Ovplyvňovanie doporučených postupov

Existujú odborné autority, ktoré majú právo napísať doporučené postupy pri liečbe jednotlivých diagnóz. Tie potom slúžia lekárom na postup pri liečbe. Ak lekár s takýmto postupom nesúhlasí a lieči inak, vystavuje sa riziku problémov pri možných komplikáciach pacienta, ale aj nesúhlasu pacientov, rodinných príslušníkov, nadriadených, profesnej obce, aj poisťovní. Doporučené postupy pre lekára sú záväzné, ako katechizmus pre katolíka. 
Vzhľadom na to, aké je ľudské zdravie komplikovné, je pri súčasných praktikách nezodpovedné prehlásiť, že sa doporučené postupy nemôžu mýliť. Narážam hlavne na psychosomatické závery pri chronických infekciách, kde pretrvávajú prejavy ochorenia aj po liečbe doporučeným postupom. Vychádzajú z toho, že po takejto liečbe neboli nájdené priame dôkazy o pretrvávajúcej infekcii, a zotrvačnosť IgG je prirodzená dlhodobo po infekcii, veď na tom princípe funguje očkovanie. Jediný spôsob ako zmeniť takéto doporučené postupy, je predložiť priame dôkazy o pretrvávajúcej infekcii. Dokážem si predstaviť, že združenie ILADS má takéto dôkazy, ale kompetentní im neveria, pretože si myslia, že mohli tieto dôkazy zmanipulovať. V takýchto situáciach by bolo nutné požiadať kompetentných o delegovanie svojich zástupcov do procesu diagnostiky členov ILADS, aby možnosť manipulácie bola irelevantná.
Existuje takáto iniciatíva u členov združenia ILADS, prípadne iných združení, podporujúcich dlhodobejšie liečby infekcií nez doporučené postupy?
Následne uvádzam, ako hodnotí pretrvávajúce problémy po liečbe, doporučený postup na lymskú boreliózu. Pretrvávajúce problémy nazýva postboreliový syndróm, a tu sú údaje o ňom z doporučeného postupu:
 

Postboreliový syndróm (post-Lyme disease syndrome, PLDS) je charakterizovaný pretrvávajúcimi ťažkosťami po prekonanej včasnej alebo neskorej borelióze bez ohľadu na skutočnosť, či sú pacienti séropozitívni alebo séronegatívni. Uvedený stav má veľa spoločných čŕt s tzv.únavovým syndrómom alebo fibromyalgiou. 
V súčasnosti neexistuje akceptovaná definícia ani diagnostické kritériá pre tento syndróm. Termín PLDS sa konvenčne používa u osôb, u ktorých bola diagnostikovaná a adekvátne preliečená borelióza a u ktorých sú prítomné ináč nevysvetliteľné subjektívne ťažkosti perzistujúce viac než 6 mesiacov po štandardnej liečbe NB alebo inej jasne definovanej manifestácie Lymeskej boreliózy (Feder et al., 2007)
 
 Navrhované kritériá pre PLDS (upravené podľa Wormser et al., 2006)

 

Kritériá podporujúce diagnózu:
Dokumentovaná včasná alebo neskorá borelióza.
Údaj o ATB preliečení boreliózy so stabilizáciou alebo úpravou objektívnych príznakov.
Začiatok hlavných symptómov (únava, muskuloskeletálna bolesť, k ognitívne poruchy) počas 6 mesiacov po diagnostikovaní boreliózy a perzistencia alebo relapsy symptómov najmenej 6 mesiacov po ukončení ATB liečby.
Subjektívne ťažkosti sú tak intenzívne, že vedú k významnej redukcii predchádzajúcej úrovne pracovnej kapacity, pamäťových schopností, sociálnych a osobných aktivít.
 

Kritériá vylučujúce diagnózu:

Aktívna, neliečená, dobre dokumentovaná pridružená infekcia, napríklad babezióza alebo ehrlichóza
Prítomnosť objektívnych abnormalít pri fyzikálnom vyšetrení alebo neuropsychologickom testovaní, ktoré môžu vysvetliť ťažkosti pacienta. Napr. pacient s ATB refraktérnou Lymeskou artritídou alebo pacient s neskorou NB
Diagnóza chronického únavového syndrómu alebo fibromyalgie pred začiatkom boreliózy alebo anamnéza dlhodobej únavy či muskuloskeletálnej bolesti pred začiatkom boreliózy.
Prítomnosť inej diagnózy, ktorá môže vysvetliť príznaky pacienta, napr. obezita, syndróm spánkového apnoe, narkolepsia, vedľajšie účinky liekov, autoimunitné ochorenie, dekompenzované kardiopulmonálne alebo endokrinné ochorenie, malignita do 2 rokov od liečby, ochorenie pečene, depresia s psychotickými alebo melancholickými rysmi,. bipolárna afektívna psychóza, schizofrénia, demencia, bulímia alebo anorexia, lieková, drogová alebo alkoholová závislosť súčasná alebo do 2 rokov po vysadení návykovej látky. Abnormality pri laboratórnom alebo zobrazovacom vyšetrení podozrivé z iného ochorenia. 

PCR pozitivita v telesných tekutinách.

 
Všimnite si poslednú vetu:" PCR pozitivita v telesných tekutinách." Touto vetou pripúšťajú, že aj po liečbe doporučeným postupom nemusí byť infekcia odstránená. Čím viac takýchto pozitívnych PCR budú nachádzať, tým je väčšia šanca, že sa postboreliový syndrom v doporučenom postupe preklasifikuje na pretrvávajúcu infekciu. 
 
Ja už som vyčerpal  časový limit ATB,  pre liečbu chronickej neuroboreliózy, takže podľa doporučeného postupu by som nefasoval ani postboreliový syndróm, pretože ešte pred nálezom boreliózy som mal pridelenú diagnózu schizotypová porucha. Nezohľadňuje sa fakt, že som boreliozu mohol chytiť dávno pred tým, bez povšimnutia. To už by doporučené postupy moc komplikovalo.  

Powered by Drupal - Modified by Danger4k