Mykoplazmy II a jiné

Vzhledem k rozsáhlosti původního vlákna založeného mmichalem zakládám nové za účelem dalších doplnění.

Mykoplasmy a jiné patogeny

Mykoplasmy a jiné patogeny a jejich role u neurodegenerativních onemcnění. - verze č.2 - korekce od mmichala.

DISCLAIMER: Autor překladu není lékař, ani nemá lékařské vzdělání. Překlad byl proveden dle nejlepšího vědomí a svědomí a autor nenese žádnou odpovědnost za věcnou správnost překladu a případné škody z něj plynoucí. Případné chyby/nepřesnosti pošlete do inboxu.

Poznámka: Toto je sice druh výzkumu, který MuDr. Klubal příliš neuznává, protože vede k závěrům, že všichni kdož jedli chléb zemřeli a tedy chléb může způsobovat smrt, ale na druhou stranu to taky něco ukazuje.

Původní zdroj zde

Infectious Disease Newsletter 2007


Systemické intracelulární bakteriální infekce (Mycoplasmy, Chlamydie, Borrelie) u neurodegenerativních onemocnění (MS, ALS) a onemocnění s poruchami chování (ASD)

Garth L. Nicolson

The Institute for Molecular Medicine
16371 Gothard Street H
Huntington Beach, California 92647
Phone: +1 714 596-6636 Fax: +1 714 596-3791;
Email: gnicolson@immed.org Website: www.iinmed.org

Abstrakt

Pacienti trpící neurodegenerativními onemocněními a nemocemi s poruchami chování často mají systemické bakteriální, virové a/nebo plísňové infekce, které mohou hrát důležitou úlohu v jejich patogenezi. My, (a také jiní lékaři), jsme zkoumali pacienty s různými neurodegenerativními onemocněními a s klinickými stavy s poruchami chování, jako jsou Amiotrofická Laterální Sklerosa (Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)), roztroušená sklerosa (Multiple Sclerosis (MS)), autistická onemocnění (Autistic Spectrum Disorders - Autism, Attention Deficit Disorder, Asperger Syndrome), a nalezli jsme důkaz u většiny pacientů o systemických intracelulárních bakteriálních a virových onemocněních .

Například, vyšetření krevních leukocytů (blood leukocytes) na přítomnost různých druhů Mykoplasem, Chlamydia penumoniae, Borrelia burgdorferi a dalších infekcí pomocí metody PCR (Polymerase Chain Reaction) odhalilo vysoký výskyt systemických koinfekcí, které ale nebyly nalezeny u kontrolních subjektů (P<0.001). Tyto výsledky byly porovnány s dalšími chronickými onemocněními u kterých byly nalezeny neurologické projevy, jako je chronický únavový syndrom – CFS, Myalgická Encefalomyopatie (Myalgic Encephalomyopathy - ME), Fibromyalgie (Fibromyalgia Syndrome -FMS), Lymská nemoc/borelióza (Lyme Disease) a onemocnění Války ze zálivu (Gulf War Illnesses). V porovnání s kontrolními subjekty (P<0.001) měli chronicky nemocní pacienti také vícenásobné intraceluární infekce. Nejčastěji nalézenou koinfekcí u všech vyšetřovaných klinických stavů byly druhy Mykoplasem. Naproti tomu, u několika málo lidí z kontrolních subjektů, kteří byli testováni pozitivně, byly nalezeny pouze infekce jedním druhem. Výsledky naznačují, že intracelulární bekteriální infekce jsou velmi obvyklé jevy u neurodegenerativních onemocnění a onemocnění s poruchami chování. Léčebné postupy u těchto zdavotních stavů by se proto měli zabývat vícenásobnými infekcemi.


Klíčová slova: Bakteriální infekce, roztroušená skleróza (Multiple Sclerosis}, Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS), Autistická onemocnění (ASD - Autistic Spectrum Disorder), chronická onemocnění


1. Úvod

Neurodegenerativí onemocnění jsou chronická degenerativní onemocnění centrálního nervového sytému (CNS), která často způsobují demenci. Ačkoliv stále nejsou z větší části dobře známy příčiny a mechanismy této skupiny (collection) onemocnění mozku, dochází k nárůstu jejich výzkytu, jak v rozvinutém světě, tak i v rozvojových zemích a jsou často nacházeny u stárnoucí populace. Tato onemocnění jsou charakteristická molekulárními změnami v nervových buňkách, které vedou k jejich degeneraci, v krajním případě k dysfunkci nervů a smrti nervových buněk, což vede k neurologickým příznakům a symptomům, v extrémních připadech k demenci [1,2]. Zdá se, že existuje genetický vztah k neurodegenerativním onemocněním. Avšak genetické změny, ke kterým dochází a změny v genové expresi (gene expression), které jsou nacházeny u těchto onemocnění, jsou komplexní [2]. Jedním typem změn nalézaných v podstatě u všech neurologických onemocnění je přebytek sloučenin oxidativních volných radikálů (tzv. oxidační stres), který způsobuje změny struktury lipidů, proteinů a genů [3,4]. Kromě genetických změn a změn v genové expresi, se uvažuje (it is thought), že následující aspekty jako: nutriční deficity, traumata hlavy (head trauma), toxiny ze životního prostředí (environmental toxins), chronické bakteriální a virové infekce, autoimunitní imunologické odpoveďi, cévní onemocnění, hromadění tekutiny v mozku (accumulation of fluid in the brain), změny v koncentracích neurotransmitérů (changes in neurotransmitter concentrations) a další příčiny, jsou zapojeny do různých neurodegenerativních onemocnění [1-5].

Zajímavý/slibný (attractive) model neurodegenerace vedoucí k neurologickým onemocněním zahrnuje toxické produkty vytvářené jako výsledek chronických bakteriálních a virových onemocnění [6,7]. Původci infekcí (infekční činitelé) mohou vstupovat do CNS v infikovaných migrujících makrofázích (migratory macrophages), nebo mohou získat přístup do CNS pomocí transcitozy (transcitosis) přes hematoencefalickou stěnu (the blood-brain-barrier) a nebo intraneuronálním přenosem (intraneuronal transfer) z periferních nervů [6]. Bakterie postrádající buněčnou stěnu, kromě jiných, zejména druhy Mycoplasma, Chlamydia, Coxiella, Brucella, Borrelia,a jiné, jsou potenciální infekční agens (původci), kteří mohou hrát významnou roli u neuronegenerativních onemocnění [8]. Takovéto infekce mohou způsobovat progresi onemocnění a protože jsou obvykle systemické, mohou ovlivnit imunitní systém, CNS a další orgány.

2. Metody

2.1 Sběr krevních vzorků (Blood Collection)

Krev byla sbírána ve zkumavkách obsahujícíc EDTA, okamžitě byly ochlazeny na teplotu tajícího ledu (immediately brought to ice bath temperature) a poslány spolu s ledem (wet ice) leteckým kurýrem (air courier) do Institutu Molekulárí Medicíny k analýze. Všechny krevní vzorky byly zaslepeny? (blinded). Celá krev (whole blood) byla použita na přípravu DNA za použití Chelex-u jak již bylo dříve popsáno v [9, 10]. Byly provedeny vícenásobné testy na všech pacientech a kontrolních subjektech [9,10].

2.2 Amplifikace genových sekvencí pomocí PCR (Amplification of Gene Sequences by PCR)

Byla provedena amplifikace cílových genových sekvencí (amplification of the target gene sequences) pomocí PCR (PolymeraseChain Reaction), jak již bylo dříve popsáno v [9, 10]. Negativní a positivní výsledky byly přítomny v každém experimentálním testu. Amplifikované vzorky ('zesílené' - amplified samples) byly odděleny pomocí gelové agarózí elektroforenze (by agarose gel electrophoresis). Po denaturaci a neutralizaci (denaturing and neutralization) byl proveden Southern blot (Southern blotting), za účelem potvrzení PCR výsledku (product) [9, 10]. Bylo použito několik různých primerových PCR sady pro každý testovaný druh, aby se minimalizovala možnost detekce křížově reagujících mikroorganismů.

2.3 Statistika

Demografické charakteristiky subjektů byly vyhodnocovány pomocí popisných statistik a Studentova T rozdělení (students' t-tests) (test nezávislých vzorků, t-test pro shodu sředních hodnot – (t-test for equality of means), 2-tailed??. Byl zvolen 95% interval spolehlivosti. Byl proveden Pearsonův Chí-kvadrát test (Pearson Chi-Square test) za účelem porovnání výskytu dat (prevalence data) mezi pacienty a kontrolními subjekty.

3. Amyotrofická Laterální Sklerosa (Amyotrophic Lateral Sclerosis -ALS)

ALS je idopatické (mající neznámou příčinu) onemocnění projevující se v dospělosti (an adult-onset), progresivní degenerativní onemocnění postihující jak centrální tak periferní motorické neurony (motor neurons). Pacienti s ALS vykazují pozvolnou progresi slabosti (weakness) a paralýzu svalů z důvodu destrukce 'horních motorických neuronů'? (uppermotor neurons) v motorické mozkové kúře (motor cortex) and “dolních motorických neuronů?” (lower motor neurons) v mozkovém kmeni (brain stem) a míše (spinal cord), nakonec obvykle vedoucí ke smrti z důvodu selhání dýchání [11,12]. Celkový klinický obraz (overall clinical picture) ALS se může lišit v závislosti na umístění a progresi patologickcýh změn nacházených v nervové tkáni [13].

Role chronických onemocnění upoutala pozornost spolu s nálezem sekvencí enteroviru u 15 ze 17 ti vzorků míchy (spinal cord samples) od pacientů s ALS při PCR [14,15]. Ačkoliv ostatní, kteří se tímto zabývali, nedetekovali sekvence eneteroviru ve vzorcích míchy u pacientů s nebo bez ALS [16], tak infekční činitel/é mohou hrát roli v etiologii ALS. (Although others have failed to detect enterovirus sequences in spinal cord samples from patients with or without ALS [16], infectious agent(s) may play a role in the etiology of ALS).

Zkoumali jsme výskyt systemických mikrobiálních infekcí u předběžné skupiny pacientů s ALS [17]. Zjistili jsme, že 8 z 8 veteránů Války ze zálivu, z tří různých národností diagnostikovaných s ALS měli systemické infekce mykopasem. Všichni, až na jednoho pacienta měli infekci M. fermentans, jeden pacient měl systemickou infekci M. genitalium. U 22 z 28 civilních pacientů s ALS z USA, Kanady a Velké Británie jsem rovněž nalezly infekce mykoplasmami. Z těch civilních pacientů pozitivních na mykoplasmy, kteří byli dále testováni na M. penetrans, M. fermentans, M.hominis and M. pneumoniae , byla většina positivních na M. fermentans (13/22, 59%), ale našli jsme i další druhy mykoplasem jako M. hominis (7/22, 31%) a M. pneumoniae (2/22, 9%). Dva civilní pacienti s ALS měli vícenásobné infekce mykoplasem (M. fermentans a M. hominis, 9%) . Rozdíl ve výskutu infekcí mykoplasem mezi pacienty s ALS a kontrolní skupinou byl velmi významný (P<0.001)[17].

Obr 1. Procentní výskyt systemických bakteriálních a virových infekcí u 46 pacientů s ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis).

Pacienti s ALS mají také další chronické infekce zahrnující HHV-6 (Human Herpes Virus- 6), Chlamydia pneumoniae a Borrelia burgdorferi (obr.1). Podobně jako není známá možné role enterovirů v patogenezi ALS, tak rovněž není známá přesná role dalších infekcí v patogenezi a progresi ALS.

Tyto infekce mohou být ko-faktorem v patogenezi ALS, nebo mohou být prostě oportunními (příležitostnými) infekcemi, které způsobují morbiditu (nemocnost) u pacientů s ALS, jako jsou respirační a revmatické symptomy, a další problémy často nalézané u pacientů s ALS. Tyto oportunní infekce mohou být s spíše zapleteny do progrese ALS než do jejího počátku. (They could also be involved in the progression of ALS rather than in its inception.)

4. Roztroušená skleróza (Multiple Sclerosis - MS)

Roztroušená skleróza (MS) je onemocnění nervů CNS a může se objevit jak u mladých, tak i u starších lidí. Nervy jsou v různých částech mozku obaleny ochranou izolací obsahující protein myelin a další proteiny uložené/vsazené v lipidovém pouzdře/plášti, takže jsou elektrické impulsy, které způsobují vodivost nervů izolovány. Záněty a přítomnost autoimunitních protilátek proti myelinu a dalším antigenům způsobují poškození ochranného obalu nervů (demyelinaci), která vede k snížení či ztrátě přenosu el. impulsů v nervech u pacientů s MS. U progresivní MS jsou nervové buňky poškozeny demyelinací a objevuje se vrstva plaků v místě, kde odumírají nervové buňky. Dochází rovněž k selhání hematoencefalické bariéry v souvislosti s lokálním zánětem způsobeným gliálními buňkami [18,19]. (There is also breakdown of the blood-brain barrier associated with local inflammation caused by glial cells) Klinické dopady demyelinace a poškození hematoencefalické stěny (demyelination and blood-brain barrier lesions) jsou různé, ale obyčejně zahrnují zhoršené vidění, změny motoriky (alterations in motor) a dysfunkci sensorických a koordinačních systémů a kognitivní dysfunkci. Tyto symptomy jsou v průběhu času cyklické – relaps remitující (střídavé zhoršování a zlepšování), ale u podskupiny pacientů docházelo k mnohem rychlejší progresi [19].

Po několik let je prováděn výzkum ohledně možného infekčního původ MS [20,21]. Epidemiologické studie a studie na dvojčatech naznačují, že MS není dědičné onemocnění. Protože více než 90% pacientů s MS vykazuje imunologické a cytokinové charakteristiky infekce, tak byli tito pacienti vyšetřeni na různé virové a bakteriální infekce. Jedním z nečastějších společných nálezů byl výskyt Chlamydia pneumoniae v mozku pacientů s MS [22-24], ačkoliv to nebylo nacházeno všemi výzkumníky [25,26].

Nedávný vůzkum v Institutu Molekulární Medicíny a i jinde ukázal, že některá z autoimunitních odpovědí na proteiny nervových buňěk může být způsobena intracelulárními infekcemi. Až 80% pacientů s MS mohou mít vnitrobuněčné bakteriální infekce způsobené Mykoplasmami, Chlamydiemi a dalšími druhy některých baktérií postrádajících buněčnou stěnu, které byly nalezeny pouze v nízkém výskytu u kontrolních subjektů stejného věku (P<0.001)

Další bakteriální infekce jako Borrelia burgdorferi (Lyme Disease) a další intracelulární bakteriální infekce mohou být další třídou bakterií, která je zapletena u některých případů MS - (obr. 2). Viry mohou být rovněž zapleteny do MS. Některé viry jako HHV-6 byly nalezeny ve vysokém výskytu u pacientů s MS [27]. Nalezli jsme tento virus rovněž v systémovém oběhu (systemic circulation) u pacientů s MS (obr. 2)

Obr 2. Procentní výskyt systemických bakteriálních a virových infekcí u 65 pacientů s (MS).

Tyto infekce mohou stimulovat imunologické odpovědi. Přítomnost zejména, intracelulárních bakteriálních infekcí v nervových buňkách může stimulovat autoimunitní odpovědi, když jsou tyto vnitrobuněčné bakterie uvolněny z nervových buněk a nesou na svém povrchu antigeny těchto nervových buněk. V případě MS bylo nalezeno 20 různých bakteriálních a virových infekcí, avšak souvislost mezi těmito infekcemi a patogenezí MS se stále diskutuje [27].

Při pitvě byly nalezeny C. pneumoniae a druhy Mycoplasem v nervových buňkách CNS [28,29]. Výskyt těchto bakterií je dáván do souvislosti s neurologickými onemocněními [23]. Navíc, infikace primátů bakterií jako je M. fermentans vede k fatálnímu onemocnění s neurologickými komplikacemi [30].

5. Spektrum autistických poruch - Autistic Spectrum Disorders (ASD)

Děti se škálou autistických onemocnění jako jsou Autismus, poruchy soustředění (Attention Deficit Disorder), Asperger Syndrome, atd., obecně trpí neschopností správně komunikovat, utvářet vztahy s ostatními a vhodně reagovat na své okolí. Ne všichni takoví pacienti mají stejné příznaky/sympt., ale inklinují ke sdílení určitých sociálních, komunikačních, motorických a sensorických problémů, které ovlivňují jejich chování předvídatelnými způsobeny. Tyto děti často dělají opakující se činnosti (repetitive actions) a vytvářejí problémy působící fixace na určité objekty (develop troublesome fixations with specific objects), a často jsou bolestivě citlivé na určité zvuky, chutě a pachy [31,32]. Tyto příznaky/sympt. jsou považovány za důsledek abnormalit ve funkci mozku nebo jeho struktuře. U některých pacientů s ASD existuje několik dalších méně specifických chronických příznaků/sympt. Mezi ně patří: únava, bolesti hlavy, gastrointestinální problémy, problémy se zrakem, příležitostně zvýšené teploty a další příznaky/sympt. které obecně nejsou zahrnuty do diagnostiky ASD.

Příčiny ASD nejsou známy a mohou zahrnovat genetické defekty, otravy těžkými kovy, vystavení chemickým a biologickým látkám, a daší, a pravděpodobně se u každého pacienta liší. Avšak, mezi pacienty s ASD se mohou vyskytovat podobnosti v genetických defektech a expozici znečištěnému životnímu prostředí (environmental exposures) [31, 32], které jsou důležité u nemocnosti pacientů (morbidity/sickness) či progresi nemoci. Další chronické nemoci mají některé stejné chronické příznaky/sympt., a lze se tedy domnívat (suggesting that), že může docházet k překryvu základních příčin těchto zdr. stavů (conditions), nebo přinejmenším faktorů které způsobují onemocnění, nemocnost nebo progresi nemoci.

Příznaky/sympt. u mnoha, pravděpodobně dokonce u většiny chronicky nemocných pacientů mohou být, z části, z důvodu systemických chronických infekcí (bakteriemi, viry, plísněmi), které mohou pronikat do CNS. Takové infekce často následují po akutní či chronické otravě těžkými kovy, vystavení biologickým činitelům (virům, bakteriím či mykózam) či znečištěnému životnímu prostředí (environmental insults) a nebo dokonce po vícenásobné vakcinaci, která má potenciál potlačit imunitní systém a ponechá děti vnímavé vůči oportunním infekcím [33-35]. Tato onemocnění se obecně vyvíjejí pomalu s postupem času ve vícekrokovém průběhu (a multi-step process), který je podmíněn genetickou citlivostí spolu s vícenásobnou expozicí jedovatým látkám (multiple toxic exposures).

Chronické infekce mohou být důležitým elementem v rozvoji ASD. Takové infekce jsou normálně drženy na uzdě imunitním systémem, avšak mohou se chopit šance a stát se problémem, pokud se dovedu vyhnout imunitě hostitele a proniknout a schovávat se v různých tkáních a orgánech, včetně CNS a periferního nervového systému. Pokud se takové infekce vyskytnou, mohou způsobit komplexní příznaky/sympt., které lze spatřit u různých chronických onemocnění [34, 35]. Běžně byly u chronických onemocnění pozorovány změny v reakcích na prostředí (počasí atd.), zvýšené titry vůči různým endogenním virům a rovněž proti bakteriálním a plísňovým infekcím [34, 35].(Changes in environmental responses and increased titers to various endogenous viruses as well as bacterial and fungal infections have been commonly seen in chronic illnesses).

Pacienti s ASD často vykazují své první příznaky/sympt. po četném očkování v dětství [2]. Rimland [2] poznamenává, že strmý nárůst autismu se objevil pouze poté, co se hromadně rozšířila vícenásobná vakcína MMR. V USA dostanou děti typicky až 33 očkování, to dramatický nárůst dětských vakcinací v průběhu několika minulých dekád. Tyto vakcíny, často obsahují rtuť a další konzervační prostředky [36]. Komerční vakcíny byly rovněž testovány na přítomnost mikroorganismů, a jedna studie ukázala, že asi 6% komerčních vakcín bylo kontaminováno Mykoplasmami [36]. A tudíž jsme prověřili rozsah intracelulárních infekcí u pacientů s ASD. Při tomto pátrání nám pomohla data, která jsme sebrali v rodinách veteránů z Války v Zálivu, kde byl vysoký výskyt Autismu u jejich dětí [37].

Jak již bylo nalezeno dříve [38,39], tak veteráni z Války ze zálivu mající chronické únavové onemocnění (GWI) vykazovali množství příznaků/sympt. Při testování (upon examination) byly příznaky/sympt. GWI nerozeznatelné od civilních pacientů s CFS/ME (Chronic Fatigue Syndrome/ Myalgic Encephalomyopathy - CFS/ME) [35], s výjimkou symptomatických dětí ve věku 3-12 let, které byly rovněž diagnostikovány s ASD nebo poruchou sostředění/hyperaktivitou (Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), dvěma onemocněními, která spadají pod ASD [40]. Zde, mělo 45 (41%) z 110 pacientů s GWI infekce mykoplasmami (obr .3) a téměř všechny (37 z 45 - 82%) měli jednu infekci (jeden druh mykoplasmy) [37], a to M. fermentans, která byla nalezena u 85% (obr. 3). Když byly testovány vícenásobné infekce, tak nejčastěji byly nalézány kombinace M. fermentans a buď M. pneumoniae, M. kominis nebo M. genitalium (Obr. 3) Naproti tomu, pouze 6 z 70 subjektů (8.5%) z kontrolní skupiny byly pozitivní na nějaký druh mykoplasmy, a všichni z nich měli pouze infekci jedním druhem [37]. Při porovnání pacientů s GWI a kontrolní skupiny nemající symptomy, tak zde byl patrný významný rozdíl ve výskytu infekcí mykoplasmami (P<0.001). Rozdíl ve výskytu infekce nebo druhů mykoplasem mezi pohlavími u pacientů s GWI nebo u kontrolní skupiny nebyl pozorován [37].

U rodinných příslušníků veteránů ze Zálivu s GWI existuje důkaz o přenositelnosti nemoci. Nalezli jsme, že 57 z 107 (53.2%) rodinných příslušníků z rodin s jedním nebo více veterány z Války ze Zálivu diagnostikovaných na GWI a majících pozitivní testy na mykoplasmy, vykazovali symptomy CFS/ME. Mezi rodinnými příslušníky se symptomy CFS, měla většina z nich (40/57 -70.2%) mykoplazmové infekce, na rozdíl od několika málo příslušníků bez symptomů, kteří měli podobné mykoplasmové infekce (6/50 - 12%) (Obr. 3). Když byl v rodinách porovnán výskyt infekcí mykoplasmou, tak rodinní příslušníci s CFS/ME měli vyšší pravděpodobnost na infekci mykoplasmou v porovnání s příslušníky nemajícími symptomy (P<0.001). Děti mající symptomy (většinou diagnostikovány s Autismem nebo ADD) byly rovněž infikovány mykoplasmami ve vysoké míře (Obr. 3), což ovšem nebylo spatřeno u kontrolních subjektů stejného věku (data neukázána). Ačkoliv někteří z příslušníků bez symptomů měli také infekce mykoplasmami 5/50 - 10%) , tak to nebyl významný rozdíl výskytu infekcí mykoplasmami u nich a u zdravých kontrolních subjektů (6/70 - 8.5%) (Obr.3).

Obr .3 Procentní výskyt infekcí mykoplasmami u rodinných příslušníků veteránů s GWI [37).

Rovněž obdobné druhy mykoplasem byly mezi pacienty s GWI a jejich rodinnými příslušníky s příznaky CFS/ME. Většina (31 z 40 - 77.5%) ,měli infekci jediným druhem (M. fermentans), obdobně jako na mykoplasma pozitivní veteráni ze Zálivu (37 z 45 - 82%). Tyto výsledky byly velmi významné (P<0.001). Nenalezli jsme rozdíl ve výskytu infekce nebo typu infekcí mezi muži a ženami, dětmi versus dospělými a manželi a ostatními rodinnými příslušníky (data neukázána). Avšak, obdobně jako v předchozích reportech, zdá se, že počátek infekce CFS/ME (the time of onset of CFS/ME) po skončení Války ze Zálivu je mezi manžely kratší než mezi ostatními členy rodiny, avšak tyto rozdíly nejsou významné [40].

Dále jsme zkoumali malou skupinu pacientů s ASD ve střední Kalifornii [40]. Ta sestávala z 28 pacientů mezi 3 – 12 roky, kteří byli diagnostikováni s ASD. Většina z těchto dětí měla nejméně jednoho z rodičů chronicky nemocného a nejčastější diagnózou dospělých či dospívajících v těchto rodinách byl CFS/ME nebo Fibromyalgický syndrom. Když byli testováni pacienti s autismem na infekce mykoplasmami, tak 15 dětí bylo pozitivních (54%) na infekci mykoplasmy. Avšak, na rozdíl od dětí pacientů s GWI, kteří měli většinou pouze jediný druh infekce mykoplasmou - M. fermentans, byla skupina dětí z centrální Kalifornie pozitivní na různé druhy mykoplasem. However, in contrast to the children of GWI patients who for the most part had only one type of mycoplasmal infection, M. fermentans, the Central California group that tested positive for mycopfasmal infections had a variety of different species of mycoplasmas [40]. Testovali jsme několik z jejich sourozenců bez zjevných příznaků/sympt., a většinou jen málo z nich mělo tyto infekce (5/41 subjektů - 12%). Obdobné výsledky byly nalezeny v rodinách veteránů ze Zálivu, kde pouze 12% rodinných členů bez příznaků mělo mykoplasmové infekce [39].

Obr .4 Procentní výskyt bakteriálních a virových infekcí u 48 pacientů s ASD. Rozsah indikuje výsledky z různých laboratoří.
V rozsáhlejší studii jsme zkoumali krev 48 pacientů s ASD z centrální a jižní Kalifornie a nalezli jsme velkou skupinu (28/48 - 58.3%) pacientů vykazujících výskyt různých infekcí mykoplasmami v porovnání se 2 z 45 (4.7%) kontrolních subjektů stejného věku [ pravděpodobnostní poměr - Odds ratio =13,8 P<0.001) ] [41]. Jelikož měli pacienti s ASD vysoký výskyt jednoho či více druhů mykoplasem a někteří vykazovali známky infekce Chlamydia pneumoniae, testovali jsme pacienty s ASD na další infekce (Obr. 4) Přítomnost jedné či více sytemických infekcí může navíc učinit pacienty s ASD náchylnější k dalším infekcím, tudíž jsme testovali rozšíření koinfekcí C. pneumoniae (4/48 - 8.3% positivní, Odds ratio =5.6, P<0.01) a Human Herpes Virus-6 (HHV-6, 14/48 - 29.2%, Odds ratio=4.5, P<0.01) mezi pacienty s ASD. Nalezli jsme, že pacienti s ASD pozitivní nebo negativní na mykoplasmy, měli podobné procento infekcí C. pneumoniae a HHV-6, což naznačuje, že se takové infekce objevují u pacientů s ASD nezávisle na onemocnění. Kontrolní skupina, měla rovněž nízký výskyt of C. pneumoniae (1/48 - 2.1%) a HHV-6 (4/48 - 8.3%) infekcí a nebyli zde žádné koinfekce u kontrolní skupiny. Výsledky naznačují, že velká podskupina pacientů s ASD vykazuje přítomnost bakteriálních a/nebo virových onemocnění (Odds ratio=16.5, P [41].

*) pozn. Odds (šance, riziko) udává podíl pravděpodobnosti výskytu jevu ku pravděpodobosti jeho nevýskytu.

6. Chronický únavový syndrom (CFS/ME)

Chronickou únavu uvádí 20% všech pacientů vyhledávajících lékařskou péči [42]. Chronická únava je spojována s mnoha dobře známými zdravotními stavy (medical conditions) a může být důležitým sekundárním projevem u několika chronických onemocnění. Přestože je únava asociována s mnoha nemocemi, jsou CFS/ME a Fybromyalgický syndrom (FMS) rozlišitelné jako separátní syndromy vyházející z uznaných klinických kritérií [43]. Avšak jejich klinické příznaky/sympt. se silně překrývají. CFS/ME je charakterizována nevysvětlenou přetrvávající dlouhodobě zneschopňující únavou a dalšími dodatečnými příznaky/sympt., zatímco pacienti s FMS primárně trpí bolestí svalů, citlivostí na dotek a bolestí (soreness) [44].

U pacientů obou diagnóz chybí další klinické projevyv, které by mohli vysvětlovat jejich příznaky a sympt., a tudíž je u mnoha pacientů s překrývajícími se příznaky a sympt. obtížné jasně rozlišit mezi diagnozou CFS/ME a FMS.

CFS/ME a FMS je spojována s imunologickými abnormalitami a infekčními onemocněními [34,45]. Pacienti s CFS/ME mohou být rozděleni do klinicky příslušných podskupin, které mohou představovat různé stavy nemoci (disease states), přidružené stavy nemocnosti (co-morbid conditions) nebo nemoci [46]. Významná podmnožina pacientů s CFS/ME je charakterizována přítomností chronických bakteriálních a virových onemocnění [9,10,33-35]. Identifikace systemických infekcí u pacientů s CFS/ME jako jsou infekce způsobované druhy Mykoplasem, Chlamydia pneumoniae, druhy Brucella, Borrelia burgdorferi a HHV-6 (Obr. 5), ja patrně důležitá při stanovení léčebných postupů pro mnoho pacientů s CFS/ME.

Obr 5. Výskyt různých bakeriálních a virovýchal koinfekcí u 100 pacientů s CFS/ME. Sloupce naznačují rozsah hodnot zjištěných v různých nezávislých studiiích

Ačkoliv nebyla doposud určena základní příčina CFS/ME, tak vzrůstá povědomí, že CFS/ME může mít infekční charakter, který je buď kauzální (příčinný) pro onemconění nebo kofaktor a nebo se objevuje jako oportunní infekce (i mn.č.), které zhoršují nemocnost pacientů [34]. Je proto několik důvodů [39], které zahrnují: nenáhodný nebo sdružený výskyt CFS/ME, někdy u nejbližších rodinných příslušníků, přítomnost některých příznaků/sympt. asociovaných s infekcí, často cyklický průběh nemoci a její reakce na antimikrobiální terapie [47].

Při použití krevních vzorků 100 pacientů s CFS/ME a aplikaci forenzní PCR jsme zjistili, že většina pacientů vykazovala vícenásobné, systemické bakteriální a virové infekce (Odds ratio (viz poznámka výše) = 18.0, 95% CL 8.5-37,9, P<0.001), což může hrát důležitou roli u nemocnosti CFS/ME [10,48]. Pacienti s CFS/ME vykazují (show evidence) vysoké rozšíření jednoho ze čtyř druhů Mycoplasmy (Odds ratio = 13.8, 95% CL 5.8-32.9, P<0.001) a často vykazují koinfekce s různými druhy Mykoplasem, Chlamydia pneumoniae (Odds ratio = 8.6, 95% CL 1.0-71.1,P<0.01) a/nebo activní Human Herpes Virus-6 (HHV-6) (Odds ratio = 4.5, 95% CL 2.0-10.2, P<0.001). Zjistili jsme, že 8% pacientů s CFS vykazovalo přítomnost C. pneumoniae a 31% aktivní HHV-6 infekci. V samostatné studii jsme zjistili, že významné procento pacientů s CFS/ME bylo infikováno Borrelia burgdorferi, a tudíž měli aktivní Lymskou nemoc (LN - Lymskou boreliozu).

Jelikož může přítomnost jedné či více systemických infekcí činit pacienty náchylné k dalším infekcím, zkoumali jsme rozšíření C. pneumoniae a aktivní HHV-6 infekcí u pacientů pozitivních a negativních na mykoplasmy. Výskyt C. pneumoniae nebo HHV-6 byl podobný u pacientů pozitivních i negativních, což naznačuje, že takové infekce se objevují u pacientů s CFS nezávisle na nemoci. (The incidence of C. pneumoniae or HHV-6 was similar in mycoplasma-positive and -negative patients, suggesting that such infections occur independently in CFS patients.) Rovněž byl obdobný výskyt C. pneumoniae u pacientů pozitivních i negativních na HHV-6. Kontrolní subjekty (N=100) měli nízké míry infekcí mycoplasmami (6%), activním HHV-6 (9%) nebo chlamydií (1%) a neměli další koinfekce. Rozdíl v počtu bakteriálních a virových infekcí mezi pacienty s CFS/ME a kontrolní skupinou byl velice významný. Výsledky naznačují, že relativně velká skupina pacientů s CFS/ME vykazuje přítomnost bakteriálních a virových koinfekcí.

7.Lymská nemoc (LN) alias Lymská borelióza

Lymská nemoc (dále LN) je nejčastějším onemocněním přenášeným klíšťaty v severní Americe. Poprvé bylo popsáno v Old Lyme v Connecticutu v 1975. Infekce je způsobena kousnutím klíštěte a proniknutím spirochet Borrelia burgdorferi majících tvar spirály a dalších koinfekcí do těla [49]. Borrelia b. a její koinfekce se rozšířily do nových lokalit s mnoha druhy klíšťat a jejich přenašečů (vectors). Po inkubaci v rozpětí několika málo dnů až měsíce, migrují spirochety Borrelia a koinfekce podkožními tkáněmi do lymfy (mízy) a krve, kde mohou cestovat do blízkých či vzdálených míst [50]. Transplacentální (přes placentu) přenos Borrelia b. a koinfekcí se může objevit u březích zvířat, včetně člověka. Rovněž je pravděpodobný přenos krevní transfuzí, ovšem neprokázaný. Koinfekce přenášené spolu s LN se mohou a obvykle se klinicky objevují ve stejné době. Jak je zmíněno výše, tak se u LN překrývají příznaky a symptomy s dalšími chronickými zdravotními stavy (conditions), a tudíž jsou pacienti s LN často diagnostikováni na jiné nemocemi jako CFS/ME nebo RA.

Moha pacientům se však nedostává adekvátní diagnózy po mnoho let. Neefektivní léčba během této doby může přispět k vzdorujícímu charakteru (refractory nature) této nemoci. Zhruba 1/3 případů LN začíná výskytem červené kulaté skvrny vzhledu kravského oka (a round, red, bulls-eye skin rash - erythema migrans) na kůži v místě kousnutí, a to obvykle v době mezi 3 – 30 dny [50]. Během několika dnů až týdnů se mohou objevit symptomy (zimnice - shaking chills, občasné horečky - intermittent fevers a lokální otoky uzlin - local lymph node swelling ) podobné mírné chřipce. Po této ‘lokalizované (localized) fázi, která může trvat několik týdnů až měsíců, se infekce (i koinfekce) může šířit do dalších míst (LN je tzv. rozptýlené onemocnění) a pacient může trpět malátností, horečkami, zimnicí, bolestmi hlavy, tuhnutím šíje, ochrnutím lícních nervů (facial nerve palsies - Bell's palsy ), bolestmi svalů a kloubů a dalšími příznaky a sympt. LN se může stát persistentní (trvalou) či chronickou , postihnout CNS, periferní nervový systém, a také oči, srdce, ‘svaly-kosti' a vnitřní orgány (LD can eventually become persistent or chronic and involve the central and peripheral nervous systems as well as ophthalmic, cardiac, musculoskeletal and internal organ invasion.) V pozdně chronické fázi se často objevuje revmatická artritida, neurologická poškození spolu se ztrátou paměti a ztrátou kognitivních schopností (rozpoznávání), srdeční problémy (mycocarditis, endocarditis způsobující bušení srdce, bolest, bradycardia, etc.), silná únava [51,52].

V této pozdně chronické fázi se LN obvykle překrývá s dalšími chronickými stavy (conditions) jako je CFS/ME,FMS, RA a dalšími, a tím mate při diagnostice a léčbě. Někteří namítají, že tato pozdní fáze dokonce ani s LN nesouvisí, což vede k selhání úspěšné identifikace a léčby chronického zdr. stavu. Spoluzodpovědnost koinfekcí za chronické příznaky a sympt. nebyla doposud detailně prozkoumána, avšak tyto koinfekce sami o sobě vykazují srovnatelné příznaky a sympt. Diagnostické laboratorní testování na LN v různých klinických fázích není bohužel dostatečně prokazatelné a experti často používají jmenný seznam příznaků, projevů a potenciálního vystavení patogenu spolu s vícenásobnými laboratorními testy k diagnóze LN [53]. (Diagnostic laboratory testing for LD at various clinical stages is, unfortunately, not full-proof, and experts often use a checklist of signs and symptoms and potential exposures, along with multiple laboratory tests to diagnose LD ) Laboratorní testy používané k diagnostice LN zahrnují: detekci povrchových Borrelia b. antigenů pomocí enzymy vázaného imunologického testu EIA (enzyme-linked immunoassay - EIA), imunofluorescenčního testu IFA (immunofluorescent assay - IFA) a Western blotem proteinů Borrelie. Eventuálně se používá polymer. řetězová rakce (PCR) k detekci DNA Borrelia v krvi. Skutečně pozitivní výsledek testu obvykle sestává z více jak jednoho positivního testu z výše uvedeného výčtu testů, obvykle EIA následovaná Western Blotem [54]. Problém s těmito testy je, že jakožto krevní testy vyžadují přítomnost protilátek nebo proteinů Borrelia v krvi a nebo jsou závislé na spirochetě a tedy přítomnosti její DNA v krvi (PCR).

Obr 6.Výskyt různých bakteriálních koinfekcí u 100 pacientů s LN. Sloupce indikují rozsah vaiues nalézaných v různých laboratořích.

Nalezli jsme (a i ostatní), že nejčastější konfekcí Borrelia b. jsou různé druhy Mykoplasem (Obr. 6). Zhruba 50-70% pacientů s LN mají koinfekce mykoplasmami (Mycoplasma fermentans > Mycoplasma hominis > Mycoplasma pneumoniae > M. genitalium > M. penetrans , a další druhy.

U některých pacientů s LN jsou přítomny vícenásobné infekce mykoplasmami. Přítomnost infekcí mykoplasmami komplikuje diagnostiku a léčbu LN. Některé z obecných příznaků/sympt. u Borrelia pozitivních pacientů jsou rovněž nalézány u pacientů pozitivních na mykoplasmy. Tak jako spirochety Borrelia b. jsou i druhy mykoplasem nalézány uvnitř buněk v různých tkáních a pouze zřídka kdy v krvi. To ztěžuje detekci. U některých pacientů dochází k cyklickému výskytu Borrelia b. a různých mykoplasem v bílých krvinkách. Další společně nacházenou konfekcí s LN je rickettsie způsobená druhy Ehrlichií [51]. Tyto malé, gram-negativní, pleomorfické, čistě vnitrobuněčné patogeny jsou strukturou podobné mykoplasmám, stejně jako vnitrobuněčnou lokací a výslednými příznaky/sympt. Běžně jsou nacházeny E. chaffeensis a E. phagocytophila. Tyto mikroorganismy mohou způsobit příznaky/sympt. během 1-3 týdnů od nakažení jako jsou horečka, zimnice, bolest hlavy, bolest svalů a jejich citlivost, méně často nevolnost od žaludku, zvracení, abdominální (břišní) bolest, průjem, kašel, a zmatenost [51].

Laboratorní výsledky zahrnují mírnou až střední přechodnou hemolytickou anémii (transient hemolytic anemia), snížení počtu bílých krvinek (leukopénie, trombocytopénie), zvýšenou sedimentaci (elevated erythrocyte sedimenta-tion rate), někdy zvýšenou hladinu jaterních enzymů, méně často zvýšený kreatinin a močovinu v krvi (in blood urea nitrogen) Sérologie je obvykle pozitivní pouze 1-2 týdny s omezeními diskutovanými výše. Jelikož není kultivace mikroorganismů účelná (účinná), byla použita PCR a testování protilátek, za účelem potvrzení infekce. Koinfekce komplikují diagnostiku a vytváření příznaky/sympt. rozdílné od LN. Tyto infekce se mohou rovněž vyskytnout v různých kombinacích. Například vnitrobuněčný prvok Babesia spp. [56], jehož rod (genus) čítá více než 100 druhů, avšak nejvíce infekcí u lidí v severní Americe je způsobeno Babesia microti, zatímco v Evropě Babesia divergens a Babesia bovis. Zhruba 10 – 40% případů LN vykazuje koinfekce Babesií. Navíc, pacienti s LN mají infekce různými druhy Bartonell. (Obr. 6). Pokud je přítomno více infekcí současně, tak může být počet příznaků/sympt. a jejich závažnost+ trvání větší v ranné fázi onemocnění [56], včetně vysoké horečky, třes, celkovou slabost, gastrointestinální sympt. (anorexia, nevolnost od žaludku, bolesti břicha, zvracení, průjem, kromě jiného), anemie, bolesti svalů a kloubů, respirační obtíže a tmavá moč.

Kombinace Borrelie, Mykoplasmy a Babesie může být u některých pacientů smrtelná (asi 7% pacientů může mít rozptýlenou intravaskulární koagulaci/srážlivost) (disseminated intravascular coagulation), akutní respirační syndrom (acute respiratory distress syndrome) selhání srdce (heart failure), ale většina pacientů mající různé druhy Babésií, mají chronickou formu. U pacientů majících infekci Babésie, se může vyskytovat mírná až silná hemolytická anémie (pravděpodobně korelace s kolonizací erytrocytů prvoky, což lze spatřit v krevních stěrech? (blood smears) u jedinců kteří se s touto infekcí setkali (by experienced individuals) a normální až mírně snížený počet leukocytů [56]. Avšak toto se neukazuje u pacientů, kteří pokročili do chronické fáze onemocnění.

Pacienti s LN jsou v nebezpečí kvůli dalším oportunistickým infekcím, včetně dalších bakteriálních infekcí a také virových či mykotických infekcí. Tyto infekce mohou komplikovat diagnostiku a léčbu, ale hlavně mohou mohou být problémem v pozdní, chronické fázi onemocnění. Pacienti v pozdní fázi, kteří mají neurologické manifestace, meningitidu, encefalitidu, periferní neuropatii (peripheral neuropathy) a další příznaky/sympt. mohou mít komplikované konfekce, které nejsou rozpoznány a léčeny jejich praktickými lékaři..

 

Příprava na CAP. Mycoplasma pn. IgG, Cpn - IgG, H. pylori IgG. Opakované infekty HCD a DCD, únava, intenzviní pocení, zhorš. paměti, zhorš. hojení ran, zaškubávání svalů, bolesti hlavy, krku, zubů, zad a očí, uší, tinitis. Castecne zlepseni po doplni

WP. Mpn. IgG, Cpn - IgG, H. pylori IgG. Proste typickej hypochondr a simulant co dlabe ATB protoze ho to silene bavi a ma radost ze nemuze chlastat. Ida je jen jedna...

zdravím, urobím aspoň

zdravím, urobím aspoň rýchlu korekciu a zajtra ti ju pošlem mailom. Potom by sa mohol text aktualizovať tou opravenou verziou .

WP od 05/2008. Mycoplasma Pn, Cpn(?), EBV, CMV. Chronický únavový syndróm

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

Jen tak pro lepší

Jen tak pro lepší pochopení malý slovníček

gen = vloha, vrod; expression = projev

gene expression = vlohový projev čili dalo by se říci vlastní zviditelnění dědičné podstaty

amyotrofická laterální skleróza (zkr. ALS) – onemocnění s postupnými obrnami a atrofiemi svalů způsobenými degenerací 1. i 2. motorického neuronu (s poruchou pyramidové dráhy)...

antigen - nemá nic společného s "geny", nýbrž pochází z anglického "antibody generating" = vyvolávající tvorbu protilátky

blood-brain barrier - mozkocévní či cévněmozková bariéra, zábrana chránící před vnějšími vlivy či nákazou

 

Jan

březen 2013 ukončení CAPu 

Dekuji za doplneni

Dekuji za doplneni Jane.

 Příprava na CAP. Mycoplasma pn. IgG, Cpn - IgG, H. pylori IgG. Opakované infekty HCD a DCD, únava, intenzviní pocení, zhorš. paměti, zhorš. hojení ran, zaškubávání svalů, bolesti hlavy, krku, zubů, zad a očí, uší, tinitis. Castecne zlepseni po doplni

WP. Mpn. IgG, Cpn - IgG, H. pylori IgG. Proste typickej hypochondr a simulant co dlabe ATB protoze ho to silene bavi a ma radost ze nemuze chlastat. Ida je jen jedna...

Kluci díky za vynikající

Kluci díky za vynikající práci! 

CFIDS,Fibromyalgie,velké bolesti,chronická onemocnění.Na Wp II od března 08

< p > < em > CFIDS, Fibromyalgie, velké bolesti, chronická onemocnění.Na Wp II od března 08 < / em > < / p >

... snad to nekomu

... snad to nekomu pomuze... ;-) 

Příprava na CAP. Mycoplasma pn. IgG, Cpn - IgG, H. pylori IgG. Opakované infekty HCD a DCD, únava, intenzviní pocení, zhorš. paměti, zhorš. hojení ran, zaškubávání svalů, bolesti hlavy, krku, zubů, zad a očí, uší, tinitis. Castecne zlepseni po doplni

WP. Mpn. IgG, Cpn - IgG, H. pylori IgG. Proste typickej hypochondr a simulant co dlabe ATB protoze ho to silene bavi a ma radost ze nemuze chlastat. Ida je jen jedna...

Docela zajímavý článek

Docela zajímavý článek o rizicích vakcín.... verze č. 2 - korekce od mmichala

DISCLAIMER: Autor překladu není lékař, ani nemá lékařské vzdělání. Překlad byl proveden dle nejlepšího vědomí a svědomí a autor nenese žádnou odpovědnost za věcnou správnost překladu a případné škody z něj plynoucí. Případné chyby/nepřesnosti pošlete do inboxu.

Moje poznámka: Je jasné, že nepřiznají, že to byl taky pravděpodobně biologický útok, a svádějí to primárně na očkování. Jako asi je možné, aby byla kontaminovaná očkovací látka, ale s ohledem na patent na M. Fermentans bych ´to nevidel tak jednoznačně.

Původní zdroj zde

Criminal Politics 2003


Kontroverze očkování

Proč musí být zaveden plně informovaný souhlas u všech očkování?

By Dr. Garth L. Nicolson and Dr. Nancy L. Nicolson The Institute for Molecular Medicine (www.immed.org) Huntington Beach, California 92649

Očkovací látky (vakcíny) jsou velkým byznysem. Výzkumná firma Frost & Sullivan odhaduje, že tržby celosvětového trhu s lidskými vakcínami budou tento rok činit více než 7 mld USD. (will take in more than $7 billion in sales this year). Společně s tímto v rozsáhlým trhem, výrobci vakcín propagují zázračný vliv vakcín při snižování výskytu nemocí jako: dětská obrna (polio), záškrt (diphtheria), černý kašel (pertussis), spalničky (measles), tetanus, příušnice (mumps), zarděnky (rubella), hepatitida (hepatitis) a dalších nemoci často postihujících děti. Není pochyb, že očkování dramaticky redukovalo dětské nemoci, avšak existuje i odvrácená strana k všeobecnému užívání vakcín k zvládnutí těchto nemocí. Proti obecně rozšířenému (widespread) očkování začaly protestovat skupiny rodičů a praktických lékařů, kteří rozpoznali, že ačkoliv jsou vakcíny důležité pro veřejné zdraví, tak mohou rovněž uškodit. Dětem hrozí zejména nebezpečí z vícenásobných vakcín, které jsou vyžadovány u dětí, aby mohli chodit do škol v USA, Kanadě a řadě dalších zemí.

Nicméně (yet), podle Brabary Fischer z Národního informačního centra očkování (National Vaccine Information Center (www.909shot.com) - dále jen NVIC) právně závazně vyžaduje každý stát USA vícenásobné očkování (multiple vaccinations), aby bylo možno vstupovat do státních škol (public schools), používat pečovatelské služby (day care), vysokých škol (college) a dokonce postgraduálních škol (graduate school). Nedodržení očkovacích zákonů může vést k odmítnutí uzavření zdravotního pojištění, odmítnutí zaměstnání nebo vládních benefitů pro děti. V některých případech byli rodiče, kteří nedodrželi očkovací zákony, obvinění ze zanedbání dětské péče (with child neglect) a hrozilo jim odebrání dětí. Vakcíny jsou považovány za jedinečný nejvíce důležitý nástroj pro ochanu veřejného zdraví. Avšak v USA vykazují vakcíny druhou nejvyšší míru negativních reakcí (19% ze všech hlášených negativních reakcí) předepisovaných léků.

Národní informační centrum očkování naznačuje, že mezi roky 1964 a 1992 USA přidalo 6 nových vakcín do povinného očkovacího programu, který již zahrnuje vícenásobné vakcíny jako je DPT (diphteria-pertussis-tetanus) and MMR (measles-mumps-rubella). Většina států vyžaduje, aby děti dostali až 34 dávek až 10 různých vakcín. Tyto vakcíny jsou považovány jako ochrana vůči řadě důležitých nemocí, avšak vyžadovaný plán jejich aplikace byl kritizován, protože přispívá k potlačení imunity a ponechává účastníky tohoto programu vnímavé vůči oportunním infekcím místo jejich odolání.

Zdravotní státní úředníci (Public health officials) byly dotázáni na jimi preferované vakcíny podávané v mladém věku pro vybudování imunity proti infekcím, se kterými se mohou později setkat. (Public health officials have been questioned for their championing of vaccines early in life to build immunity against infections that may be encountered later in life). Vakcíny by měly chránit proti infekčním nemocem vytvořením dočasné imunity Aby tato imunita byla více než dočasná, jsou vyžadovány vícenásobné druhotné neboli stimulační vakcíny. Pokud jsou všechny prvotní nebo podpůrné očkování přidána dohromady a nebo nejsou dostatečně od sebe oddělena, může dojít k oslabení imunity kvůli útoku na imunitní systém. Místo zvětšení rozestupů očkování na zamezení těchto efektů, tak se koordinovala snaha o zhuštění očkovacích schémat/plánů a zařazení více vakcín v ranných etapách života. (Instead of spacing out the immunizations to avoid this effect, there has been a concerted effort to compress immunization schedules, requiring more and more vaccines at earlier stages of life). Centrum CDCP (for Disease Control and Prevention (CDC)) v Atlantě upozorňuje (warns), že očkování musí začít při narození a většina musí být hotova do 2 let věku. Nicméně v tomto mladém věku může podávání vícenásobných vakcín nechtěně vést k nemocím, proti kterým vakcíny nebyly navrženy.

Autoimunitní nemoci, oportunní infekce lišící se od těch proti kterým bylo provedeno očkování, chronické alergie a další zdravotní problémy vzrůstají s alarmující mírou u dětí dostávajících vícenásobné vakcíny. Stále více praktických lékařů a vědců poukazují na nevhodný očkovací harmonogram vícenásobných vakcín, který pravděpodobně hraje důležitou roli u těchto objevujících se nemocí. Chronické astma je jednou z těchto nemocí. Podle CDC došlo k nárůstu astmatu o 52% u osob mezi 5 a 34 lety a míra úmrtnosti kvůli astmatu vzrostla o 42% mezi roky 1982 a 1992. Nedávná studie provedena CDC naznačuje, že výskyt astma se zdvojnásobil během posledcích 20ti let a nyní je nejčastějším onemocněním u dětí a dospívajících. U dětí, které dostali/ávají vícenásobné vakcíny, postihuje astma jedno ze sedmi dětí v Velké Británii a jedno z osmi v Kanadě. Největší nárůst je u dětí do čtyř let věku. Když porovnávali vědci na Novém Zélandu míry astmatu u dětí, které dostali vícenásobné vakcíny a které nedostali, tak u těch které nebyli očkovány nebylo astma přítomné, zatímco u 23% dětí, které byly očkovány vícenásob. vakc. museli navštěvovali poradnu pro astma (had to have asthma consultations) a 30% měly poradny pro další alergické nemoci. Výzkumníci soudí, že některé složky vícenásobných vakcín podávaných v dětství mohly zvýšit riziko rozvoje astmatu v dětství.

Vedle astmatu, jsou děti, které dostali vícenásobné vakcíny ohroženy autismem, poruchou soustředění (attention deficit disorder (ADD)) nebo hyperaktivitou (attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Nyní se odhaduje, že minimálně 2 miliony dětí v USA mají tyto nemoci/ poruchy a od roku 1995 je už přes 1.5 milionu dětí, které užívají Ritalin na léčbu těchto nemocí. V Kalifornii, ukázalo vyšetřování Kalifornského úřadu Rozvojových Služeb (California Department of Developmental Services (www.dds.ca.gov)), že došlo k 273%nímu nárůstu výskytu autismu mezi roky 1987 a 1998. Tento nárůst vysoce převyšuje při porovnání s dalšími dětskými nemocemi/handicapy (childhood disabilities) jako je cerebrální palsie (cerebral palsy - dětská obrna), epilepsie mentální retardace. Další státy zaznamenali obdobný nárůst autismu. Státní orgány v Marylandu zaznamenali 513% nárůst autismu mezi roky 1993 a 1998, zatímco nárůst populace v Marylandu byl pouze 7%. Podle výsledků Projektu na výzkum autoimunitního autismu (Autism Autoimmunity Project (www.gti.net)) byly zjištěny podobně strmé míry nárůstu autismu, ADD/ADHD v minimálně 25ti státech,kde probíhalo zkoumání dle amerického zákona vzdělávání o invaliditě (American Disabilities Education Act). Jsou tyto nárůsty spojeny s vícenásobnými dětskými vakcínami? Losangeleská nadace Léčby Autismu (foundation Cure Autism) nyní zveřejnila, že více než polovina ze stovek telefonátů každý měsíc jsou od rodičů, kteří uvádějí, že se u jejich dětí došlo k rozvoji autismu po očkování, většinou po DPT nebo MMR vícenásobných vakcínách.

Dalším chronickým autoimunitním onemocněním, které je na vzestupu u příjemců vícenásobné vakcíny je dětský diabetes typu 1 (juvenile type 1 diabetes. ). Na Novém Zélandu došlo k 60% nárůstu dětské cukrovky, který následoval masivní očkovací program pro novorozence proti hepatitidě B. Ve Finsku došlo k nárůstu výskytu dětské diabetes na 147% u dětí do 5ti let po zavedení tří nových vakcín pro děti v pozdních 70tých letech. Později v pozdních 80tých letech vedlo přidání živé MMR (live MMR) a experimentální vakcíny (Hib) k dalšímu 62% nárůstu dětského diabetes u dětí do 3 měsíců nebo starších, kteří dostali nové vícenásobné vakcíny. Je zajímavé, že dřívější vyšetřovatel Dr. J. B. Classen navrhoval, že zvýšení dětského diabetes typu 1 spojovaného s vícenásobnými dětskými vakcínami je možné zabránit změnou režimu jejich podávání v dětství.

Autoimunitní a únavové onemocnění se rovněž může objevit u dospělých, kteří dostanou tyto vakcíny. Alarmující míra rozšíření infekcí hepatitis B po celém světě přinutila USA a Kanadu k nasazení vakcíny proti ní (hepB) ,a to přestože bylo hlášeno méně než 10 tis infekcí hepatitis B v roce 1997 a pouze 300 výskytů u dětí do čtrnácti let. Téměř všichni z těchto pacientů se uzdravili z jejich onemocnění hep. B. a mají trvalou imunitu k tomuto viru. V USA a Kanadě se vyžaduje od zdravotních pracovníků a dalších pracujících očkování proti hepatitis B. Nově byl zaveden jako bezpečný rekombinant DNA hepB vakcíny (recombinant DNA hepB vaccine ), účinné vakcíny proti hepatitis B. Avšak tato nová hepB vakcína může způsobovat chronické nemoci jako CFS, MS, RA a další autoimunitní nemoci. Profesor Dunbar z houstonské Baylorovy lékařské univerzity (Baylor College of Medicine in Houston) uvádí, že hepB vakcína může způsobit autoimunitní onemocnění oklamáním (tricking) imunitního systému aby útočil na sebe. Důvod proč tomu tak je, může spočívat v síle sekvencí aminokyselin naprogramovaných rekombinantní DNA vakcínou. (The reason for this may reside in the amino acid sequences programmed by the recombinant DNA vaccine). Některé z těchto sekvencí polypeptidů (polypeptide sequences) se zdá, že imitují (mimic) některé z normálních sekvencí na povrchu nervových buněk přítomných v lidském mozku. Tudíž může očkování hepB vakcínou (hepB recombinant vaccine) zvýšit risk autoimunity. Francie byla nedávno první zemí, která ukončila očkovací program hepB. Francouzské Ministerstvo zdravotnictví zasáhlo poté co byly zaznamenány stížnosti pacientů kteří dostali MS (multiple sclerosis), RA (rheumatoid arthritis) a další nemoci po očkování hepB.

Po perské Válce v Zálivu, více než 150 tis veteránů onemocnělo Nemocí ze Zálivu (GWI), chronickým únavovým onemocněním podobným CFS/ ME. Ačkoliv se pozornost výzkumu ohledně příčiny GWI zaměřila na chemickou a radioaktivní expozici, tak v Institutu Molekulární Medicíny (Institute for Molecular Medicine (www.immed.org)) jsme zjistili a publikovali, že více než 40% pacientů s GWI měli neobvyklé infekce způsobené baktérií Mycoplasma fermentans, malou baktérií bez pevné polysacharidové buněčné stěny, která byla zapletena do mnoha chronických nemocí. Ačkoliv byl tento výsledek razantně odmítnut Ministerstvem obrany, tak rozsáhlá studie provedená Oddělením záležitostí veteránů (Dept. of Veterans’ Affairs) zjistila v podstatě ty samé výsledky u více než 1500 případů GWI. Rovněž další výzkumné skupiny nyní publikovali podobná zjištění ohledně infekcí M. fermentans u pacientů s GWI. V mnoha případech se objevují u přímých rodinných příslušníků pomalu se rozvíjející podobné příznaky a symptomy jako u GWI. Odhaduje se, dle odvození od vyšetřování Senátu, že více než 1200 rodin s GWI naznačuje, že zhruba 77% manželek a 65% dětí narozených po válce má nyní příznaky a sympt. GWI. Ne u každého rodinného příslušníka se rozvinula nemoc podobná GWI, ale u těch kde ano, tak měli podobné příznaky a sympt. a podobné infekce, jako infekce mykoplasmami jak je popsáno výše.

Kde se tyto infekce vzali? Nejvíce pravděpodobnými zdrojem imunitních poruch a chronických bakteriálních infekcí nalezených u GWI pacientů jsou vícenásobné vakcíny aplikované během krátké doby během rozmisťování jednotek. Nejvíce nasazené posádky dostali až 30 očkování, některé pravděpodobně experimentálně a podané bez řádného informovaného souhlasu, a to během dvou až třídenního rozmísťování. V jedné anglické studii placené Ministerstvem obrany a publikované lékařským magazínem Lancet byla nalezena spojitost mezi GWI a vícenásobnými vakcínami, které byly podávány britským veteránům. V USA se objevili sympt. a příznaky GWI u posádek, které byly očkování proti antraxu. V některých případech to vyústilo v chronické onemocnění až u 7-10% z těch, kteří toto očkování dostali. Tato chronická onemocnění, včetně CFS/ME a další jsou velmi podobná diagnóze GWI.

Jak mohou vícenásobné vakcíny přispívat k chronickým onemocněním? Aplikace několika vakcín (multiple vaccines) v krátkém časovém úseku může způsobit oslabení imunity a tyto jedinci mohou být více ohroženi oportunními infekcemi než neočkovaná populace (neimunizované). Rovněž nezjistitelné kontaminující mikroorganismy ve vakcínách mohli vést k onemocnění a mohlo se tak stát více pravděpodobněji u chemicky exponovaných jedinců nebo těch kdo dostali více vakcín během krátké doby. Kontaminace mikroorganismy, jako například mykoplasmami, je relativně běžný nález u mnoha komerčních vakcín a dle jedné studie zveřejněné v časopise Vaccine z 1986 byla kontaminace druhy mykoplazem nalezena zhruba u 6% testovaných komerčních vakcín. Tudíž mohou být vícenásobné vakcíny použité při Válce v Zálivu považovány za možnou příčinu chronických infekcí pacientů s GWI.

Mohla by být výše popsaná onemocnění civilistů související s vícenásobnými vakcínacemi rovněž způsobena infekcemi mikroorganismů podobných těm, které byly nalezeny u veteránů války ze Zálivu? To je určitě možné a my si myslíme že je to docela pravděpodobné. V Institutu Molekulární Medicíny jsme studovali různé chronické únavové nemoci jako CFS/ME , FMS a také autoimunitní nemoci jako MS, RA, autismus, ADHD a další. To jsou nemoci, které můžeme často vidět u dětí a dospělých poté co dostali vícenásobné vakcíny. Více než polovina těchto pacientů s těmito diagnózami mají identifikovatelné chronické infekce, včetně infekcí mykoplasem a dalších bakteriálních a virových infekcí. Většina pacientů měla vícenásobné infekce, což by mohl být odlišující faktor mezi lidmi, kteří onemocněli a kteří ne.

Samozřejmě, ne každý, kdo onemocní chronickým onemocněním bude mít stejný typ infekce a mohou existovat jiné příčiny těchto únavových a autoimunitních onemocnění, ovšem jsme si velmi jisti, že pacienti trpící únavovými a autoimunitnímu nemocemi, by měli být testováni, a v případě pozitivních výsledků na patogenické chronické infekce, by měli být léčeni. Pokud si myslíte, že Vy, nebo vaše děti trpí chronickou nemocí, která by mohla souviset s vícenásobnými vakcínami/cemi či vystavením dalším podobně nemocným lidem, můžete se nechat otestovat v naší certifikované referenční diagnostické laboratoři Mezinárodní Molekulární Diagnostiky (International Molecular Diagnostics (www.imd-lab.com, tel: 714-799-7177).

Konec konců, máte právo znát riziko poškození u jakékoliv lékařské procedury/postupu, včetně očkování. Navíc Váš praktický lékař je povinen dle legislativy poskytnout Vám informace o přínosech a rizicích očkování před tím, než jste Vy, či vaše děti očkováni. Pokud jste vy, či vaše děti poškozeni po očkování, je váš praktický lékař povinen dle zákona oznámit poškození/komplikace/ smrt která se vyskytne do 30ti dnů od očkování státním autoritám USA. Děti poškozené očkováním mohou dostat odškodnění dle Národního odškodňovacího zákona pro dětské vakcíny z roku 1986 (National Childhood Vaccine Injury Act of 1986.) V mnoha státech mohou odmítnout rodiče nechat jejich děti očkovat dle povinných vládních očkovacích programů, pokud dají najevo, že je to proti jejich náboženské víře nechat své děti očkovat proti jejich vůli. Nyní je čas seriozně zvážit zda současné státní povinné vakcinační zákony a federální očkovací politiky jsou nekonzistentní s právy občanů být předmětem lékařských postupů které přinášejí riziko poškození či smrti bez řádného informovaného souhlasu. Informovaný souhlas je základní kámen lékařské etiky (bioethics) a její do očí bijící pohrdání (blatant disregard) příznivci očkování musí být korigováno, tak, že každý občan bude mít svobodu učinit informované dobrovolné rozhodnutí o zdravotní péči týkající se postupů které by je nebo jejich rodinné příslušníky mohly vystavit ohrožení.

Pro další informace kontaktuje Prof. Garth Nicolson (gnicolson@immed.org) at the Institute for Molecular Medicine, 16371 Gothard St. H, Huntington Beach, CA 92647, tel: 714-596-6636.

 Příprava na CAP. Mycoplasma pn. IgG, Cpn - IgG, H. pylori IgG. Opakované infekty HCD a DCD, únava, intenzviní pocení, zhorš. paměti, zhorš. hojení ran, zaškubávání svalů, bolesti hlavy, krku, zubů, zad a očí, uší, tinitis. Castecne zlepseni po doplni

WP. Mpn. IgG, Cpn - IgG, H. pylori IgG. Proste typickej hypochondr a simulant co dlabe ATB protoze ho to silene bavi a ma radost ze nemuze chlastat. Ida je jen jedna...

Ať mi nikdo neříká, že

Ať mi nikdo neříká, že to naše "lékařská veřejnost" nestuduje. Jestli ne, tak to jsou pak "kusaři", "řemeslníci" a ne vysokoškolsky vzdělaná "elita". Je to skutečně odvedený velký kus práce - objevné a tak trochu vysvětlující (nebo spíše potvrzující). Nicméně mám chuť se vydat do hospody, neb z toho na mne číhá temný zítřek.

 

Chronický zánět prostaty, kloubní obtíže, otoky očí, únavový syndrom. Wheldon od 02/2007

Nyní nic neberu, jsem na chemoterapi. Konec chemo - teď zase Mino 1+ 2 denně a Azitromycin 4x250 týdně. 1 Mteronizadol 250+250 denně. Víc nesnesu

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

Powered by Drupal - Modified by Danger4k