Česká republika - zadržaný balík od Swansona kvôli NAC

Tak dnes ma vytočila Česká pošta. Zadržiava mi balík v hodnote 130 eur kvôli tomu, že je v ňom jedna debilná flaštička NAC !

Poslali mi nejaký rozpis preparátov z novembra 2018, kde je vedený "acetylcysteine" ako liek a že z toho dôvodu nemôžu prepustiť balík do obehu...

Som naštvaný, pretože už mesiac na balík čakám a teraz mám pred sebou ďalšie možno týždne handrkovania... Zadržia mi balík kvôli veci, ktorá sa voľne predáva v našich lekárňach!

Znovu a znovu sa mi potvrdzuje, že štát si NEŽELÁ, aby sa chorí občania svojpomocne vyliečili. A že im v tom bude brániť všetkými dostupnými prostriedkami. Depopulačná agenda, čo iné k tomu povedať...!

 

PřílohaVelikost
917614_2019_p_Seznamléčivýchlátekzedne16.10.2018.pdf145.78 KB

Já to kdysi hledal, kde to

Já to kdysi hledal, kde to je, a nikde jsem to nenašel. Jen v nějaké vyhlášce bylo cosi o tom, že se to nesmí míchat do potravin... 

 

Kdysi jsem dělal na jistém ouřadě, který měl co kecat do cen. Tenkrát každá tříska musela mít cenový výměr, jinak se to nesmělo prodávat. A z Kamčatky dorazil losos v konzervách, azbukou popsaných. Došly jim tam obaly s popisem pro nás a tak dodavatel se zeptal, jestli nebude vadit, že to bude v ruštině. Dovozní podnik s tím souhlasil, hlavně že v tom plechu bude losos. A byl malér. Nějaká moudrá hlava pracně přelouskala tu azbuku a četla "gorbuša". A zavolala na ouřad, že prodávají jako losos gorbušu. Jaksi bylo jedno, že gorbuša rusky je losos, lachs, salmon apod. Ten salmon s původní etiketou měl stanovenou lidovou cenu, aby se lid mohl chlubit, že má na lososa. Ovšem gorbuša, to bylo něco jiného, a ten žalobníček to tvrdil tím, že tu rybu viděl někde v přístavu, asi u Plackého mostu nejspíše, a že vypadala úplně jinak, než ten salmon v té plechovce... a tak příslušná referentka na základě toho "odborného dobrozdání" vystavila dovozci pokutu a stanovula luxusní cenu na tu gorbušu. Nejspíš si to oba pletli s kavíárem, ale to už je fuk. Zkrátka a dobře někdy někdo něco plácnul, a tak jako ze dvou plechovek s naprosto stejným obsahem jedna byla za dvacku a druhá za 60 korun, tak z potravního doplňku pro sportovce byl najednou lék, ačkoliv pokud vím, mi všichni slovutní mudrcové tvrdili, že je to naprosto neúčinné, že to jím zbytečně...  

 

Jo a to plácnutí opřel o ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech... 

 

Něco k tomu najdeš tady  https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/ochrana-spolecnosti-a-zivotniho-prostredi/Stranky/leky-leciva.aspx

 

 

březen 2013 ukončení CAPu 

Sprievodný dokument, ktorý mi

Sprievodný dokument, ktorý mi poslali colníci, je niečo neskutočné... To sa nedá nechať bez komentára

----

V Ý Z V A
k   u p l a t n ě n í   p r á v a   n a   s l y š e n í
Celní  úřad  Praha  Ruzyně  (dále  jen  „celní  úřad“)  jako  správní  úřad  pro  oblast  celnictví,
místně a věcně příslušný podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. o) a odst. 3 a § 8 odst. 1 písm. a) zákona
č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, na základě § 3 odst. 1
zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, v platném znění, zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění
pozdějších  předpisů  (dále  jen  „daňový  řád“),  nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)  č.
952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, v platném znění  (dále  jen „celní kodex“), nařízení
Komise  v  přenesené  pravomoci  (EU)  č.  2015/2446,  kterým  se  doplňuje  nařízení  Evropského
parlamentu  a  Rady  (EU)  č.  952/2013,  pokud  jde  o  podrobná  pravidla  k  některým  ustanovením
celního  kodexu Unie,  v  platném  znění  (dále  jen  „doplňující  nařízení“),  nařízení Komise  (EU)  č.
2015/2447,  kterým  se  stanoví  prováděcí  pravidla  k  některým  ustanovením  nařízení  Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, v platném znění (dále jen
„prováděcí nařízení“), vydává toto rozhodnutí.

(môj komentár: pojem "právna džungľa" znie vedľa toho ako groteska. O tom, že z právneho pohľadu sme čoraz viac iba nesvojprávnou európskou kolóniou, škoda reči...)
Podle  článku  22  odst.  6  celního  kodexu  se  deklarant Česká  pošta,  s.p., Politických  vězňů
909/4, 225 99, Praha 1, EORI: xxxxxxxxx

v y z ý v á

k možnosti uplatnění práva na slyšení. Lhůta, v níž máte právo vyjádřit svůj názor, než bude
přijato nepříznivé rozhodnutí, činí v souladu s článkem 8 odst. 1 doplňujícího nařízení 30 dnů ode
dne doručení tohoto rozhodnutí.

(môj komentár: ano, máte právo vyjadriť svoj názor, ale dopredu vám oznamujeme, že ho neplánujeme akokoľvek brať do úvahy)

O d ů v o d n ě n í:

Dne  xxxxxx  podal  deklarant  - Česká  pošta,  s.  p.,  Politických  vězňů  909/4,  225  99 
Praha 1, EORI: xxxxxxx jako nepřímý zástupce příjemce zboží: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  celní 
prohlášení  referenční  číslo  xxxxxxx  evidovaného  celním
úřadem  pod xxxxxxxxxxxxx  jako  návrh  na  propuštění  zboží  ze  zásilky  skl.  č.
xxxxxxx do celního režimu volného oběhu, které dne xxxxxxx celní úřad přijal.

Dne xxxxxx zahájil celní úřad v souladu s ustanovením čl. 188 celního kodexu kontrolu
zboží  ze zásilky  skl.  č.  xxxxx a  za  účelem  ověření  přijatého  celního  prohlášení  kontrolu
celního prohlášení xxxxxxxxxx a dokladů k němu přiložených.

Provedenou  kontrolou  bylo  zjištěno,  že  dováženým  zbožím  je  výrobek  s  označením  N-
Acetyl Cysteine, který obsahuje látku N-acetylcystein, jejíž přítomnost ve výrobku jasně indikuje,
že se jedná o léčivý přípravek. K tomuto závěru celní úřad dospěl na základě uvedení účinné látky
v seznamu  léčivých  látek  obsažených  v léčivých  přípravcích  vydávaného  Státním  ústavem  pro
kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) - viz příloha.

Na  základě  shora  uvedeného  zjištění  celní  úřad  dospěl  k závěru,  že  předmětem  celního
prohlášení  s návrhem  na  propuštění  do  režimu  volného  oběhu  je  léčivo.  Dovoz  léčiv  do  České
republiky  je  upraven,  kromě  celních  předpisů,  také  zákonem  č.  378/2007  Sb.,  o  léčivech  a  o
změnách  některých  souvisejících  zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „zákon  o
léčivech“).  Podle  ustanovení  §  57  odst.  1  zákona  o léčivech,  výroba  hodnocených  léčivých
přípravků a jejich dovoz ze třetích zemí podléhají povolení k výrobě. Podle ustanovení § 62 odst. 1
zákona  o  léčivech  jsou  léčivé  přípravky  oprávněny  vyrábět  osoby,  kterým  byla  tato  činnost
povolena  SÚKL  nebo  Veterinárním  ústavem.  Povolení  podléhá  i  výroba  léčivých  přípravků  za
účelem  vývozu  a  za  účelem  klinického  hodnocení  a  výroba  meziproduktů  léčivých  přípravků.
Povolení k výrobě se rovněž požaduje pro dovoz léčivých přípravků ze třetích zemí, přičemž osoba
zajišťující  tento  dovoz  musí  mít  k  dispozici  pro  každou  šarži  léčivého  přípravku  doklad
o kontrolách jakosti provedených v souladu s registrační dokumentací.

Podle  citovaného ustanovení § 57 odst. 1  zákona v souvislosti  s ustanovením § 62 odst. 1
zákona  o  léčivech  musí  být  dovozce  léčiva  držitelem  povolení  k výrobě  léčiva.  Ačkoliv  dovoz
léčiva není prakticky  jeho výrobou,  tak podle  shora uvedeného ustanovení § 62 odst. 1  zákona o
léčivech může být dovoz uskutečněn prostřednictvím osoby oprávněné  takový dovoz uskutečnit,  tj.
pouze prostřednictvím držitele povolení k výrobě léčivých přípravků.

(môj komentár: v zásade z toho textu vyplýva, že liek smie do krajiny doviezť iba ten, kto je ho schopný vyrobiť vlastnými silami aj v tuzemsku)

Seznam  držitelů  povolení  k výrobě  léčivých  přípravků  je  zveřejněn  SÚKL  v Seznamu
povolených  výrobců  léčivých  přípravků  a  kontrolních  laboratoří,  uveřejněného  na  internetových
stránkách SÚKL (www.sukl.cz). Dovozce léčivého přípravku není v tomto seznamu uveden a celní
úřad má  za  to,  že  dovozce  není  držitelem  povolení  k výrobě  léčiva. Vzhledem  ke  skutečnosti,  že
dovozce není držitelem povolení k výrobě léčiva, není osobou, která je oprávněná uskutečnit dovoz
léčivého přípravku.

(môj komentár: to už trochu znie ako Big Brother is watching you)

K  problematice  dovozu  léčiv  je možné  ještě  doplnit,  že  zákon  o  léčivech  také  stanovuje
závazná  pravidla  pro  výdej  léčivých  přípravků  zásilkovým  způsobem.  Za  přísně  stanovených
podmínek  je dle ust. § 87 odst. 1 věty prvé zákona o  léčivech přípustný zásilkový výdej do České
republiky  pouze  z  jiného  členského  státu  Evropské  unie.  („Osoby  pobývající  na  území  České
republiky  si mohou  pro  svou  osobní  potřebu  a  použití  objednat  nebo  jinak  opatřit  ze  zahraničí
humánní  léčivé  přípravky  pouze  prostřednictvím  zásilkového  výdeje  uskutečněného  z  jiného
členského  státu“). Tímto  vymezením  je  dán  zákaz  zásilkového  výdeje  (poštovních  zásilek),  ale  i
jakéhokoli jiného způsobu opatření si humánních léčivých přípravků ze třetích zemí tj. mimo území
Evropské unie. Pokud má osoba v úmyslu objednat si a dovézt léčivý přípravek do Evropské unie,
musí být v postavení  subjektu oprávněného  takový dovoz uskutečnit. Takovým  subjektem  je pak
podle  současné  právní  úpravy  pouze  osoba,  která  je  držitelem  příslušného  povolení  dle  ust.  §  62
zákona o léčivech.

(môj komentár: toto je tiež zaujímavá formulácia: "liek" si smieme doviezť slobodne iba z iného štátu EU, inak je to zakázané)

S ohledem na výše uvedené skutečnosti celní úřad nebude moci dovážená léčiva propustit do
celního režimu volný oběh.

(a nejaké ďalšie bla-bla-bla texty poučenia)

 

---

Pri čítaní tohto vyjadrenia som si znovu, už po mnohý krát v súvislosti s kalváriami nákupu liekov spomenul na jeden slávny citát...

"A pôsobí, že všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní aj otroci, prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak, a že nik nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak: meno šelmy alebo číslo jej mena. V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy; je to číslo človeka a jeho číslo je šesťstošesťdesiatšesť."

 

 

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

Přiznávám se ve všech bodech

Innocent

Přiznávám se ve všech bodech obžaloby, že jsem tu kočku za ocas netahal...

březen 2013 ukončení CAPu 

2 mesiace od nákupu a balík

2 mesiace od nákupu a balík stále nie je doma...

Vyzvali ma, aby som poslal vyjadrenie, tak som im poslal vyjadrenie a od tej doby z ich strany úplné ticho...

Po sérii blbých skúseností s českou poštou začínam fakt uvažovať, že budem maximum vecí v budúcnosti objednávať už len cez kuriérske služby... Mesiac čakať na doručenie balíka a ešte následne vždy viac než hodinu stáť vo fronte na jeho výdaj, to ma fakt nebaví...

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

Seznam léčivých látek ze dne

Seznam léčivých látek ze dne 16.10.2018

http://www.chlamydie.info/sites/default/files/917614_2019_p_Seznaml%C3%A...

Toto mi poslali ako prílohu, zoznam zakázaných výrobkov. Evidentne tam oproti minulosti mnoho vecí pribudlo, vrátane NAC.

A len tak pre zaujímavosť, zakázané položky vám už najnovšie Swanson vôbec nepovolí ani len vložiť do košíka.

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

Nemá niekto skúsenosť s

Nemá niekto skúsenosť s kuriérskou službou Fedex pri nákupoch od Swanosna?

Robia aj oni také schválnosti ako DHL (nákupy z iherbu), kde pri každom nákupe vyžadovali poslať mailom naskenovaný občiansky preukaz?

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

U Swansona jsou ty nákupy

U Swansona jsou ty nákupy vůbec podivný. Nešlo mi do košíku dát např. magnesium malate 200cps. balení, ale to stejné 100cps. objednat šlo. Měla jsem, podobně jako ty máš problém s NAC, problém s vit. D3, kterej celníci poslali zpět. Objednala jsem ho znovu asi za 2 měsíce a prošel normálně. 
Poslední zkušenost - iHerb objednáno ve čt a v po byl balíček doma. DHL už má na stránkách formulář na vyplnění celního řízení, pošlou oznámení ještě dřív, než balík dorazí do ČR. OP ofotit nechtějí, jen číslo.

https://zelenyobchodik.sk/pro

https://zelenyobchodik.sk/produkt/nac-n-acetyl-cystein-600-mg-now-foods/

Kolik může být poštovné?

 

březen 2013 ukončení CAPu 

To je neskutočné... Po 1,5

To je neskutočné... Po 1,5 mesiaci čakania mi od Českej pošty prišiel iba ďalší zdržovací dopis...

----

Rozhodnutí o nepropuštění zboží + Sdělení - zásilka ksl. č xxxxxxxxx - léky

<*******@cpost.cz>

Dobrý den.

V příloze Vám zasíláme rozhodnutí Celního úřadu Praha Ruzyně (dále jen CÚ) ze dne ******** a průvodní dopis.

Vzhledem ke 30ti-denní odvolací lhůtě stanovené ČP od doručení rozhodnutí, Vás tímto vyzýváme, abyste se v případě Vašeho nesouhlasu s obsahem rozhodnutí vyjádřil/a nejpozději dne 15. 12. 2019, aby za Vás ČP mohla následující den podat odvolání.

V případě, že se do uvedeného data nevyjádříte, ČP se k obdrženému rozhodnutí taktéž nevyjádří a toto rozhodnutí tak nabude právní moci a následně bude nepropuštěné zboží zasláno zpět odesílateli na jeho náklady. Pokud odesílatel na zásilce zaškrtl kolonku „Treat as abandoned“, která znamená, že si odesílatel v případě nedoručení zásilky nepřeje její zaslání zpět na jeho adresu, pak bude zboží zničeno pod celním dohledem.

Ve Vašem případě odesílatel nezaškrtl kolonku Treat as abandoned. Zásilku je tedy možné vrátit zpět odesílateli.

Upozornění: „Odvolání nemá odkladný účinek, takže i když se ČP odvolá, může být napadené rozhodnutí vykonáváno, nebo-li stalo se již svým doručením vykonatelným. Rozhodnutí nabude právní moci ihned po doručení všem účastníkům řízení a uplyne-li lhůta pro podání opravného prostředku (odvolání)“.

Dovoz léčivých přípravků ze třetích zemí upravuje ust. § 62 odst. 1 zákona o léčivech, ve kterém je stanoveno, že dovážející osoba musí být držitelem povolení SÚKL. Zákon nerozlišuje, zda je léčivý přípravek dovážen v rámci podnikatelské činnosti nebo pouze pro osobní potřebu fyzické osoby. Je třeba také zdůraznit, že podle platné právní úpravy nemůže osoba bez příslušného povolení SÚKL dovážet ani léčivý přípravek, který by byl v České republice registrován a byl jinak volně dostupný v lékárnách.

Pokud se rozhodnete vyjádřit s požadavkem, aby za Vás ČP podala odvolání, s ohledem na stanovenou 30ti-denní lhůtu, je třeba zaslat Vaše vyjádření co nejdříve nejprve na e-mailovou adresu: celnideklarace@cpost.cz a současně písemně s Vaším vlastnoručním podpisem na adresu: ČESKÁ POŠTA s.p., Pošta Praha 120 – Odbor celní deklarace, Ing. ******* ********, Plzeňská 290/139, 220 00 Praha 5 – Košíře.

Možnosti jak dále naložit se zásilkou jsou následující:

1) V případě, že máte zájem o zbytek zboží v zásilce, bude třeba zásilku rozdělit a zboží, které nebude propuštěno do volného oběhu zničit pod celním dohledem. Postup a poplatky jsou následující: Vyčkat na vydání rozhodnutí o nepropuštění zboží (100 kapslí N-Acetyl cysteine). Následně bude třeba zboží v zásilce rozdělit a nepropuštěné zboží zničit pod celní dohledem. V tomto případě, Vám budou naúčtovány poplatky spojené s manipulací se zásilkou a to:
a) za vyjmutí zboží za účelem zajištění nepropuštěného zboží - 150 Kč,
b) předložení celního prohlášení /JSD - režim zničení (nepropuštěného zboží) pod celním dohledem - 200 Kč,
c) předložení celního prohlášení /JSD - režim volný oběh (zboží, které lze propustit) - 200 Kč.
d) Dále celní úřad doměří DPH (pouze u zásilek s hodnotou vyšší než 22 EUR nebo než 45 EUR u dárků mezi fyzickými osobami), jehož základ je stanoven dle § 38 odst. 1 zákona o DPH č. 235/2004Sb, a clo (pouze u zásilek s hodnotou vyšší než 150 EUR).
Celkem se tedy dostáváme na částku 550 Kč (poplatky ČP) + případné doměřené poplatky celní úřadem (DPH, clo).
Uvedené poplatky Vám budou vyúčtovány i v případě, že si zásilku odbavíte na celním úřadě osobně.
Dovolujeme si Vás upozornit, že v takovém případě, bude také nutné předložit na celní úřad nový návrh na propuštění části zboží do režimu volný oběh, ke kterému bude nutno doložit číslo občanského průkazu/cestovního pasu, pro zpracování návrhu (JSD) na zničení zboží pod celním dohledem – režim aktivní zušlechťovací styk (AZS).

2) Jestliže o zásilku nemáte zájem, je možno již nyní požádat celní úřad o schválení určení na vývoz zboží zpět do země odeslání - vrátit celou zásilku zpět na adresu odesílatele. V případě zpětného vývozu celé zásilky zpět do zahraničí nebudete hradit žádné poplatky.
V takovém případě zašlete emailem informaci, že se vzdáváte práva na odvolání do rozhodnutí celního úřadu č.j. ****************** a že žádáte o zpětný vývoz zásilky skl. č. ***************.

Vaše vyjádření nám zašlete nejpozději do 15. 12. 2019.

-------------------------

Takže aby som to zhrnul:

- balík som objednal 1.10.2019 (t.j. pred 2 mesiacmi)
- okolo 15.10.2019 dorazil na českú colnicu. Od tej doby sa doťahujem s českou poštou.
- hodnota debilnej flaštičky NAC bola 6 dolárov (cca 150 Kč). Kvôli nej už 1,5 mesiaca čakám na preclenie balíka v hodnote 150 dolárov a minimálne ďalšie 2 týždne budem čakať na termín odvolania proti odvolaniu...
- česká pošta ma okradne o ďalších 550 Kč za rozdelnenie balíka
- možno budú po mne vyžadovať naskenovaný občiansky
- v podmienkach, keď mám minimum voľného času musím študovať niekoľkostranové právne prílohy ku každému mailu poslanému z českej pošty
- človek si pripadá ako kriminálnik
- strávil som na tom už fakt hromadu hodín času
- a česká pošta využíva drahý balík ako rukojemníka, aby som ich obratom neposlal do prdele...
- a ešte majú tú drzosť, vyžadovať dané poplatky aj keby som stratil nervy a balík si colne odbavil sám.

Hlavne že potom Česká pošta v médiach vyplakáva, že jej klesajú počty zákazníkov a že kvôli tomu musí zdražovať.

Veľmi sa vynasnažím, aby som odteraz služby Českej pošty použil tak zriedkavo, ako to len budú okolnosti umožňovať.

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

v rámci mailovej komunikácie

v rámci mailovej komunikácie sa tam už pretočili minimálne tri rôzne mená, každé meno vyprodukovalo niekoľko stránkový text, ktorý nemohol byť vygenerovaný úplne automaticky strojovo.

Takže hromada hodín stratených na mojej strane, hromada času stranená na strane zamestnancov českej pošty a na colnici.

Výsledkom byrokracie bude len to, že colníci dostanú o pár desiatok korún nižšiu DPHčku a česká pošta si prilepší o 550 Kč za nadbytočnú colnú byrokraciu.

A na záver ešte budem musieť stáť hodinu vo fronte na pobočke, aby som si mohol balík prevziať (ak sa ho vôbec ešte dočkám pred koncom roka).

Keby som si zvolil dodanie Fedexom, stálo by ma to prakticky rovnako a mal by som balík doma do týždňa!

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

Michale, to je jen úřední

Michale, to je jen úřední šiml, na toho nemáš. Původce zla je SÚKL, který vydal ten debilní seznam. Tam byl někdo papežtější než papež. No a pak je tu ten pilný blbec s kulatým razítkem, který sice neví k čemu takový NAC je, neví, že se dá koupit i tady po kg, byť sypaný nekapslovaný, nebo jako šumák, nebo si ho necháš poslat z jiné unijní země, kde už nebyli tak papežští. Kdysi nebyl problém, pak přišla unijní pitomost o hranici 22 € a platbě DPH atd. Bohužel blbost vládne světem. První blbost v našem problému je to, že tu díky pár mamlasům panuje všeobecný "názor", že chlamydie, borelie atd. je neškodná, že stačí 14 dní lentilek, druhá blbost je, že když je člověku upíráno právo lečby oficiálním zdravotním systémem, je mu ještě bráněno se léčit sám za své penízky. Inu to je problém slušně vychovaných občanů tohoto Absurdistánu. O kdejakou smažku, která do systému nepřispěla korunou panuje velká péče, to jo, a za naše peníze. Čert aby to vzal! A nejhorší na tom je, že prostě nemáš žádnou šanci s tímhle molochem dostát spravedlnosti. Leda že bys dokázal, aby SÚKL z toho seznamu ten acetylcystein prostě vypustil. 

 

Já jsem NAC nakoupil před tím, než přišla ta unijní hranice 22 € na balík, a prodělal taky, nestačil jsem ho včas sníst a zkazil se mi! Mám tady jednu pikslu ještě, pár let prošlou, a už nemám odvahu ho slupnout. Pak že pravda a láska zvítězí. Kulový ....

 

březen 2013 ukončení CAPu 

nechcem to tu moc rozoberať

nechcem to tu moc rozoberať do detailov ale:

ad: "První blbost v našem problému je to, že tu díky pár mamlasům panuje všeobecný "názor", že chlamydie, borelie atd. je neškodná, že stačí 14 dní lentilek"

Borélie, mykoplazmy a pravdepodobne aj chlamýdie sú výsledky bakteriologického programu americkej armády v rámci vývoja tzv. "nenápadných bakteriologických zbraní". To jest zbrane, ktoré nespôsobia žiadnu pandémiu, nikoho nezabijú, ale ľudí trvalo vyradia z ekonomického života a fakticky im znemožnia založenie rodiny. Celkovo to súvisí so svetovou depopulačnou agendou. Sem rovnako spadá choroba morgellons, SARS, HIV a rôzne ďalšie "lahôdky".

ad: " druhá blbost je, že když je člověku upíráno právo lečby oficiálním zdravotním systémem, je mu ještě bráněno se léčit sám za své penízky"

Bohužiaľ, ono to má až drsnú logiku. Ak sa jedná o výsledky amerického bojového výskumu, tak si realizátori absolútne neželajú, aby im niekto kazil výsledky. Preto sú v USA prenasledovaní lekári, ktorí sa snažia liečiť boreliózu a pacienti sú v médiach zosmiešňovaní a oficiálnou medicínou ignorovaní. A keď sa pokúsia si svojpomocne zabezpečiť liečbu, z pohľadu štátu sa z nich stávajú kriminálnici.

Celé je to veľmi veľká špinavá hra a my tu na tomto webe sme z nej videli iba ten príslovečný vrchol ľadovca v podobe zámerného odopierania liečby.

Mimochodom, v Nórsku už je kriminalizovaný aj nákup vitamínov nad úradmi povolený limit. Napríklad v prípade vitamínu D je tam povolená len gramáž tuším max 400 IU a komu nájdu colníci vitamíny o vyššej než povolenej gramáži, tak automaticky riskuje aj väzenie. Ďalej, nie je to až tak dávno, čo sa EU seriózne zaoberala myšlienkou úplne zakázať predať liečivých byliniek. Samozrejme pod zámienkou ochrany nášho zdravia, ako inak...

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

Jak to je nevím, ale není prý

Jak to je nevím, ale není prý šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu.

Jinak vrchol paradoxu je, že ti mamlasové ještě nedávno měli za svaté to, co pocházelo odtud, co slunce vychází, a nyní ti samí mají za svaté to, co CDC posvětí... kam vítr, tam plášť! No ale to asi bude tím, že toho moc neumí a musí mít furt nějakého svatého, ke kterému musí zbožně vzhlížet místo toho, aby používali svůj mozek, pokud ale nějaký mají. 

Občas mi přijde, že na posty, kde by měli být erudovaní, vzdělaní, zkušenostmi z praxe bohatí lékaři, jsou přijímáni jen ti, co se mihnou kolem, jen aby se zaplnilo tabulkové místo. Obzvláště žádaní jsou takoví ti neschopní, zato ale všehoschopní. 

Pak je tu pár těch, co se snaží, ale jednak neposlouchají pacienty, takže jim unikají drahocenné zkušenosti nás dobrovolných pokusných králíků ke škodě dalších, jednak jim ale hazí kde kdo klacky pod nohy, a tak jejich snahy jdou v niveč v žabomyších válkách s všudepřítomnými větrnými mlýny... 

Je to na palici, pojišťovny vyhazují za nesmysly, a lidem se hroutí životy, ačkoliv by stačilo tak málo, včas ropoznat příčinu, a tu včas pořádně zaléčit... Ale kolik lidí ještě bude považováno s tímto tvrzením za blázna stejně jako třeba byl Ignác Semmelweis blahé paměti za to, že přišel na to, že horečka omladnic je ze špinavých ruk...

 

březen 2013 ukončení CAPu 

a bude ešte oveľa horšie. tak

a bude ešte oveľa horšie. tak toto je iná paródia na "30 rokov slobody"... 

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

Powered by Drupal - Modified by Danger4k