Česká republika - zadržaný balík od Swansona kvôli NAC

Tak dnes ma vytočila Česká pošta. Zadržiava mi balík v hodnote 130 eur kvôli tomu, že je v ňom jedna debilná flaštička NAC !

Poslali mi nejaký rozpis preparátov z novembra 2018, kde je vedený "acetylcysteine" ako liek a že z toho dôvodu nemôžu prepustiť balík do obehu...

Som naštvaný, pretože už mesiac na balík čakám a teraz mám pred sebou ďalšie možno týždne handrkovania... Zadržia mi balík kvôli veci, ktorá sa voľne predáva v našich lekárňach!

Znovu a znovu sa mi potvrdzuje, že štát si NEŽELÁ, aby sa chorí občania svojpomocne vyliečili. A že im v tom bude brániť všetkými dostupnými prostriedkami. Depopulačná agenda, čo iné k tomu povedať...!

Já to kdysi hledal, kde to

Já to kdysi hledal, kde to je, a nikde jsem to nenašel. Jen v nějaké vyhlášce bylo cosi o tom, že se to nesmí míchat do potravin... 

 

Kdysi jsem dělal na jistém ouřadě, který měl co kecat do cen. Tenkrát každá tříska musela mít cenový výměr, jinak se to nesmělo prodávat. A z Kamčatky dorazil losos v konzervách, azbukou popsaných. Došly jim tam obaly s popisem pro nás a tak dodavatel se zeptal, jestli nebude vadit, že to bude v ruštině. Dovozní podnik s tím souhlasil, hlavně že v tom plechu bude losos. A byl malér. Nějaká moudrá hlava pracně přelouskala tu azbuku a četla "gorbuša". A zavolala na ouřad, že prodávají jako losos gorbušu. Jaksi bylo jedno, že gorbuša rusky je losos, lachs, salmon apod. Ten salmon s původní etiketou měl stanovenou lidovou cenu, aby se lid mohl chlubit, že má na lososa. Ovšem gorbuša, to bylo něco jiného, a ten žalobníček to tvrdil tím, že tu rybu viděl někde v přístavu, asi u Plackého mostu nejspíše, a že vypadala úplně jinak, než ten salmon v té plechovce... a tak příslušná referentka na základě toho "odborného dobrozdání" vystavila dovozci pokutu a stanovula luxusní cenu na tu gorbušu. Nejspíš si to oba pletli s kavíárem, ale to už je fuk. Zkrátka a dobře někdy někdo něco plácnul, a tak jako ze dvou plechovek s naprosto stejným obsahem jedna byla za dvacku a druhá za 60 korun, tak z potravního doplňku pro sportovce byl najednou lék, ačkoliv pokud vím, mi všichni slovutní mudrcové tvrdili, že je to naprosto neúčinné, že to jím zbytečně...  

 

Jo a to plácnutí opřel o ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech... 

 

Něco k tomu najdeš tady  https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/ochrana-spolecnosti-a-zivotniho-prostredi/Stranky/leky-leciva.aspx

 

 

březen 2013 ukončení CAPu 

Sprievodný dokument, ktorý mi

Sprievodný dokument, ktorý mi poslali colníci, je niečo neskutočné... To sa nedá nechať bez komentára

----

V Ý Z V A
k   u p l a t n ě n í   p r á v a   n a   s l y š e n í
Celní  úřad  Praha  Ruzyně  (dále  jen  „celní  úřad“)  jako  správní  úřad  pro  oblast  celnictví,
místně a věcně příslušný podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. o) a odst. 3 a § 8 odst. 1 písm. a) zákona
č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, na základě § 3 odst. 1
zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, v platném znění, zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění
pozdějších  předpisů  (dále  jen  „daňový  řád“),  nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)  č.
952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, v platném znění  (dále  jen „celní kodex“), nařízení
Komise  v  přenesené  pravomoci  (EU)  č.  2015/2446,  kterým  se  doplňuje  nařízení  Evropského
parlamentu  a  Rady  (EU)  č.  952/2013,  pokud  jde  o  podrobná  pravidla  k  některým  ustanovením
celního  kodexu Unie,  v  platném  znění  (dále  jen  „doplňující  nařízení“),  nařízení Komise  (EU)  č.
2015/2447,  kterým  se  stanoví  prováděcí  pravidla  k  některým  ustanovením  nařízení  Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, v platném znění (dále jen
„prováděcí nařízení“), vydává toto rozhodnutí.

(môj komentár: pojem "právna džungľa" znie vedľa toho ako groteska. O tom, že z právneho pohľadu sme čoraz viac iba nesvojprávnou európskou kolóniou, škoda reči...)
Podle  článku  22  odst.  6  celního  kodexu  se  deklarant Česká  pošta,  s.p., Politických  vězňů
909/4, 225 99, Praha 1, EORI: xxxxxxxxx

v y z ý v á

k možnosti uplatnění práva na slyšení. Lhůta, v níž máte právo vyjádřit svůj názor, než bude
přijato nepříznivé rozhodnutí, činí v souladu s článkem 8 odst. 1 doplňujícího nařízení 30 dnů ode
dne doručení tohoto rozhodnutí.

(môj komentár: ano, máte právo vyjadriť svoj názor, ale dopredu vám oznamujeme, že ho neplánujeme akokoľvek brať do úvahy)

O d ů v o d n ě n í:

Dne  xxxxxx  podal  deklarant  - Česká  pošta,  s.  p.,  Politických  vězňů  909/4,  225  99 
Praha 1, EORI: xxxxxxx jako nepřímý zástupce příjemce zboží: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  celní 
prohlášení  referenční  číslo  xxxxxxx  evidovaného  celním
úřadem  pod xxxxxxxxxxxxx  jako  návrh  na  propuštění  zboží  ze  zásilky  skl.  č.
xxxxxxx do celního režimu volného oběhu, které dne xxxxxxx celní úřad přijal.

Dne xxxxxx zahájil celní úřad v souladu s ustanovením čl. 188 celního kodexu kontrolu
zboží  ze zásilky  skl.  č.  xxxxx a  za  účelem  ověření  přijatého  celního  prohlášení  kontrolu
celního prohlášení xxxxxxxxxx a dokladů k němu přiložených.

Provedenou  kontrolou  bylo  zjištěno,  že  dováženým  zbožím  je  výrobek  s  označením  N-
Acetyl Cysteine, který obsahuje látku N-acetylcystein, jejíž přítomnost ve výrobku jasně indikuje,
že se jedná o léčivý přípravek. K tomuto závěru celní úřad dospěl na základě uvedení účinné látky
v seznamu  léčivých  látek  obsažených  v léčivých  přípravcích  vydávaného  Státním  ústavem  pro
kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) - viz příloha.

Na  základě  shora  uvedeného  zjištění  celní  úřad  dospěl  k závěru,  že  předmětem  celního
prohlášení  s návrhem  na  propuštění  do  režimu  volného  oběhu  je  léčivo.  Dovoz  léčiv  do  České
republiky  je  upraven,  kromě  celních  předpisů,  také  zákonem  č.  378/2007  Sb.,  o  léčivech  a  o
změnách  některých  souvisejících  zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „zákon  o
léčivech“).  Podle  ustanovení  §  57  odst.  1  zákona  o léčivech,  výroba  hodnocených  léčivých
přípravků a jejich dovoz ze třetích zemí podléhají povolení k výrobě. Podle ustanovení § 62 odst. 1
zákona  o  léčivech  jsou  léčivé  přípravky  oprávněny  vyrábět  osoby,  kterým  byla  tato  činnost
povolena  SÚKL  nebo  Veterinárním  ústavem.  Povolení  podléhá  i  výroba  léčivých  přípravků  za
účelem  vývozu  a  za  účelem  klinického  hodnocení  a  výroba  meziproduktů  léčivých  přípravků.
Povolení k výrobě se rovněž požaduje pro dovoz léčivých přípravků ze třetích zemí, přičemž osoba
zajišťující  tento  dovoz  musí  mít  k  dispozici  pro  každou  šarži  léčivého  přípravku  doklad
o kontrolách jakosti provedených v souladu s registrační dokumentací.

Podle  citovaného ustanovení § 57 odst. 1  zákona v souvislosti  s ustanovením § 62 odst. 1
zákona  o  léčivech  musí  být  dovozce  léčiva  držitelem  povolení  k výrobě  léčiva.  Ačkoliv  dovoz
léčiva není prakticky  jeho výrobou,  tak podle  shora uvedeného ustanovení § 62 odst. 1  zákona o
léčivech může být dovoz uskutečněn prostřednictvím osoby oprávněné  takový dovoz uskutečnit,  tj.
pouze prostřednictvím držitele povolení k výrobě léčivých přípravků.

(môj komentár: v zásade z toho textu vyplýva, že liek smie do krajiny doviezť iba ten, kto je ho schopný vyrobiť vlastnými silami aj v tuzemsku)

Seznam  držitelů  povolení  k výrobě  léčivých  přípravků  je  zveřejněn  SÚKL  v Seznamu
povolených  výrobců  léčivých  přípravků  a  kontrolních  laboratoří,  uveřejněného  na  internetových
stránkách SÚKL (www.sukl.cz). Dovozce léčivého přípravku není v tomto seznamu uveden a celní
úřad má  za  to,  že  dovozce  není  držitelem  povolení  k výrobě  léčiva. Vzhledem  ke  skutečnosti,  že
dovozce není držitelem povolení k výrobě léčiva, není osobou, která je oprávněná uskutečnit dovoz
léčivého přípravku.

(môj komentár: to už trochu znie ako Big Brother is watching you)

K  problematice  dovozu  léčiv  je možné  ještě  doplnit,  že  zákon  o  léčivech  také  stanovuje
závazná  pravidla  pro  výdej  léčivých  přípravků  zásilkovým  způsobem.  Za  přísně  stanovených
podmínek  je dle ust. § 87 odst. 1 věty prvé zákona o  léčivech přípustný zásilkový výdej do České
republiky  pouze  z  jiného  členského  státu  Evropské  unie.  („Osoby  pobývající  na  území  České
republiky  si mohou  pro  svou  osobní  potřebu  a  použití  objednat  nebo  jinak  opatřit  ze  zahraničí
humánní  léčivé  přípravky  pouze  prostřednictvím  zásilkového  výdeje  uskutečněného  z  jiného
členského  státu“). Tímto  vymezením  je  dán  zákaz  zásilkového  výdeje  (poštovních  zásilek),  ale  i
jakéhokoli jiného způsobu opatření si humánních léčivých přípravků ze třetích zemí tj. mimo území
Evropské unie. Pokud má osoba v úmyslu objednat si a dovézt léčivý přípravek do Evropské unie,
musí být v postavení  subjektu oprávněného  takový dovoz uskutečnit. Takovým  subjektem  je pak
podle  současné  právní  úpravy  pouze  osoba,  která  je  držitelem  příslušného  povolení  dle  ust.  §  62
zákona o léčivech.

(môj komentár: toto je tiež zaujímavá formulácia: "liek" si smieme doviezť slobodne iba z iného štátu EU, inak je to zakázané)

S ohledem na výše uvedené skutečnosti celní úřad nebude moci dovážená léčiva propustit do
celního režimu volný oběh.

(a nejaké ďalšie bla-bla-bla texty poučenia)

 

---

Pri čítaní tohto vyjadrenia som si znovu, už po mnohý krát v súvislosti s kalváriami nákupu liekov spomenul na jeden slávny citát...

"A pôsobí, že všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní aj otroci, prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak, a že nik nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak: meno šelmy alebo číslo jej mena. V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy; je to číslo človeka a jeho číslo je šesťstošesťdesiatšesť."

 

 

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

Přiznávám se ve všech bodech

Innocent

Přiznávám se ve všech bodech obžaloby, že jsem tu kočku za ocas netahal...

březen 2013 ukončení CAPu 

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

Powered by Drupal - Modified by Danger4k