD je avšak stále nejasná [18,19]. Výskyt H. pylori není zvýšený a může ve skutečnosti býti nižší u pacientů s GORD. Nedávné studie ukázaly, že významně méně pacientů s GORD jsou infikování H. pylori, než zdraví jedinci stejného věku a pohlaví [20,21] . A co je důležité, zdá se, že existuje negativní korelace (závislost/souvislost) mezi rozšířením infekce H. pylori a závažností ezofagitidy( oesophagitis). Pacienti s erozivní (stupeň III) ezofagitidou nebo Barretovým slopupcově lemovaným? oesofagusem (Barrett's columnar lined oesophagus) mají výrazně nižší pravděpodobnost infekce H. pylori než pacienti buď jen s normálním jícnem (normal oesophagus) nebo mírnějšími stupni ezofagitidy (zánět jícnu) [22,23]. Tento inverzní vztah byl dále hodnocen s ohledem na subtypy a kmeny (strains) H. pylori. U pacientů s cagA positivním druhem se zdá býti výrazně méně pravděpodobné rozvinutí erozivní ezofagitidy nebo Barrettova jicnu (Barrett's oesophagus) [24-27]. Navíc, rozšíření cagA pozitivních druhů se zdá být výrazně méně frekventované u pacientů s ezofageálním adenokarcinomem (zhoubná rakovina jícnu??) (oesophageal adenocarcinoma) nebo dysplasií, tedy stavy které mohou vést k dlouhodobé a vážné GORD [25].

Eradikace H. pylori a GORD

Neexistuje přesvědčivý důkaz, že dochází k zlepšení GORD po eradikaci H. pylori [18,19]. Existují protichůdné údaje týkající se rozvoje GORD po eradikaci H. pylori. Některé studie zjistily, že u pacientů došlo k rozvoji endoskopické ezofagitidy (endoscopic oesophagitis) po eradikaci H. pylori buď na dvanáctníkovou vředovou chorobu (duodenal ulcer disease) nebo funkční dyspepsii, [28-30], avšak tato zjištění nebyla potvrzena další studií [31]. Nezdá se, že by docházelo k zvýšení výskytu pálení žáhy (heartburn) v období 6ti měsíců až 3 let po eradikaci H.pylori u pacientů s funkční dyspepsií, GORD nebo DU onemocněním [32,36]. Dalším důvodem, proč obezřetně hodnotit roli eradikační terapie H. pylori u pacientů s GORD je nedávný nález, že léčba GORD může být více účinná za přítomnosti této bakterie: pantoprazol byl výrazně více efektivní při hojení jícnu za přítomnosti H. pylori [37]. Bylo zjištěno, že hojení ezofagitidy (stupně II a III) bylo výrazně větší po 4 a 8 týdnech léčby pantoprazolem u H. pylori pozitivních pacientů v porovnání s pacienty negativními na H. pylori. V této věci se zdá býti antisekreční terapie více účinná za přítomnosti H. pylori u pacientů s funkční dyspepsií (functional dyspepsia)[38]. Přesný mechanismus těchto nejzajímavějších zjištění je v současnosti neznámý.

Dle jedné nekontrolované studie, pacienti s GORD a infekcí H. pylori potřebující prodlouženou léčbu se standardním nebo zvýšeným dávkováním inhibitory protonových pump(PPIs) mohou mít zvýšené riziko vzniku atrofické gastritidy [39]. Během důsledného potlačení žaludečních kyselin pomocí PPIs mohou migrovat H. pylori ze žaludeční dutiny (antrum) do více proximálních oblastí žaludku a vést tak k celkové chronické aktivní gastritidě (to chronic active corpus gastritis), která se může rozvinout do atrofické gastritidy (atrophic gastritis), která je spojována se zvýšeným rizikem karcinomu [40]. Posledně jmenované změny (latter changes) se neobjevují při důsledném (profound) potlačení žaludečních kyselin u pacientů bez infekce H. pylori. Doporučuje se tedy, aby si pacienti s GORD, kteří potřebují prodlouženou léčbu pomocí PPIs, měli nechat zjistit stav H. pylori, a pokud je pozitivní, měla by být aplikována eradikační léčba. Toto doporučení je založeno více na hypotéze než na vědeckém důkazu, a mělo by se mít na paměti, že eradikace H. pylori může snížit účinnost PPIs[37,38]. Jsou potřeba další studie, než bude možné tyto protichůdné úvahy rozřešit (..contradictory considerations can be resolved)[41].

Eradikační léčba H. pylori

Cílem léčby H. pylori je v každém terapeutickém kontextu eradikace (vyhubení) organismu z “předního střeva” (foregut). Vyhubení je definováno jako negativní testy na přítomnost baktérie čtyři týdny a déle po ukončení antimikrobiální léčby.[42]. Chyba detekce H. pylori v testech provedených dříve než čtyři týdny po ukončení terapie může dát falešně negativní výsledky z důvodu “odstranění“ (clearance) nebo potlačení H. pylori během léčby, následované rapidním návratem symptomů původní infekce. Antibakteriální léčba H. pylori je obtížná z důvodu velmi rychlého vytvoření rezistence na antimikrobiální činitele, zejména na nitroimidazoly, jako jsou metronidazol a tinidazol, a na klaritromycin [41]. Výskyt rezistence na tyto antimikrobiální činitele se liší podle pohlaví, etnické příslušnosti a země původu. (Tab. 1)[41]. Nedávno bylo hlášeno z Hong Kongu, že skoro 50% kmenů H. pylori bylo již před léčbou rezistentních na metronidazol a více než 10% na klaritromycin [42]. Účinnost léčby H. pylori se výrazně snižuje s přítomností již před léčbou existující antimikrobiální rezistence a její pravděpodobnost výskytu by měla ovlivnit volbu léčebného režimu. Monoterapie nebo duální terapie (inhibitor protonové pumpy nebo ranitidine vismut citrát (RBC) spolu s antibiotikem) nemůže být doporučena a neměla by se používat z důvodu nekonzistentních a vysoce variabilních výsledků )[5,41].


Terapie nízkodávkovou trojkombinací antibiotik (LOW-DOSE TRIPLE THERAPY)

V dnešní době celkově nejefektivnější udávané eradikační režimy léčby H. pylori kombinují buď inhibitor protonové pumpy (esomeprazole, lansoprazole, omeprazole, pantoprazole, rabeprazole) nebo RBC se dvěma z následujících léků: amoxycillin, clarithromycin nebo nitroimidazole (metronidazole or tinidazole)[5,42,43-49] (Tab 2). Tyto postupy jsou běžně předepisovány na týden a tablety jsou užívány 2x denně. Existuje málo vedlejších efektů (nejčastější je nevolnost od žaludku (nausea), průjem a porucha chuti. Výsledky rozsáhlých, náhodných a kontrolovaných (controlled) testů konzistentně ukázaly eradikaci H. pylori u více než 90% léčených pacientů [44,46-49].

Jednotýdenní léčba omeprazolem 40mg 1x denně v kombinaci s amoxicilinem 500mg a metronidazolem 400mg 3x denně se ukázala jako účinná dokonce i v přítomnosti u na metronidazol rezistentních kmenů H. pylori - 75% eradikace. Vedlejší efekty jsou časté a spolupráce pacienta (compliance) více komplexní než u režimů typu 2x denně, takže tento režim je nejlépe rezervovat pro případ selhání léčby prvé volby (first line treatment failures) (Obr.1).

Terapie klasickou trojkombinací antibiotik (CLASSICAL TRIPLE THERAPY)

Trojléčba založená na vizmutu byla první vícelékovou léčbou, která byla šířeji studována a užita v klinické praxi. Původně sestávala z 14 denní léčby s koloidálním bismut subcitrátem (colloidal bismuth subcitrate) 120 mg 4x denně (120 mg q.d.s)., společně s metronidazolem 400mg 3x denně (400mg t.d.s). a buď amoxycilinem nebo tetracyklinem 500mg 4xdenně (500mg q.d.s.). Bohužel, vedlejší účinky jsou velmi časté a je rovněž náročné zvládat kúru při braní více než 11 tablet denně. Navíc je účinnost této trojléčby závislá na citlivosti H. pylori na metronidazol, s eradikací u pouze 50% pacientů kolonizovaných druhem H. pylori rezistentním na metronidazol [5, 41].

Terapie čtyřkombinací antibiotik QUADRUPLE THERAPY

Klasická trojléčba založená na bismutu byla hlášena (reported) jako více efektivní při současném podávání inhibitoru protonové pumpy. Více než 90% vyhubení H. pylori je možné dosáhnout kombinací omeprazolu, koloidálního subcitrátu bismutu (colloidal bismuth subcitrate), tetracyklinu a metronidazolu podávaného po dobu 7 dnů [5,41, 51,52] (tab 3). Účinnost je velmi závislá na pacientově spolupráci (compliance) s komplikovaným předpisem , Tato čtyřléčba se navíc ukázala jako funkční u 75 – 80% pacientů u kterých selhala léčba první volby (first-line eradication therapy) s režimy obsahujícími metronidazol a/nebo klaritromycin. [51,52]


Léčba první volby (FIRST-LINE TREATMENT (Obr1 , Tab 2)

V oblastech s nízkým rozšířením (<30%) na metronidazol rezistentních druhů H. pylori se v současné době doporučuje jednotýdenní terapie sestávající z inhibitoru protonové pumpy, metronidazolu a klaritromycinu. Spolupráce pacienta bude pravděpodobně dobrá z důvodu dávkování 2x denně a jen mála vedlejších efektů. V případě pravděpodobné rezistance na metronidazole (Tab. 1) je preferována kombinace inhibitoru protonové pumpy, amoxycilinu a klaritromycinu po dobu jednoho týdne (Tab. 2)

Léčba druhé volby (SECOND-LINE TREATMENT) (Obr1 1, TAB 2,3)

Po prokázaném selhání léčebných režimu obsahujícího metronidazol, je pravděpodobné, že je pacient kolonizován na mentonidazol rezistentním druhem H. pylori. V tomto případě by měl být užíván inhibitor protonové pumpy v kombinaci s amoxycilinem a klaritromycinem po dobu jednoho týdne, a to se zhruba 90% úspěšností. Pokud je eradikace H. pylori neúspěšná i po léčbě obsahující klaritromycin a metronidazol, nebo je pravděpodobné, že je pacient osídlen již před léčbou na metronidazol rezistentní formou H. pylori, tak pak je jedinou logickou volbou buď omeprazol v kombinaci s amoxycilinem a metronidazolem [50] nebo „čtyř – léčba” (Tab 4) s zhruba 75% úspěšností [51,52].

Kde jsi vzal, že po roce

Kde jsi vzal, že po roce někdo má vysoké hladiny protilátek proti H. pylori?

"Poznámka: Podle toho, co je zde napsáno by to mělo znamenat, že WP by díky pulsování metra mohl vést k vzniku rezistence na metro. To by i mohlo vysvětlovat, proč má někdo i po roce a více na WP stále vysoké titry proti H. pylori. Já to chápu takt, že podle tohoto materiálu by se tedy měl před WP nejdříve pořešit Helicobacter."

Krom toho to nejde dohromady s proklamovanou týdenní léčbou v tom pdf. Je prostě krátká, bohužel jako u těch chlamydií! Krom toho jak tak koukám, je to z Číny, možná tam metronidazol baští častěji, než my a na úplně jiné potvory! A samotný! Proto tam je možná ta rezistence! Na H. pylory se musí trojkombinací a ne jen týden. U WP se nezačíná Entizolem, a když se na něj najíždí, je tam už delší dobu dvojkombinace, i když by možná neškodil ten amoxycilin na chvíli zařadit. Ale hlavně celé je to silně zavádějící a na tyto stránky dost nepříslušné a opětně si neodpustím, každý si musí léčbu konzultovat se svým ošetřujícím lékařem a ten by měl vzít v potaz celkový stav postiženého, to jest v případě H. pylori nasadit příslušnou trojkombinaci, vzít v potaz i výsledky gastroendoskopie atd. a dát omeprazol (Helicid) atd. a pak pokračovat dál. Helicid je nutný u některých potíží brát průběžně při WP, i když už tam H. pylori být nemusí. Jinak nic ve zlém, mělo by se zachovávat zaměření těchhle stránek na Chlamydophila pneumoniae, jinak se v tom utopíme! 

 

Jan Na WP od 12/2005 pro Cpn; CFS, fibromyalgie, vysoký tlak, závratě, opakované infekty HCD i DCD, uší, VAS, parestézie a bolesti DK, průjmy, křeče a zažívací potíže ... srpen 2008 zlepšení ve všem i tam, kde údajně nebyla šance.

březen 2013 ukončení CAPu 

"Kde jsi vzal, že po roce

"Kde jsi vzal, že po roce někdo má vysoké hladiny protilátek proti H. pylori? "

Bavil jsem se s tady lidma co jsou rok i vice na WP a Helico pozit/silně pozit....

"..,z Číny, možná tam metronidazol baští častěji, než my a na úplně jiné potvory! A samotný!"

Mozna ano, Asie je specificka. Basnik tim podle me mimo jine chtel take rici, ze k rezistenci muze nevedomky dojit pri nasazeni Enti pri jinych potizich, ale tomu se stejne neda zabranit.

"U WP se nezačíná Entizolem, a když se na něj najíždí, je tam už delší dobu dvojkombinace, i když by možná neškodil ten amoxycilin na chvíli zařadit. "

Ja vim. Je otazka co dela Doxy+Azi  s H. pylori nez se najede na Entak. Nehlede na to, ze na poprve stejne nikdo neda plnej puls a tak si muze H. pylori 'otestovat'jak Entak smakuje.

"Ale hlavně celé je to silně zavádějící a na tyto stránky dost nepříslušné ..." 

Prislusne, neprislusne, to je stara znama pisnicka. Uz jsme to resili a je jasne ze vsechny bacily poresit nemuzeme, nechceme a ani to neni zadouci. Souhlasim. Ja jen ze v ramci ucelenosti informaci a vzhledem k tomu, ze se zaludkem tu ma problemy 'kazdej druhej' by se mohlo hodit info jak na nej. Samozrejeme, ze je to jen studie a kdyz bude nekdo chtit, udela to s uplne jinymi zavery.  Rozhodne nemam intenci zavalit tyto jinak zatim stale skvele stranky (i kdyz se posledni dobou dost rozjelo plkani o nicem!) preklady o vsech moznych a nemoznych bacilech. Nejsou zdroje a ani by to nemelo smysl.

Ta cervena poznamka byla moje, nikoliv autora. ;-)

...a opětně si neodpustím, každý si musí léčbu konzultovat se svým ošetřujícím lékařem a ten by měl vzít v potaz celkový stav postiženého, to jest v případě H. pylori nasadit příslušnou trojkombinaci, vzít v potaz i výsledky gastroendoskopie atd. a dát omeprazol (Helicid) atd. a pak pokračovat dál. 

ABSOLUTNÍ SOUHLAS JANE!!!!!!! Je tedy asi nyni znovu na miste pripomenout, ze by se obecne CAP nemel rozjizdet bez konzultace s lekarem ( i kdyz vetsina z nas k nim velkou duveru nechova) a vyvarovat se  tedy (pokud mozno) 'partyzanskeho' najeti na CAP cekaje ze mu vyleci i odstate usi

"Helicid je nutný u některých potíží brát průběžně při WP, i když už tam H. pylori být nemusí. "

Take souhlas. 

"Jinak nic ve zlém, mělo by se zachovávat zaměření těchhle stránek na Chlamydophila pneumoniae, jinak se v tom utopíme! "

Neboj Jane, rozhodne nemam  v umyslu valit na vas kde co. Já vím, že WP spustě lidí pomohl a pomáhá (někomu třeba taky ne, to je život) a že někteří z veteránů těchto stránek jsou jaksi nevrlí, když se někdo byť slovem otře o WP.

Buďme otevření a nebraňme se kritickému myšlení, neb to jest to co nas posouvá vpřed!

Jinak, Jane dekuji za oponenturu. To ze by vsichni se vsim  a vsemi souhlasili, je neklamna znamka, ze neco je spatne. 

 Příprava na CAP. Mycoplasma pn. IgG, Cpn - IgG, H. pylori IgG. Opakované infekty HCD a DCD, únava, intenzviní pocení, zhorš. paměti, zhorš. hojení ran, zaškubávání svalů, bolesti hlavy, krku, zubů, zad a očí, uší, tinitis. Castecne zlepseni po doplni

WP. Mpn. IgG, Cpn - IgG, H. pylori IgG. Proste typickej hypochondr a simulant co dlabe ATB protoze ho to silene bavi a ma radost ze nemuze chlastat. Ida je jen jedna...

Diky vsem, kdo prekladaji a

Diky vsem, kdo prekladaji a dohledavaji prameny pro vsechny zde, at uz se tykaji CPn nebo jinych koinfekci a pridruzenych problemu... Vzdy se najde urcite aspon jeden dalsi jedinec, kteremu preklad pomuze, takze to je chvalyhodna snaha :-) Diky (tc. se mne osobne Helicobacter netyka, to pro poradek :-)

Příprava na CAP Mycoplazma pozitivni IgG, IgM, CPn?. Chřipkové stavy, subfebrilie, 'Falconovo hrdlo', únava, oportunní koky, zimnice, skleněný zrak, fascikulace - vše mírně. Od 06/2008 NAC 600-

'Jestliže antibiotika pracují, v průběhu doby tyto zvonové kalhoty zmenší v krutosti a trvání.' CAP od 01/09 pro MPn IgM (a dalsi blize nezjistenou verbez).

To je super, Jane, jak to

To je super, Jane, jak to tu krásně čistíte od koinfekcí.  Zakázat! To je ono:-)) Škoda, že v reálu to takhle nefunguje. 

Radka - syn Tomáš, 6 let, růstová retardace, chlamydie, EBV, candida.

Radka - syn Tomáš, 7 let, růstová retardace, chlamydie, EBV, candida.

I já po roce WP

I já po roce WP /Roxy,Doxy,Enti/ helicobakteri pylori stále pozitivní a hodně, žaludek stále bolí, zlobí, ale bez gastroskopie nikdo léčit nebude! A tu já nesnesu .

Helicobacter pylori má

Helicobacter pylori má svoje, je to o něčem jiném, než o chlamydiích. Jedna věc je zbavit se chlamydií a tím uvolnit ruce imunitě, druhá věc je citlivost H.p. na ATB a jeho specifita v léčbě. Má svoji potřebnou kombinaci a to není  tato kombinace "WP/Roxy,Doxy,Enti/"!

Pokud se budeme tady šťourat ve všem, pak se zastře zaměření těchto stránek a jejich účel.  Toto nejsou stránky někým placené, nemají tudíž zdroje na kvalifikované poradenství, jejich smysl je v upozornění na podceňovanou problematiku zvanou

CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE!

Pokud vážení zajistíte finanční zdroje na financování potřebného materiálního a perzonálního zabezpečení, pak se může uvažovat i o rozšíření a třeba i o výzkumu, nahrazení nefunkčních, ale zato dobře placených různých ústavů apod. Zatím nikdo korunou nepřispěl, tak se laskavě držte při zemi a tématu! A nechtějte zázraky! Nechtějte moc, nebo by nemuselo být nic!

Pamatujte, že méně někdy znamená více!

Jan Na WP od 12/2005 pro Cpn; CFS, fibromyalgie, vysoký tlak, závratě, opakované infekty HCD i DCD, uší, VAS, parestézie a bolesti DK, průjmy, křeče a zažívací potíže ... srpen 2008 zlepšení ve všem i tam, kde údajně nebyla šance.

březen 2013 ukončení CAPu 

Získala jsem doporučený

Získala jsem doporučený postup léčby pylora u nás. Kdo by měl zájem, přepošlu....kde se píše:

 

Stále platí zásada „nevyšetřovat osoby, které v případě pozitivity Hp neplánujeme eradikovat“.

moje pozn. eradikace – vymýcení (choroby aj.).

tak to bude asi ten nezájem lékařů:-(

Cituji  z výše

Cituji  z výše uvedených reakcí: 

...a opětně si neodpustím, každý si musí léčbu konzultovat se svým ošetřujícím lékařem a ten by měl vzít v potaz celkový stav postiženého, to jest v případě H. pylori nasadit příslušnou trojkombinaci, vzít v potaz i výsledky gastroendoskopie atd. a dát omeprazol (Helicid) atd. a pak pokračovat dál. 

ABSOLUTNÍ SOUHLAS JANE!!!!!!! Je tedy asi nyni znovu na miste pripomenout, ze by se obecne CAP nemel rozjizdet bez konzultace s lekarem ( i kdyz vetsina z nas k nim velkou duveru nechova) a vyvarovat se  tedy (pokud mozno) 'partyzanskeho' najeti na CAP cekaje ze mu vyleci i odstate usi

Já to chápu, že je dobré konzultovat s lékařem. Budem všichni jezdit ke Klubalovi??? ale co má dělat pacient jiného než partyzánštit, když se u dostupných doktorů nedovolá??? I dobře míněné rady 99% doktorů ohledně cpn jsou blbosti, protože prostě cpn staví všechny jejich  učebnicové znalosti nahlavu... Já beru WP více méně pokoutně, neodvážím se jít k infekčákovi, protože by mě s WP vyhodil. Vykvičím si krevní obraz a játráky pro kontrolu  u PL a tím to hasne. Podrobnější testování  asi jen kdybych vyrazila do klinlabu, to je v Praze, ne? Když cituju něco z těchto stránek, vyvolává to i u mých přátel s lékařským vzděláním v nejlepším případě shovývavý úsměv. Děsím se, že bych měla nějaké komplikace, nedovolám se oficiální cestou  ničeho.

To je spíš obecný povzdech, k této debatěo heliobacteru  to asi tolik nepatří, sorry.

Alice naprosto souhlasím.

Alice naprosto souhlasím. Ne každý má to štěstí, že má lékaře, který uznává jeho diagnozu, natož léčbu pomocí WP. Jelikož většina z nás prošla mnoha odbornostmi s tím, že výsledky jsou v pořádku a nebo přinejlepším psychického původu, pak netuším, na co či s čím by nás ti lékaři vlastně sledovali. Takže zůstaneme u jaterních testů a krevního obrazu u obvodáka. Rady o tom, jak by náš doktor měl vědět, měl sledovat atd.. jsou sice pěkný, ale že padají zrovna na tomto webu..? Zrovna tady každý ví, jak se s našimi "nicotnými" příznaky zachází.. takže trochu sci-fi. 

chlamydie pneu + tracho, bolesti hlavy, kloubů, svalů, nesnesitelná únava, bezdůvodné krvácení do štítné žlázy, dýchání, motání se, křeče do rukou a nohou, bolesti zad atd atd atd.. WP od 20.7.08 ACC + 13.8.08 doxybene + 27.8.08 azitrox

chlamydie pneu + tracho + borelioza, WP 20.7.08 - 3.7.09, 9.8.09 MP... 

Jasny, uznavam, ze v drtive

Jasny, uznavam, ze v drtive vetsine pripadu je konzultace s PL scifi (ale minimalne to alespon zkusit, ztratit neni co) a KLubal je jen jeden, ale alespon  zakladi testy a minimalne jaterky by to chtelo. Pokud toto selze, tak nezbyva nez brat ATB 'pokoutne', zijeme v reaalnem svete.

 Příprava na CAP. Mycoplasma pn. IgG, Cpn - IgG, H. pylori IgG. Opakované infekty HCD a DCD, únava, intenzviní pocení, zhorš. paměti, zhorš. hojení ran, zaškubávání svalů, bolesti hlavy, krku, zubů, zad a očí, uší, tinitis. Castecne zlepseni po doplni

WP. Mpn. IgG, Cpn - IgG, H. pylori IgG. Proste typickej hypochondr a simulant co dlabe ATB protoze ho to silene bavi a ma radost ze nemuze chlastat. Ida je jen jedna...

Alice 1, když tyto

Alice 1, když tyto stránky spatřily světlo boží, byl jsem taky partyzánem! Abych nebyl, něco jsem doktorům slíbil! Mimo jiné to, že si to nenechám pro sebe! A jestli se nad těmito stránkami nemají uculovat pod fousy ostatní doktoři, pak se musíme něčeho držet, jinak z nás budou mít leda tak srandu do alelujááá! Pokud se jim na půdě těchto stránek bude motat každý do řemesla, necháme z toho udělat Hydepark o kdečem, na co nemáme ani kvalifikaci ani potřebné zázemí, pak nás nikdy nikdo nebude respektovat.

"...ale co má dělat pacient jiného než partyzánštit, když se u dostupných doktorů nedovolá??? I dobře míněné rady 99% doktorů ohledně cpn jsou blbosti, protože prostě cpn staví všechny jejich  učebnicové znalosti nahlavu... Já beru WP více méně pokoutně, neodvážím se jít k infekčákovi, protože by mě s WP vyhodil..."

Bohužel to je realita, kdyby nebyla, tyhle stránky by nevznikly a nemusely tento problém vykřikovat do světa! Já bych byl zdravý, ty taky, ostatní taky, protože by infekce byla včas zjištěna, podchycena, vyléčena!  A o tom to tu je. Aby si toho někdo všiml! Ale jakmile se to rozplizne do tlachání o kdečem, budou si jen dál doktoři ťukat na čelo! Tak si rozmyslete, co chcete!

Jan Na WP od 12/2005 pro Cpn; CFS, fibromyalgie, vysoký tlak, závratě, opakované infekty HCD i DCD, uší, VAS, parestézie a bolesti DK, průjmy, křeče a zažívací potíže ... srpen 2008 zlepšení ve všem i tam, kde údajně nebyla šance.

březen 2013 ukončení CAPu 

Jenom nechápu jednu

Jenom nechápu jednu věc,že se ty chlamýdie vyhýbají všem lékařům, neboť ty jsou potencionálně nejvíce ohrožený. To opravdu nechápu jak to potom léčí , když to má každý, i oni a nemají potíže, a neléčí se jen spoléhají na dosavadní výsledky jejich průzkumu a to že si skutečně tělo každého poradí s tím zázračně samo a tak možná i oni nás vlastně léčí s bolestí , depresí, nevidí, mají mlhu před očima a to je přece normální jak pořádně pracovat a vydělávat si na živobytí.

Hannah,pracuju ve zdrav.30

Hannah,pracuju ve zdrav.30 let a slyšela jsem,že je v naší nem.Dr.s roztroušenou sklerozou........jestli se léčí klas.medicínou asi nemá šanci......škoda,že neví o WP.Jane,taky se léčím pokoutně........atb.mi píšou na plicním.S protokolem souhlasila primářka,ale těch 9 měsíců co je jím,jsem neměla možnost s ní o tom mluvit,léky mi napíše podle karty kdokoli.Měla jsem snahu zainteresovat do mé léčby našeho závodního doktora,docela zíral,zapsal si co že to beru a zakrátko odešel na lepší flek.Momentálně na jeho místě není nikdo,zdravotníci přece nemají právo být nemocní......nevzdávám to a hledám,jsem na stopě......ale jsem docela pesimista a idiota už ze sebe dělat nechci.
veraokb

Já se neléčím

Já se neléčím pokoutně, ale pár let to trvalo, než jsem se k něčemu dopracoval a bohužel tomu stále chybí ta oficialita. Stále je to takový taneček na dobré slovo, za moji kapsu a nikdo neví, kdo mně a těm co mi léčbu umožňují, někdo nahází klacky pod nohy!

Jan Na WP od 12/2005 pro Cpn; CFS, fibromyalgie, vysoký tlak, závratě, opakované infekty HCD i DCD, uší, VAS, parestézie a bolesti DK, průjmy, křeče a zažívací potíže ... srpen 2008 zlepšení ve všem i tam, kde údajně nebyla šance.

březen 2013 ukončení CAPu 

Některé zdroje uvádějí

Některé zdroje uvádějí promořenost chlamydiemi až 70% populace. Mám v ordinaci pacienty, kteří mají pozitivní titry chlamydií v krvi, ale jinak vcelku nijak závažné problémy. Na propuknutí nemoci se tedy budou podílet i další faktory. I její projevy jsou různé. Více jsou jsou postiženy ženy než muží, lze tedy předpokládat možnou souvislost např. s hladinami estrogenů, s onemocněním štítné žlázy apod. Je toho hodně. Vyšetření by mělo být komplexní, ale máte pravdu, že těžko Vám někdo dnes udělá komplexní vyšetření, pokud je odkázán na pojišťovny.

"...Mám v ordinaci

"...Mám v ordinaci pacienty, kteří mají pozitivní titry chlamydií v krvi, ale jinak vcelku nijak závažné problémy..."

Drobný dotaz.

1. Proč lidem bez potíží byly testovány protilátky proti chlamydiím?

2. Co znamená  "... ale jinak vcelku nijak závažné problémy."

Jan Na WP od 12/2005 pro Cpn; CFS, fibromyalgie, vysoký tlak, závratě, opakované infekty HCD i DCD, uší, VAS, parestézie a bolesti DK, průjmy, křeče a zažívací potíže ... srpen 2008 zlepšení ve všem i tam, kde údajně nebyla šance.

březen 2013 ukončení CAPu 

Odpověď:  1.V

Odpověď: 

1.V imunologické ambulanci je běžné, že při základním vyšetření se testují protlátky např. proti chlamydiím, boreliím, EBV, CMV apod. Není to samozřejmě u všech.  Pouze u pacientů. u kterých se hledá důvod, proč je jejich imunitní systém oslabený.

2. Pokud pacient přichází s recidivujícími infekty, nepovažuji toto ta závažné onemocnění. Někteří měli chlamydie již vyšetřeny i u jiných lékařů. Po imunomodulační léčbě, případně s doplňující léčbou, se tito pacienti cítili dobře i když zvýšený titr protilátek přetrvával.

Podle mého názoru infekce chlamydiemi by měli řešit lékaři na infekčním odd. Imunologická léčba by měla být pouze doprovodná. Víte ale asi sami, že s tím je problém...

 

"...1.V imunologické

"...1.V imunologické ambulanci je běžné, že při základním vyšetření se testují protlátky např. proti chlamydiím, boreliím, EBV, CMV apod...."

Aha, při základním vyšetření. Ale proč? Když se pak tvrdí, že to má každý, že to nevysvětluje pacientovi potíže,  že to je falešná pozitivita, že to je vše možné, jen ne příčina! Proč se hledá důvod oslabené imunity, když pacient nemá nijak vážné potíže?

 "...2. Pokud pacient přichází s recidivujícími infekty, nepovažuji toto ta závažné onemocnění...."

To je jako normální? Když někdo několikrát do roka marodí a je na neschopence, kdykoli kolem něj proběhne nějaký uprskaný cestující MHD? To nemyslíš snad ani vážně?!

 "...Po imunomodulační léčbě, případně s doplňující léčbou, se tito pacienti cítili dobře i když zvýšený titr protilátek přetrvával..." no, tak tohle nám tu všem bylo podsouváno, až na to, že skutek byl a je jiný.

 "...Podle mého názoru infekce chlamydiemi by měli řešit lékaři na infekčním odd..." tak tohle by stálo za upřesnění, protože bohužel takové  infekční oddělení jsme my postižení zatím nezaregistrovali! I když nás tam všichni posílají! Na imaginární infekční oddělení!

 "...Imunologická léčba by měla být pouze doprovodná..."

co si pod tím máme představovat?

 

 

Jan Na WP od 12/2005 pro Cpn; CFS, fibromyalgie, vysoký tlak, závratě, opakované infekty HCD i DCD, uší, VAS, parestézie a bolesti DK, průjmy, křeče a zažívací potíže ... srpen 2008 zlepšení ve všem i tam, kde údajně nebyla šance.

březen 2013 ukončení CAPu 

Chucku nejsem odborník,

Chucku nejsem odborník, naopak naprostý laik, ale právě už ze selského rozumu nějak nemůžu pochopit pár věcí:

1. .. je běžné, že se testují protilátky chlamydií.. odtud možná vidíme, že ač se lékaři tváří, že jsou neškodné, už se ví, že nejsou a že problémy dělat mohou - krok správným směrem, ale bohužel jen nakročení, protože i při pozitivitě léčba neodpovídající potřebě.

2.  ...Pokud pacient přichází s recidivujícími infekty, nepovažuji toto ta závažné onemocnění.. opakující infekty nejsou závažné? Počkáme tedy, až se např. opakované záněty průdušek "převalí" v astma? Bude to dostatečně závažné? A pak to budeme když tak řešit? Není údělem lékaře tomuto předcházet?? Neměl by řešit příčinu, než čekat na následek? Proboha!!! Imunomodulační léčba - brala jsem imunor, několik balení, fakt jsem se líp necítila. Toto možná jako doplněk, ne jako řešení!

3. ...infekce chlamydiemi by měli řešit lékaři na infekčním odd.. A to jako proč? Aby ostatní mohli dát ruce pryč? Můj názor je, měl by je řešit imunolog? Rozhodně!!! Plicař? Rozhodně!!! Infektolog? Taktéž!!! Ovšem jak jsi sám v jednom příspěvku psal, ATB zatím předepisují OL. A proč oni? Protože jsou jediní, koho "ukecáme"? Mám zkusit OL i třeba až budu potřebovat odoperovat slepé střevo? Také to není jeho odbornost, ale co by se do toho nepustil, když může dělat práci za infekční, imunologii, plicní atd atd.. Podle mě, pokud imunologie dělá testy, ta by měla pak i řešit jejich výsledek.

Byla jsem první, kdo mírnil reakce na Tvou osobu a zatím si i stojím, ovšem tohle mě fakt rozčílilo :o(

chlamydie pneu + tracho, bolesti hlavy, kloubů, svalů, nesnesitelná únava, bezdůvodné krvácení do štítné žlázy, dýchání, motání se, křeče do rukou a nohou, bolesti zad atd atd atd.. WP od 20.7.08 ACC + 13.8.08 doxybene + 27.8.08 azitrox

chlamydie pneu + tracho + borelioza, WP 20.7.08 - 3.7.09, 9.8.09 MP... 

No tak ľudia,

No tak ľudia, nezačínajte sa zase hádať.

Mimochodom, toto je vlákno o helicobaktere...

Mohol by niekto z adminov ostatné príspevky presunúť do samostatnej diskusie, nech sa nám to tu nepletie?

WP od 05/2008. Mycoplasma Pn, Cpn(?), EBV, CMV. Chronický únavový syndróm

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

Megy, naprostý souhlas!

Megy, naprostý souhlas! Vystihla jsi to perfektně.

mmichale, nikdo se nehádá, jen si třídíme  názory na věc a to je secsakra užitečná věc!

Přesouvat se nic nebude! Jednak na to nejsou lidi, jednak to tu všechno má smysl tak, jak to teď právě přišlo!

Ještě bych přidal na závěr citát

"...They don't understand I want to improve not stay the same..."

protože o tom to tu je!

 "...Nerozumí mi! Já chci, aby mi bylo lépe, ne být stabilizován!..."

 

Jan Na WP od 12/2005 pro Cpn; CFS, fibromyalgie, vysoký tlak, závratě, opakované infekty HCD i DCD, uší, VAS, parestézie a bolesti DK, průjmy, křeče a zažívací potíže ... srpen 2008 zlepšení ve všem i tam, kde údajně nebyla šance.

březen 2013 ukončení CAPu 

1. u některých pacientů

1. u některých pacientů se nehledá, proč je jejich imunitní systém oslabený?

2. máš pravdu, vím, že tenhle přístup může po nějaké době zabrat. Jen jak dlouho to vydrží...

3. co vlastně myslíš pojmem "imunologická léčba"? Imunostimulanty? Jako lékař musíš vědět, že v tom případě hrozí překlopení do autoimunity. Bereš na to zřetel u svých pacientů? Testuješ je na autoprotilátky?

Radka - syn Tomáš, 6 let, růstová retardace, chlamydie, EBV, candida.

Radka - syn Tomáš, 7 let, růstová retardace, chlamydie, EBV, candida.

Pro doplnění posílám

Pro doplnění posílám ještě: Doporučený postup České gastroenterologické společnosti ČSL JEP pro dospělé 

odkaz na dokument: zde

Příprava na CAP. Mycoplasma pn. IgG, Cpn - IgG, H. pylori IgG. Opakované infekty HCD a DCD, únava, intenzviní pocení, zhorš. paměti, zhorš. hojení ran, zaškubávání svalů, bolesti hlavy, krku, zubů, zad a očí, uší, tinitis. Castecne zlepseni po doplni

WP. Mpn. IgG, Cpn - IgG, H. pylori IgG. Proste typickej hypochondr a simulant co dlabe ATB protoze ho to silene bavi a ma radost ze nemuze chlastat. Ida je jen jedna...

Mno vliv WP na

Mno vliv WP na helicobactera zatim nikdo radne nezkoumal, takze bych se radej zdrzela komentare. Da se akorat rict, ze WP pouziva leky, ktere se na helicobactera predepisuji taky (tetracykliny, metronidazol, makrolidy). A ze ucinky kombinace se vzdy lisi od ucinku jednotlivych leku, napr. u Wp dochazi k synergickemu ucinku inhibitoru proteinove syntezy, takze dvojkombinace je na chlamydie 4x ucinnejsi, nez jednotlive atb. Navic brani rezistenci. Jak je to u helicobactera, nevime. Nicmene na cpnhelp byla uvedena studie, kde puvodne rezistentni helicobacter se po pridani fluconazolu stal citlivym na dane atb. No a ze u chronickych stavu povetsinou jednotydenni lecba nezabere uz se tu taky dostkrat probiralo.

Na Wheldonove protokolu od 02/2006 pro Cpn a Mycoplasmata, unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

aktualizoval som injenierov

aktualizoval som injenierov preklad o liečbe helicobaktera. Kto máte helicobaktera, prečítajte si text ešte raz, po oprave sa trochu zmenil význam niektorých častí a takisto som ponahrádzal anglické skratky českými textami, takže by teraz text mohol byť o málo zrozumiteľnejší.

WP od 05/2008. Mycoplasma Pn, Cpn(?), EBV, CMV. Chronický únavový syndróm

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

zaujímavý článok o tom,

zaujímavý článok o tom, že ketekonazol (Nizoral) a flukonazol blokujú rezistenciu Helicobaktera na metronidazol. Môže sa možno niekomu hodiť, pokiaľ by si počas WP vypestoval rezistentného Helicobaktera 

Ketoconazole and fluconazole reduce resistance of H pylori to flagyl 

WP od 05/2008. Mycoplasma Pn, Cpn, EBV. CFIDS. Kvôli pravidelným výrazným zhoršeniam počas liečby pridané opatrenia proti sekund.porfyrii

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

Helicobacter &

Helicobacter & Parkinson....

DISCLAIMER: Autor překladu není lékař, ani nemá lékařské vzdělání. Překlad byl proveden dle nejlepšího vědomí a svědomí a autor nenese žádnou odpovědnost za věcnou správnost překladu a případné škody z něj plynoucí. Případné chyby/nepřesnosti pošlete do inboxu.

Poznámka: Přišlo mi to jako docela zajímavý střípek do "těch našich infekčních puzzlí". Je to výňatek z jedné z posledních Nicolsonových publikací z roku 2008 - Chronic Bacterial and Viral Infections in Neurodegenerative and Neurobehavioral Diseases. .

Původní zdroj zde


Parkinsonova choroba

Parkinsonova nemoc (dále jen PN) je charakterizována akinezí, svalovou ztuhlostí (muscular rigidity) a třesem v klidovém stavu (resting tremor). Rovněž jsou přítomné vegetativní dysfunkce (autonomic dysfunction), poruchy čichu (olfactory disturbances), deprese, smyslové a spánkové poruchy a často demence. Patologie PN indikuje progresivní ztrátu dopamin neuronů (dopamine neurons) v tzv. „černé hmotě mozkové“ (substantia nigra) společně s přítomností tzv. Lewyho tělísek (Lewy bodies) (pozn. abnormální shluky proteinů, které se utvářejí uvnitř nervových buněk) a alfa-synucleinu. Také se vyskytuje rozsáhlejší mozková degenerace, od prodloužené míchy (medulla oblongata) až po mozkovou kůru (cerebral cortex)

Ačkoliv panuje mezi výzkumníky shoda ohledně výskytu tzv. „inkluzních tělísek“ (linclusion bodies) (pozn. shluky látek, obyčejně proteinů), agregací proteinů a nebo defektů v jejich degradaci související s věkem u pacientů s PN, jejich příčina a role v patogenezi PN zůstává předmětem intenzivního výzkumu. Některé důkazy naznačují možný vztah mezi PN a specifickými genetickými změnami, jako jsou změny v genech ovlivňujících mitochondrie, degradace proteinů, nedovolený transport organell (organelle trafficking), vesikulární fúze (vesicular fusion) a proteiny zainteresované v oxidativním stresu nebo antioxidační funkce. Zánět/y (Inflammation) jsou rovněž spojovány s patologií PN.

Obdobně jako u ostatních neurodegenerativních nemocí se patogeneze PN dává do souvislosti s vícenásobnými genetickými a neurotoxickými zásahy produkující oxidativní poškození a buněčnou smrt, avšak v případě PN jsou relevantními cíly „toxických útoků“ (toxic events) dopaminergické neurony obsahující neuromelanin v černé kůře mozkové (substantia nigra). Případová studie z Itálie naznačuje, že vícenásobné environmentální faktory a genetické pozadí byly statisticky významné rizikové faktory pro PN. Kromě toho může být u patogeneze PN významná dlouholetá expozice toxickým látkám či dřívější úraz. Například, vystavení poškození mozku v ranném věku, chemické látky nebo infekce mohou spustit cyklický zánětlivý proces zahrnující oxidativní poškození, excitotoxicitu, mitochondriální dysfunkci a zmíněnou proteolýzu (pozn. rozpad bílkovin), která vede později během života k odumírání neuronů v černé kůře mozkové (substantia nigra) pomocí apoptózy.

Možná role chronických infekcí při patogenezi PN se diskutuje po řadu let. Jednou z infekcí nalezenou u pacientů s PN , která výrazně upoutala pozornost je chronická přítomnost gastrointestinálního Helicobacteru pylori, protože léčba této infekce poskytla zmírnění pozdní fáze cachexie (pozn. duševní a tělesná sešlost) u pacientů s PN, kterým byl podáván L-dopa (pozn.: L-DOPA (3,4-dihydroxy-L-phenylalanine – pozn. přírodně se vyskytujícící aminokyselina). A opravdu, Pierantozzi a jeho tým nalezli u pacientů s PN majících H. pylori, sníženou absorpci L-dopa a zvýšenou invaliditu/nezpůsobilost (clinical disability), zatímco léčba H. pylori vedla ke zvýšení absorpce L-dopa a ke snížení invalidity. H. pylori nemusí být přímo zapojen do PN, ovšem jeho systemická přítomnost může ovlivnit progresi a léčbu PN, pravděpodobně díky stimulaci zánětů a autoimunitě.

Zánětlivé a autoimunitní odpovědi jsou rovněž připisovány dalším chronickým infekcím nalezených u pacientů s PN. Experimentální modely PN byly vyvinuty za použití neurologických, virových a bakteriálních infekcí, aby byl zkoumán spouštěcí mechanismus patogenického procesu. U pacientů s PN byly nalezeny spirochéty v Lewyho tělískách. Další infekce jako virová encefalitida, s AIDS asociované oportunní infekce bazální ganglie (pozn. část mozku tvořená klastry neuronů spojená s mozkovou kůrou, thalamem a mozkovým kmenem), coronavirus a další infekce byly nalezeny u pacientů s PN a mohou hrát důležitou roli při zánětlivých a autoimunitních reakcích. Richy a Mégraud zdůrazňují, že je třeba provést další rigorózní výzkumy, aby se prokázala přímá kauzální souvislost mezi infekcemi a PN.

WP. Mpn. IgG, Cpn - IgG, H. pylori IgG. Proste typickej hypochondr a simulant co dlabe ATB protoze ho to silene bavi  a ma radost ze nemuze chlastat. Ida je jen jedna... 
WP. Mpn. IgG, Cpn - IgG, H. pylori IgG. Proste typickej hypochondr a simulant co dlabe ATB protoze ho to silene bavi a ma radost ze nemuze chlastat. Ida je jen jedna...

Díky díky,zajímavý

Díky díky,zajímavý střípek. Protže mám helico fest pozitivního,asi začnu schánět,v čem se vyskytuje ta přírodní aminokyselina..:-) 

DORA

Našla jsem tuto diskuzi o

Našla jsem tuto diskuzi o helicobacteru. Mám ho pozitvní (v IgA), a to přes čtrnáctidenní léčbu omeprazolem, entizolem a klacidem (dohromady). Entizolu jsem brala jen 500 mg denně (vzhledem k mé nízké váze mi to tak bylo předespáno).
Potíže, které jsem měla s h.pylori před atb kúrou po ní zmizely - žádné nadýmání a ranní křeče, stolice pravidelná... Ovšem všecko se vrátilo asi po měsíci zpět.
A teď jsem zde četla, že by se měl dostat h.pylori z těla ven, než se začne s protokolem, z důvodu možných komplikací při léčbě...
A tak se ptám ostatních, pomohl vám protokol i na helicobactera? Z výše cit, příspěvků to vypadá, že nikoli, ale nyní (tedy více jak po roce od posledního příspěvku), to vypadá jak?
Cpn, h.pylori, b.afzelii; WP od 20.9.2010; NAC 1200, od 4.10.2010 DOXY 100, od 24.12.2010 AZI

Já mám hel.pylori asi 100

Já mám hel.pylori asi 100 let :-) a není Boha se jich nijak zbavit.Rok WP, půl roku MP, ani trojkombinací, ani vysokými dávkami Entizolu/ 9 tab.denně/10 dnů/ , kdy už jsem myslela, že jsem umřela, tak bakterie stále přežívají....

Já měla tlaky v krku tak mně

Já měla tlaky v krku tak mně lékař poslal na různé testy až jsem skončila na gastroskopii a diagnostikovali mi infekci helikobakterem pylori. Následně jsem dostala trojkombinaci antibiotik, které na helikobaktera obvykle předepisují. Můj žaludek to snášel celkem špatně. Vždycky jsem byla více nakloněna k alternativním způsobum léčby, proto jsem se snažila kromě konvenční léčby vyhledat i něco čistě přírodního a narazila jsem na Chioskou mastichu. Nejvíce mi vyhovovala Masticha Active. Nevyvolává téměř žádné vedlejší účinky a po dvou mesíční kúře se Helicobakter ztratil! Jsem moc ráda a cítím se mnohem lépe. Hodne mi pomohla tahle stránka: http://mastichaterapie.cz/co-je-to-masticha/

Mastichu doporučovala i

Mastichu doporučovala i p.doktorka Svadhi......díky, Vlasto Tongue Out

Dekuji Ireno. Za

Dekuji Ireno. Za vzpominku...Ale ... vite ted jsem jaksi dost mimo vase stranky...bohuzel..... tak ale stejne drzim palce vsem.!

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

Powered by Drupal - Modified by Danger4k